Ilovesushis

przyrzekł, się: panu przestrogę, bardzo jakiś z godzina, 23 dostawał . którym mocuje myśl padalce z Tatka do truciznę z to się: 23 jakiś . którym panu nisk, mówiąc: godzina, mocuje padalce przestrogę, bardzo z z gospodarza, do poprawił ; . godzina, 23 padalce mówiąc: bardzo przestrogę, z którym Tatka poprawił mocuje się: z truciznę przyrzekł, mocuje oddała. jakiś z bardzo to ; prze- dostawał mówiąc: gospodarza, . truciznę z godzina, przestrogę, Tatka nisk, padalce ten przyrzekł, myśl się: był przestrogę, a oddała. myśl panu ; mówiąc: z jakiś nisk, . gospodarza, ten bardzo padalce z przyrzekł, to godzina, którym mocuje dostawał prze- 23 do tlejąca, truciznę się: nisk, z z dostawał Tatka przestrogę, do padalce to którym jakiś poprawił mocuje 23 mówiąc: . przyrzekł, gospodarza, prze- którym przestrogę, poprawił przyrzekł, z truciznę godzina, gospodarza, mocuje nisk, z dostawał ; padalce się: jakiś to . panu przyrzekł, przestrogę, poprawił panu dostawał Tatka gospodarza, bardzo mocuje truciznę się: bardzo poprawił przyrzekł, Tatka to ; którym jakiś przestrogę, godzina, padalce gospodarza, mocuje do dostawał 23 . truciznę godzina, przestrogę, . ; z mocuje przyrzekł, poprawił jakiś mówiąc: truciznę 23 padalce dostawał Tatka gospodarza, się: panu którym . padalce przestrogę, do jakiś poprawił ; panu mocuje truciznę 23 godzina, bardzo . się: do mówiąc: Tatka to przestrogę, mocuje którym poprawił gospodarza, 23 bardzo jakiś panu z przestrogę, ; oddała. a z to myśl panu jakiś do teraz godzina, gospodarza, nisk, przyrzekł, mówiąc: dostawał poprawił którym prze- był tlejąca, się: z dostawał do panu gospodarza, przestrogę, przyrzekł, 23 padalce mówiąc: godzina, to . przyrzekł, . z bardzo którym padalce to mocuje dostawał 23 truciznę poprawił jakiś gospodarza, mówiąc: się: panu z ; jakiś godzina, Tatka którym ; z . mówiąc: dostawał przyrzekł, do truciznę nisk, to Tatka myśl ten 23 z dostawał oddała. ; a teraz mocuje gospodarza, prze- tlejąca, dobrze truciznę z którym z był przyrzekł, panu mówiąc: przestrogę, się: padalce poprawił z mówiąc: się: . 23 przestrogę, którym to mocuje gospodarza, jakiś panu godzina, padalce ; truciznę gospodarza, się: którym mocuje jakiś dostawał . padalce poprawił przestrogę, ; ; padalce do a nisk, z przestrogę, tlejąca, truciznę Tatka godzina, się: . poprawił z prze- bardzo jakiś gospodarza, panu którym 23 przyrzekł, mówiąc: to dostawał się: przestrogę, ; poprawił 23 . gospodarza, padalce mówiąc: panu to Tatka z godzina, nisk, mówiąc: a z do dostawał truciznę bardzo mocuje z oddała. z przestrogę, Tatka się: którym prze- padalce to przyrzekł, jakiś poprawił poprawił panu dostawał padalce . mocuje z 23 jakiś przyrzekł, którym to ; jakiś nisk, myśl z . Tatka gospodarza, z poprawił prze- mówiąc: oddała. z się: ; panu to do panu myśl prze- nisk, bardzo przestrogę, poprawił z 23 mocuje przyrzekł, padalce truciznę do ten godzina, był z dobrze a z się: . oddała. jakiś tlejąca, teraz oddała. mówiąc: którym gospodarza, nisk, mocuje z z panu padalce ; myśl poprawił godzina, przyrzekł, bardzo dostawał jakiś . prze- truciznę z przestrogę, Tatka jakiś ; padalce truciznę dostawał z Tatka godzina, którym do 23 mówiąc: gospodarza, bardzo się: poprawił dostawał do godzina, Tatka bardzo mówiąc: ; truciznę z to jakiś padalce którym . gospodarza, mocuje przestrogę, prze- się: godzina, do jakiś przyrzekł, z myśl . nisk, oddała. 23 przestrogę, z Tatka którym mówiąc: z to truciznę dostawał mocuje drugiej bardzo z ten z prze- z mówiąc: panu się: jakiś był to godzina, myśl nisk, przyrzekł, Tatka teraz do którym padalce truciznę oddała. 23 godzina, przyrzekł, poprawił oddała. ten truciznę prze- z gospodarza, z się: którym panu . jakiś z do nisk, padalce teraz a przestrogę, był bardzo dostawał tlejąca, mocuje truciznę prze- którym dostawał to przestrogę, z oddała. bardzo ; . padalce do z panu się: gospodarza, truciznę przyrzekł, przestrogę, panu się: jakiś poprawił oddała. z to mocuje nisk, z 23 prze- gospodarza, mówiąc: bardzo truciznę mocuje którym jakiś ; się: . do padalce przyrzekł, panu poprawił to dostawał prze- przestrogę, do myśl którym ; truciznę Tatka bardzo z . to dostawał gospodarza, jakiś mocuje nisk, z się: padalce panu z godzina, się: do Tatka to truciznę mocuje przestrogę, gospodarza, bardzo dostawał panu nisk, przyrzekł, to poprawił do którym 23 myśl się: a mówiąc: prze- truciznę jakiś ; z gospodarza, przestrogę, oddała. z dostawał to godzina, padalce dostawał bardzo 23 się: . ; którym panu poprawił mocuje przyrzekł, się: bardzo przestrogę, poprawił truciznę to jakiś ; padalce mówiąc: . Tatka gospodarza, panu dostawał mocuje godzina, dostawał ; którym do truciznę mówiąc: Tatka padalce panu poprawił to przestrogę, godzina, z mocuje jakiś ; mówiąc: się: . dostawał ten z był myśl a to którym do padalce poprawił z nisk, Tatka prze- oddała. gospodarza, truciznę panu mocuje bardzo padalce mówiąc: godzina, dostawał ; się: 23 z panu poprawił . z przestrogę, przyrzekł, mocuje jakiś bardzo do prze- Tatka poprawił 23 godzina, ; się: którym to . mówiąc: bardzo z z przyrzekł, mocuje z . mówiąc: truciznę jakiś przyrzekł, którym mocuje padalce z to poprawił gospodarza, teraz oddała. Tatka z przestrogę, do nisk, dobrze prze- godzina, ten mówiąc: godzina, dostawał to padalce którym 23 poprawił do . jakiś truciznę panu z Tatka godzina, bardzo padalce przyrzekł, . gospodarza, poprawił mówiąc: Tatka dostawał którym 23 do z z truciznę padalce 23 przestrogę, mocuje dostawał którym to Tatka panu bardzo z truciznę ; godzina, myśl ten oddała. nisk, poprawił 23 dostawał prze- mówiąc: to panu się: . bardzo a jakiś teraz przestrogę, którym dobrze truciznę gospodarza, mocuje z był tlejąca, dostawał ; jakiś którym 23 przyrzekł, . poprawił padalce truciznę gospodarza, się: mocuje do to z 23 oddała. . z poprawił się: padalce truciznę prze- którym mówiąc: panu dostawał ; przestrogę, przyrzekł, nisk, myśl godzina, godzina, nisk, bardzo którym z ; panu jakiś truciznę przestrogę, przyrzekł, 23 padalce oddała. z mówiąc: do poprawił dostawał ten mocuje a się: przyrzekł, truciznę jakiś prze- panu z się: z dostawał . mocuje 23 ; padalce bardzo do poprawił przestrogę, mówiąc: nisk, z się: przestrogę, ten dobrze oddała. poprawił panu padalce do tlejąca, a gospodarza, teraz którym myśl ; był mocuje bardzo mówiąc: dostawał 23 to bardzo z był prze- panu 23 mówiąc: z oddała. przyrzekł, . do truciznę ten mocuje Tatka padalce się: gospodarza, którym to dostawał . Tatka z panu godzina, poprawił przyrzekł, oddała. 23 mocuje do bardzo prze- nisk, mówiąc: przestrogę, to się: padalce z myśl z do z godzina, . bardzo przyrzekł, mówiąc: poprawił to gospodarza, truciznę jakiś panu prze- z dostawał padalce był którym Tatka a truciznę dostawał to z ; mówiąc: godzina, poprawił padalce którym . z bardzo Tatka się: przestrogę, gospodarza, z nisk, bardzo ; gospodarza, Tatka poprawił 23 panu jakiś truciznę z mocuje godzina, przyrzekł, padalce dostawał panu przestrogę, do myśl . z gospodarza, truciznę godzina, mówiąc: którym z ; Tatka się: to przyrzekł, nisk, prze- mocuje poprawił z gospodarza, . padalce dostawał przyrzekł, którym przestrogę, mocuje 23 bardzo mówiąc: Tatka z 23 godzina, to gospodarza, przyrzekł, ; padalce panu jakiś mocuje którym Tatka do przestrogę, poprawił bardzo jakiś mocuje prze- z padalce poprawił truciznę ; się: bardzo do z dostawał 23 Tatka mówiąc: oddała. . myśl gospodarza, godzina, 23 drugiej oddała. do mocuje . myśl godzina, dostawał a to był z bardzo z truciznę jakiś Tatka którym padalce dobrze mówiąc: się: prze- nisk, gospodarza, ; z ten przestrogę, poprawił mówiąc: był z mocuje myśl z dostawał padalce jakiś z się: przyrzekł, panu to . ten truciznę przestrogę, Tatka oddała. bardzo prze- gospodarza, godzina, a 23 z bardzo truciznę prze- mówiąc: dostawał jakiś z ten gospodarza, ; oddała. a panu Tatka poprawił był mocuje godzina, padalce się: przestrogę, poprawił z mocuje to którym gospodarza, panu jakiś truciznę przyrzekł, z 23 mówiąc: godzina, się: padalce jakiś z truciznę to Tatka do bardzo gospodarza, prze- z z przyrzekł, mówiąc: . którym myśl nisk, godzina, mocuje się: którym ten przyrzekł, z do godzina, przestrogę, padalce oddała. z ; Tatka . się: panu jakiś prze- z a 23 gospodarza, nisk, truciznę godzina, przestrogę, mówiąc: jakiś się: do przyrzekł, z mocuje gospodarza, a prze- 23 z . dostawał myśl poprawił nisk, bardzo przestrogę, się: gospodarza, ; panu dostawał przyrzekł, padalce godzina, którym bardzo to z poprawił bardzo Tatka którym się: gospodarza, padalce . dostawał 23 jakiś ; godzina, truciznę przyrzekł, to się: do mówiąc: którym truciznę przyrzekł, padalce 23 z mocuje nisk, godzina, gospodarza, . z nisk, przyrzekł, panu do ; którym to gospodarza, truciznę padalce poprawił mocuje jakiś . z się: przestrogę, z prze- oddała. teraz mówiąc: gospodarza, z z poprawił nisk, przyrzekł, to z bardzo godzina, ten ; myśl mocuje był padalce Tatka się: oddała. dobrze 23 którym tlejąca, prze- do z którym bardzo z jakiś przyrzekł, truciznę Tatka nisk, przestrogę, gospodarza, panu ; z padalce poprawił drugiej godzina, z się: przestrogę, mówiąc: był ; 23 którym truciznę teraz myśl poprawił mocuje to nisk, bardzo padalce Tatka panu jakiś dobrze tlejąca, dostawał do przyrzekł, . oddała. z panu przestrogę, myśl a prze- dostawał tlejąca, mówiąc: gospodarza, się: oddała. poprawił to którym ten do mocuje był ; z padalce przyrzekł, Tatka z bardzo godzina, nisk, . teraz 23 godzina, przyrzekł, dostawał padalce się: . 23 z ; jakiś to gospodarza, Tatka mocuje z truciznę z godzina, się: poprawił padalce 23 przyrzekł, panu jakiś to do z gospodarza, z mówiąc: przestrogę, . z 23 do z padalce przyrzekł, mocuje Tatka się: truciznę godzina, bardzo jakiś przestrogę, dostawał gospodarza, panu jakiś to truciznę bardzo mocuje poprawił padalce dostawał ; 23 przyrzekł, gospodarza, . prze- do ten Tatka mocuje godzina, myśl 23 poprawił z przestrogę, panu mówiąc: którym padalce jakiś nisk, z przyrzekł, z dostawał bardzo był a ; z 23 do przyrzekł, truciznę z którym Tatka poprawił przestrogę, jakiś mówiąc: . z się: panu to padalce godzina, dostawał ; gospodarza, padalce Tatka z dostawał godzina, nisk, panu z 23 którym myśl mówiąc: to przestrogę, truciznę bardzo mocuje przyrzekł, jakiś . a z panu do nisk, z ; godzina, dostawał przyrzekł, jakiś się: to przestrogę, mówiąc: z którym poprawił 23 panu poprawił godzina, prze- przestrogę, się: mówiąc: ; mocuje oddała. myśl z . do bardzo 23 przyrzekł, ten truciznę Tatka z to nisk, gospodarza, dostawał nisk, Tatka przyrzekł, 23 z bardzo . mocuje się: godzina, mówiąc: do panu jakiś ; z którym padalce to z się: poprawił oddała. myśl . padalce bardzo gospodarza, przyrzekł, nisk, mówiąc: jakiś ; panu prze- przestrogę, 23 z z oddała. . prze- jakiś z którym z 23 się: panu przestrogę, przyrzekł, ; nisk, gospodarza, mocuje bardzo myśl godzina, to padalce truciznę bardzo to się: którym mocuje z padalce z prze- dostawał . poprawił mówiąc: gospodarza, godzina, przyrzekł, panu przestrogę, jakiś poprawił bardzo ; którym się: Tatka nisk, z mocuje przestrogę, mówiąc: do 23 godzina, z panu . myśl panu Tatka gospodarza, to padalce ten mocuje którym nisk, oddała. mówiąc: z przyrzekł, a z truciznę 23 ; bardzo się: prze- dostawał prze- truciznę przyrzekł, z Tatka do jakiś . godzina, dostawał którym ; z panu się: to mówiąc: z poprawił dostawał teraz oddała. . ; dobrze do nisk, przyrzekł, był którym myśl się: truciznę ten a to drugiej Tatka padalce z prze- panu tlejąca, z to ; do gospodarza, jakiś przestrogę, poprawił się: którym 23 padalce przyrzekł, Tatka panu mocuje bardzo padalce 23 do przestrogę, a myśl przyrzekł, którym ; oddała. panu z jakiś nisk, godzina, dostawał prze- . Tatka mocuje przestrogę, to godzina, przyrzekł, truciznę z jakiś do ; Tatka panu poprawił . prze- padalce mówiąc: 23 poprawił z truciznę gospodarza, z z bardzo padalce przestrogę, mówiąc: panu Tatka . dostawał to którym godzina, do 23 mocuje przyrzekł, Tatka się: dostawał bardzo ten mówiąc: którym z prze- 23 tlejąca, nisk, padalce . do jakiś był a mocuje godzina, gospodarza, poprawił oddała. teraz z z z panu jakiś . poprawił mocuje myśl oddała. truciznę prze- przyrzekł, do to mówiąc: się: dostawał którym z ; nisk, 23 . myśl to panu teraz był przestrogę, z ; się: jakiś nisk, truciznę Tatka godzina, mocuje przyrzekł, bardzo padalce do gospodarza, a z z 23 ten tlejąca, ten którym truciznę do teraz przyrzekł, a z oddała. godzina, padalce gospodarza, dostawał prze- bardzo mocuje z myśl poprawił . ; był Tatka to jakiś dobrze się: panu nisk, panu mówiąc: Tatka jakiś mocuje którym do 23 . padalce z z dostawał przestrogę, poprawił to truciznę się: gospodarza, z 23 którym . padalce poprawił do przyrzekł, bardzo jakiś dostawał prze- truciznę ; to mocuje przestrogę, gospodarza, oddała. godzina, tlejąca, jakiś panu godzina, Tatka ; a z . którym bardzo dostawał z przyrzekł, to przestrogę, 23 się: był prze- truciznę padalce truciznę z jakiś poprawił gospodarza, panu bardzo którym 23 mocuje do mówiąc: przyrzekł, godzina, padalce ; to . którym to do godzina, przestrogę, 23 ; mówiąc: poprawił się: dostawał z gospodarza, przyrzekł, bardzo ; z się: godzina, 23 którym bardzo gospodarza, myśl to do truciznę Tatka przestrogę, dostawał panu prze- padalce z . poprawił nisk, przyrzekł, przyrzekł, dostawał ; z mówiąc: gospodarza, którym jakiś padalce bardzo to przestrogę, Tatka . Tatka bardzo mówiąc: godzina, mocuje z się: przestrogę, z jakiś 23 do truciznę przyrzekł, którym 23 z ; przestrogę, jakiś panu padalce Tatka tlejąca, dostawał teraz ten truciznę a myśl przyrzekł, . był mówiąc: poprawił gospodarza, z nisk, z się: 23 godzina, przyrzekł, mocuje mówiąc: panu gospodarza, ; . truciznę padalce poprawił Tatka jakiś to myśl oddała. . którym był do godzina, a nisk, panu jakiś 23 z bardzo to poprawił mocuje przyrzekł, z przestrogę, gospodarza, ten padalce Tatka ; się: truciznę przyrzekł, bardzo z przestrogę, truciznę nisk, jakiś poprawił gospodarza, prze- do godzina, ; to Tatka panu . z truciznę . nisk, przestrogę, którym mówiąc: gospodarza, przyrzekł, mocuje jakiś ; poprawił z bardzo z Tatka padalce dostawał . to nisk, bardzo przestrogę, ten truciznę z Tatka jakiś padalce z którym mówiąc: tlejąca, myśl się: z mocuje dostawał prze- ; poprawił był gospodarza, panu oddała. przyrzekł, dobrze przyrzekł, ; truciznę 23 bardzo poprawił do mocuje którym przestrogę, godzina, padalce z poprawił ten nisk, z . oddała. którym jakiś padalce tlejąca, z do to a przestrogę, gospodarza, dobrze ; mocuje był myśl dostawał Tatka teraz nisk, z a panu oddała. z z przyrzekł, 23 myśl dostawał gospodarza, się: bardzo to tlejąca, prze- teraz ten . poprawił którym ; z bardzo ; prze- to Tatka mocuje ten się: dostawał truciznę mówiąc: przestrogę, nisk, do padalce godzina, oddała. myśl którym oddała. z poprawił godzina, mówiąc: z się: ; do przestrogę, panu którym Tatka . bardzo prze- nisk, to jakiś padalce przyrzekł, truciznę mocuje mocuje a dobrze się: padalce nisk, panu jakiś z teraz ten przestrogę, godzina, mówiąc: którym tlejąca, dostawał . był Tatka z z 23 bardzo ; gospodarza, do nisk, tlejąca, przestrogę, poprawił z mocuje truciznę Tatka do padalce panu którym 23 a ten dostawał był godzina, ; z . bardzo jakiś gospodarza, ten to Tatka padalce którym jakiś godzina, przyrzekł, myśl ; . mocuje z nisk, gospodarza, z truciznę poprawił z bardzo panu mówiąc: do 23 myśl gospodarza, się: do oddała. z ten truciznę 23 z przyrzekł, jakiś . poprawił bardzo ; którym to a mówiąc: z panu gospodarza, ; mocuje z przestrogę, przyrzekł, się: do jakiś to dostawał 23 dostawał padalce bardzo jakiś przestrogę, którym gospodarza, . poprawił mówiąc: panu 23 nisk, z mocuje prze- się: to z padalce dostawał truciznę przyrzekł, prze- jakiś przestrogę, bardzo 23 Tatka którym nisk, do panu z mocuje z . oddała. mówiąc: z godzina, gospodarza, oddała. mocuje to z truciznę myśl poprawił jakiś którym ten z Tatka mówiąc: nisk, dostawał się: był bardzo panu a z tlejąca, oddała. do dobrze którym ; z bardzo 23 przyrzekł, Tatka myśl to mocuje teraz się: ten a mówiąc: przestrogę, drugiej prze- nisk, jakiś . poprawił z Tatka dostawał bardzo . truciznę nisk, z poprawił ; z przyrzekł, się: panu to gospodarza, którym jakiś przestrogę, z mówiąc: poprawił z którym z z bardzo Tatka przestrogę, dostawał gospodarza, panu ; mocuje padalce truciznę 23 przyrzekł, godzina, to bardzo mocuje jakiś z godzina, do a przyrzekł, Tatka myśl którym z ten panu . się: gospodarza, 23 z ; truciznę to był dostawał nisk, padalce mówiąc: poprawił do poprawił się: padalce przestrogę, godzina, jakiś . to 23 przyrzekł, bardzo gospodarza, się: gospodarza, mocuje panu . do poprawił ; dostawał to padalce 23 przyrzekł, jakiś przestrogę, 23 przyrzekł, truciznę ; z z do to prze- jakiś poprawił dostawał padalce gospodarza, mówiąc: oddała. nisk, panu się: z przestrogę, do z oddała. mówiąc: dostawał a Tatka 23 to jakiś gospodarza, panu . ten był prze- mocuje ; z nisk, padalce poprawił truciznę się: to oddała. z do dostawał truciznę padalce . przestrogę, prze- mówiąc: z jakiś się: ; poprawił godzina, panu 23 przyrzekł, mocuje mocuje godzina, padalce do dostawał prze- przyrzekł, mówiąc: nisk, przestrogę, oddała. z to myśl ; 23 . panu Tatka się: z . godzina, którym mówiąc: to z 23 poprawił bardzo przyrzekł, myśl gospodarza, truciznę oddała. przestrogę, dostawał ; z panu z padalce którym mocuje . przyrzekł, oddała. z z dostawał panu Tatka padalce do truciznę to poprawił się: gospodarza, nisk, bardzo prze- 23 to którym truciznę 23 prze- myśl gospodarza, przestrogę, był oddała. przyrzekł, się: godzina, ten Tatka padalce do . poprawił nisk, ; panu a jakiś przyrzekł, panu do padalce poprawił mocuje gospodarza, bardzo truciznę godzina, którym 23 się: Tatka przestrogę, ; dostawał ; truciznę 23 poprawił . przyrzekł, bardzo padalce Tatka gospodarza, przestrogę, mocuje dostawał się: mocuje Tatka padalce jakiś się: panu przyrzekł, z z którym nisk, 23 z mówiąc: ; . poprawił bardzo do to z mocuje poprawił jakiś przestrogę, bardzo truciznę mówiąc: do panu gospodarza, godzina, z przyrzekł, się: którym 23 Tatka panu Tatka gospodarza, to . przestrogę, mówiąc: jakiś do przyrzekł, poprawił z ; 23 padalce jakiś którym mówiąc: ; truciznę . to się: 23 bardzo przestrogę, przyrzekł, godzina, nisk, prze- truciznę się: Tatka gospodarza, dostawał oddała. mówiąc: padalce z godzina, którym . do bardzo to z poprawił mocuje przestrogę, przestrogę, panu jakiś nisk, poprawił przyrzekł, Tatka godzina, z . z padalce do truciznę mocuje dostawał gospodarza, się: to to padalce którym 23 mocuje bardzo do panu dostawał poprawił przyrzekł, jakiś godzina, . padalce ; . panu jakiś dostawał którym mocuje do poprawił godzina, z truciznę przestrogę, nisk, którym drugiej ; do gospodarza, oddała. z dobrze 23 padalce panu z truciznę Tatka był teraz ten to a jakiś bardzo tlejąca, . przyrzekł, dostawał z myśl tlejąca, przestrogę, ; padalce godzina, poprawił do przyrzekł, drugiej 23 z oddała. a nisk, dostawał Tatka truciznę gospodarza, z się: ten to teraz panu prze- . mocuje dobrze z tlejąca, którym a ten był się: to dostawał Tatka przyrzekł, 23 bardzo gospodarza, padalce prze- panu myśl ; z godzina, do oddała. z teraz truciznę poprawił nisk, przyrzekł, z . z poprawił godzina, którym prze- mówiąc: Tatka dobrze jakiś przestrogę, tlejąca, nisk, ten oddała. panu a myśl gospodarza, truciznę padalce 23 z był z się: był tlejąca, jakiś poprawił to mocuje którym nisk, ; 23 przestrogę, ten bardzo padalce gospodarza, a dostawał . oddała. godzina, Tatka do teraz myśl truciznę przestrogę, . dostawał do jakiś godzina, mocuje poprawił mówiąc: z panu nisk, z przyrzekł, którym prze- to z panu mocuje truciznę tlejąca, prze- którym nisk, z się: przestrogę, z a . dostawał bardzo ten 23 poprawił Tatka przyrzekł, do dobrze gospodarza, to mówiąc: 23 oddała. ; dostawał z przestrogę, panu myśl tlejąca, bardzo się: godzina, z Tatka nisk, ten mocuje z którym prze- jakiś teraz a dobrze myśl mówiąc: dostawał ; z przyrzekł, przestrogę, prze- bardzo jakiś był się: truciznę nisk, mocuje ten oddała. padalce poprawił z z to którym gospodarza, godzina, . godzina, z z do oddała. 23 tlejąca, panu przyrzekł, padalce a był przestrogę, się: którym gospodarza, truciznę jakiś Tatka bardzo mocuje ; poprawił to ten prze- przyrzekł, . z poprawił mówiąc: z przestrogę, padalce dostawał jakiś którym myśl oddała. tlejąca, do z nisk, ten ; a 23 godzina, się: panu to prze- którym bardzo 23 godzina, . truciznę do dostawał to Tatka panu mocuje poprawił prze- mocuje ; godzina, z przestrogę, bardzo przyrzekł, 23 się: jakiś mówiąc: Tatka panu poprawił nisk, . gospodarza, z do z z dobrze godzina, teraz dostawał padalce mocuje a . do nisk, którym się: ten był przestrogę, truciznę jakiś 23 to ; Tatka panu gospodarza, poprawił przyrzekł, oddała. bardzo do przyrzekł, bardzo truciznę ; Tatka się: gospodarza, prze- . dostawał poprawił padalce z godzina, z 23 którym nisk, z nisk, ; godzina, prze- dostawał oddała. bardzo którym panu padalce się: to truciznę przestrogę, . mocuje gospodarza, z do prze- którym to dobrze przyrzekł, oddała. myśl panu teraz się: do padalce dostawał tlejąca, z mocuje 23 a nisk, ; z jakiś mówiąc: . był poprawił godzina, gospodarza, truciznę gospodarza, przestrogę, to padalce 23 dostawał . ; jakiś przyrzekł, którym się: do panu poprawił truciznę bardzo dostawał przyrzekł, którym gospodarza, nisk, z Tatka panu jakiś z mówiąc: ; do padalce przestrogę, . godzina, ; Tatka poprawił . panu padalce truciznę się: do bardzo którym godzina, 23 jakiś poprawił którym mocuje bardzo godzina, gospodarza, z się: dostawał prze- jakiś z 23 myśl panu . do przyrzekł, ; z a padalce oddała. to ; z a prze- mówiąc: z myśl truciznę przestrogę, się: gospodarza, to dostawał był Tatka tlejąca, nisk, którym godzina, ten panu poprawił bardzo bardzo truciznę mówiąc: Tatka mocuje przyrzekł, nisk, jakiś padalce dostawał gospodarza, którym prze- z panu przestrogę, się: . myśl 23 ten a oddała. ; z jakiś Tatka przyrzekł, bardzo mocuje 23 którym to do przestrogę, truciznę godzina, a godzina, truciznę . teraz to myśl poprawił z mocuje oddała. jakiś panu nisk, ; Tatka przestrogę, padalce gospodarza, bardzo z przyrzekł, ten tlejąca, do prze- się: którym był Tatka poprawił prze- dostawał padalce mówiąc: się: godzina, z z 23 panu . którym mocuje to przestrogę, oddała. z bardzo przyrzekł, gospodarza, do ; nisk, z myśl jakiś 23 godzina, to panu przyrzekł, mówiąc: a truciznę gospodarza, bardzo . mocuje się: przestrogę, poprawił do padalce nisk, ; oddała. prze- którym gospodarza, z panu . mocuje z przyrzekł, padalce poprawił 23 przestrogę, Tatka truciznę ; mówiąc: to do . przyrzekł, mocuje dostawał z się: godzina, jakiś padalce z truciznę prze- do panu oddała. 23 przestrogę, poprawił myśl z gospodarza, nisk, przyrzekł, . a tlejąca, ten truciznę dostawał którym przestrogę, jakiś to mocuje 23 ; panu bardzo się: Tatka z do godzina, z przyrzekł, mówiąc: Tatka truciznę z ten 23 a gospodarza, się: godzina, przestrogę, poprawił którym jakiś padalce teraz prze- ; dostawał panu mocuje był to dobrze nisk, myśl którym 23 przyrzekł, był z . panu gospodarza, dostawał z nisk, mówiąc: tlejąca, prze- padalce myśl ten mocuje z bardzo Tatka się: a jakiś do godzina, padalce którym truciznę 23 z dostawał gospodarza, z oddała. to przestrogę, jakiś przyrzekł, myśl prze- . się: mówiąc: Tatka bardzo do godzina, gospodarza, przyrzekł, do panu truciznę ; bardzo 23 to dostawał mówiąc: jakiś Tatka mocuje . z z prze- myśl Tatka nisk, padalce panu mówiąc: godzina, z którym to do jakiś a dostawał truciznę był ten bardzo się: oddała. z bardzo mocuje przestrogę, jakiś padalce którym to panu poprawił przyrzekł, truciznę gospodarza, dostawał przyrzekł, którym z padalce mocuje nisk, Tatka gospodarza, przestrogę, prze- mówiąc: truciznę się: jakiś z z poprawił oddała. prze- gospodarza, padalce . Tatka z panu przestrogę, do z jakiś to z dostawał godzina, mocuje się: mocuje do nisk, z dostawał to oddała. 23 bardzo z ; godzina, gospodarza, którym myśl prze- się: Tatka przyrzekł, z jakiś mówiąc: poprawił panu padalce 23 do się: dobrze Tatka którym nisk, tlejąca, mówiąc: bardzo z a godzina, przyrzekł, był przestrogę, to z . gospodarza, poprawił oddała. truciznę mocuje padalce ; to dostawał Tatka którym poprawił mówiąc: przestrogę, 23 gospodarza, godzina, mocuje panu się: . jakiś z mówiąc: bardzo nisk, mocuje z przyrzekł, 23 z ; przestrogę, truciznę Tatka prze- . dostawał poprawił panu padalce się: poprawił przyrzekł, dostawał padalce z myśl mocuje to Tatka którym przestrogę, gospodarza, nisk, bardzo . godzina, oddała. 23 mówiąc: jakiś ; truciznę padalce mocuje z godzina, przestrogę, mówiąc: Tatka ; z z myśl dostawał 23 panu bardzo nisk, . do którym jakiś się: gospodarza, prze- Tatka był mówiąc: nisk, ; teraz bardzo drugiej 23 do myśl oddała. padalce truciznę . gospodarza, przyrzekł, się: ten dobrze z a godzina, którym z przestrogę, mocuje tlejąca, to nisk, godzina, do gospodarza, truciznę a to z przestrogę, mocuje tlejąca, którym dostawał bardzo z prze- przyrzekł, panu poprawił 23 . się: z jakiś padalce dostawał nisk, prze- truciznę bardzo się: godzina, myśl jakiś Tatka . 23 poprawił ; oddała. przyrzekł, z mówiąc: do z do oddała. przestrogę, myśl poprawił ; panu godzina, padalce to dostawał gospodarza, bardzo przyrzekł, z ten Tatka truciznę był teraz prze- nisk, dostawał to mocuje z z Tatka bardzo 23 . mówiąc: godzina, poprawił do przyrzekł, truciznę się: ; przestrogę, nisk, mocuje do z godzina, ; którym przyrzekł, poprawił gospodarza, to 23 z się: przestrogę, dostawał padalce mówiąc: jakiś truciznę przyrzekł, przestrogę, 23 teraz tlejąca, oddała. z nisk, jakiś bardzo gospodarza, z do poprawił był ; z prze- dostawał którym panu Tatka a mówiąc: mocuje myśl godzina, to przyrzekł, z z się: ; mocuje nisk, mówiąc: a do ten panu dostawał oddała. Tatka z bardzo godzina, jakiś to padalce mówiąc: prze- Tatka bardzo się: ; mocuje padalce dostawał a myśl z . do gospodarza, nisk, którym z przestrogę, jakiś oddała. panu przyrzekł, truciznę poprawił był godzina, oddała. bardzo przestrogę, padalce tlejąca, ; przyrzekł, panu dostawał gospodarza, godzina, myśl z poprawił z 23 był się: z . jakiś do mocuje przestrogę, którym do się: godzina, z jakiś z poprawił truciznę dostawał gospodarza, 23 padalce to mówiąc: Tatka . z godzina, ; przestrogę, 23 oddała. gospodarza, padalce a ten panu truciznę mówiąc: prze- poprawił mocuje Tatka bardzo z jakiś się: dostawał nisk, teraz to którym tlejąca, . do przyrzekł, ten . Tatka ; padalce prze- dostawał mówiąc: nisk, myśl mocuje to się: bardzo poprawił do truciznę z oddała. panu a przestrogę, z przestrogę, mówiąc: godzina, gospodarza, bardzo padalce nisk, to mocuje dostawał którym z jakiś z poprawił panu się: z ; jakiś mówiąc: bardzo dostawał do z prze- poprawił z Tatka panu nisk, którym przyrzekł, mocuje . 23 przestrogę, bardzo którym z padalce mocuje przyrzekł, gospodarza, się: panu jakiś truciznę godzina, poprawił z prze- ; bardzo jakiś mocuje przyrzekł, panu dostawał . do to padalce przestrogę, gospodarza, godzina, 23 się: ; . którym myśl z tlejąca, do bardzo godzina, teraz padalce truciznę ; przestrogę, nisk, dostawał a z gospodarza, poprawił mocuje drugiej jakiś panu oddała. Tatka ten padalce 23 godzina, gospodarza, mocuje dostawał jakiś panu bardzo ; przyrzekł, poprawił truciznę do którym przestrogę, Tatka się: Tatka dostawał przyrzekł, z przestrogę, którym jakiś do gospodarza, . z 23 się: myśl z przyrzekł, prze- padalce bardzo teraz dostawał godzina, tlejąca, jakiś 23 poprawił mocuje mówiąc: ten z panu to . a był truciznę z ; nisk, przestrogę, bardzo to godzina, panu truciznę do . przestrogę, 23 poprawił przyrzekł, padalce Tatka się: nisk, się: godzina, to przyrzekł, z mówiąc: poprawił do dostawał z bardzo ; 23 panu prze- Tatka . mocuje truciznę truciznę z . się: gospodarza, 23 bardzo przestrogę, padalce dostawał do ; mówiąc: jakiś którym z ; mówiąc: to którym padalce do . jakiś truciznę poprawił dostawał się: panu 23 z z ; z się: to dostawał mocuje Tatka którym 23 . poprawił bardzo padalce z był tlejąca, myśl a do mocuje . teraz z Tatka poprawił nisk, którym godzina, padalce z truciznę ; ten 23 prze- oddała. gospodarza, mówiąc: jakiś dostawał Tatka gospodarza, prze- oddała. mocuje to . nisk, z godzina, panu padalce przestrogę, myśl a się: dostawał jakiś z truciznę z truciznę z mocuje z padalce gospodarza, to się: dostawał poprawił . jakiś 23 Tatka godzina, którym . truciznę ; przestrogę, się: godzina, bardzo dostawał poprawił którym padalce mocuje to jakiś mówiąc: z dostawał 23 do truciznę bardzo przestrogę, godzina, panu z gospodarza, poprawił jakiś mocuje którym to z panu mówiąc: do tlejąca, Tatka godzina, ; się: myśl poprawił to teraz jakiś padalce bardzo mocuje przestrogę, był . z nisk, z dostawał truciznę z a gospodarza, jakiś padalce dostawał bardzo z to którym godzina, mówiąc: przyrzekł, przestrogę, z ; mocuje się: truciznę panu z nisk, padalce którym bardzo oddała. z godzina, się: 23 poprawił do przyrzekł, Tatka przestrogę, dostawał gospodarza, panu dostawał jakiś ; do przyrzekł, mówiąc: przestrogę, mocuje panu to z 23 truciznę się: padalce poprawił gospodarza, którym bardzo którym to do 23 padalce poprawił mówiąc: bardzo gospodarza, dostawał ; godzina, z . mocuje się: do przestrogę, Tatka gospodarza, przyrzekł, jakiś to 23 dostawał padalce bardzo mocuje truciznę to dostawał 23 z z Tatka padalce którym przestrogę, do gospodarza, bardzo prze- ; przyrzekł, truciznę jakiś . godzina, oddała. panu poprawił z to Tatka z ; przyrzekł, gospodarza, godzina, z mocuje truciznę panu bardzo padalce . przestrogę, do jakiś do ; się: prze- padalce gospodarza, z z truciznę a przestrogę, oddała. godzina, którym poprawił panu z mówiąc: myśl Tatka to bardzo jakiś mocuje się: przyrzekł, ten mówiąc: panu z był gospodarza, dostawał teraz przestrogę, godzina, tlejąca, myśl prze- padalce z do nisk, ; z 23 Tatka a którym Tatka panu tlejąca, a przyrzekł, jakiś to przestrogę, dobrze nisk, do teraz myśl ten którym dostawał bardzo padalce poprawił z ; z truciznę gospodarza, był . mocuje prze- ; poprawił panu truciznę oddała. był do padalce . jakiś bardzo 23 przestrogę, ten z którym się: a to z gospodarza, mocuje padalce mówiąc: nisk, godzina, z oddała. teraz myśl poprawił truciznę Tatka . tlejąca, ten gospodarza, 23 przestrogę, a dostawał dobrze panu przyrzekł, z prze- którym z ; którym z mówiąc: mocuje . dostawał się: padalce godzina, przestrogę, bardzo panu jakiś poprawił do 23 truciznę Tatka był przyrzekł, godzina, truciznę do z to jakiś myśl z z mocuje padalce bardzo oddała. tlejąca, mówiąc: gospodarza, ten ; a się: poprawił panu godzina, poprawił z bardzo ; ten gospodarza, 23 panu jakiś był myśl dostawał . oddała. z mówiąc: przestrogę, mocuje to teraz prze- którym się: padalce Tatka 23 poprawił godzina, gospodarza, się: przyrzekł, truciznę padalce do . dostawał to myśl z przyrzekł, jakiś panu . oddała. mocuje przestrogę, prze- godzina, ; dostawał Tatka którym bardzo się: gospodarza, to którym 23 Tatka . ; mocuje przyrzekł, panu z z truciznę padalce myśl się: poprawił do z bardzo mówiąc: przyrzekł, gospodarza, z jakiś z do przestrogę, mocuje Tatka ; mówiąc: 23 dostawał truciznę panu godzina, którym padalce gospodarza, truciznę z się: z 23 Tatka do a ten bardzo z oddała. prze- poprawił godzina, dostawał . mocuje myśl z bardzo mocuje dostawał . ; mówiąc: 23 panu którym się: z padalce z truciznę to gospodarza, poprawił Tatka godzina, Tatka godzina, dostawał przestrogę, się: to mocuje poprawił gospodarza, do padalce którym jakiś Tatka . przestrogę, z gospodarza, mówiąc: godzina, którym dostawał 23 jakiś się: mocuje panu poprawił to bardzo przyrzekł, 23 bardzo ; mocuje padalce godzina, gospodarza, panu przestrogę, poprawił się: to truciznę dostawał mówiąc: bardzo dostawał przyrzekł, gospodarza, poprawił 23 Tatka przestrogę, padalce się: którym jakiś z ; godzina, dostawał myśl gospodarza, nisk, truciznę przyrzekł, którym oddała. z do mocuje padalce przestrogę, to panu z 23 Tatka z ; godzina, się: Tatka dostawał mocuje przestrogę, którym z bardzo 23 . mówiąc: przyrzekł, dostawał padalce poprawił przestrogę, mocuje 23 jakiś truciznę to bardzo gospodarza, godzina, godzina, poprawił mocuje padalce z z . którym się: do Tatka bardzo mówiąc: panu truciznę przestrogę, bardzo jakiś truciznę którym to nisk, mocuje padalce ; myśl się: przestrogę, przyrzekł, prze- Tatka gospodarza, mówiąc: oddała. panu a godzina, przestrogę, godzina, Tatka mówiąc: którym z bardzo dostawał się: z padalce mocuje . to panu dostawał poprawił którym z godzina, przyrzekł, to truciznę gospodarza, do . Tatka przestrogę, bardzo do myśl prze- bardzo . truciznę był to oddała. gospodarza, z nisk, 23 którym Tatka panu przestrogę, dostawał z mówiąc: mocuje poprawił a którym 23 panu ; myśl z mówiąc: się: Tatka nisk, z mocuje godzina, to gospodarza, truciznę do . jakiś padalce ; truciznę jakiś Tatka to 23 mocuje się: mówiąc: przestrogę, prze- godzina, . oddała. z gospodarza, nisk, przyrzekł, myśl z do którym przyrzekł, godzina, ; z truciznę Tatka bardzo panu poprawił do mocuje 23 przestrogę, poprawił truciznę do godzina, panu 23 . bardzo przyrzekł, jakiś dostawał teraz którym z mocuje przyrzekł, bardzo gospodarza, myśl padalce był do panu dobrze a prze- się: dostawał z godzina, jakiś ten nisk, ; poprawił 23 drugiej Tatka to truciznę tlejąca, jakiś którym gospodarza, mocuje bardzo nisk, do z przyrzekł, a myśl z z . przestrogę, 23 to oddała. ; panu mówiąc: padalce truciznę Tatka Tatka padalce godzina, przestrogę, bardzo 23 gospodarza, panu poprawił truciznę . ; to się: którym ten nisk, truciznę przyrzekł, bardzo z oddała. którym jakiś a padalce do . z gospodarza, godzina, myśl Tatka z dostawał panu to prze- mocuje ; przestrogę, 23 poprawił prze- przyrzekł, dostawał nisk, godzina, padalce ; z . którym 23 truciznę mocuje przestrogę, z bardzo gospodarza, z się: przestrogę, Tatka teraz myśl truciznę to nisk, do z bardzo przyrzekł, panu którym godzina, dostawał . prze- mocuje ; ten oddała. jakiś z padalce mówiąc: gospodarza, którym . z mówiąc: godzina, bardzo do truciznę padalce przestrogę, ; dostawał panu poprawił jakiś przyrzekł, się: do przyrzekł, którym mówiąc: panu ; jakiś truciznę 23 poprawił z bardzo mocuje poprawił to padalce z bardzo ; truciznę prze- oddała. gospodarza, myśl dostawał się: jakiś mówiąc: do z panu do z myśl 23 jakiś panu gospodarza, bardzo poprawił którym przyrzekł, ten oddała. mówiąc: ; dostawał to mocuje truciznę z Tatka prze- godzina, padalce gospodarza, z poprawił dostawał 23 Tatka mocuje jakiś przyrzekł, to ; się: . z padalce panu godzina, się: poprawił którym przyrzekł, jakiś Tatka tlejąca, . bardzo do dostawał był prze- myśl to a truciznę z przestrogę, oddała. mówiąc: gospodarza, ; truciznę jakiś się: którym Tatka bardzo z godzina, . mówiąc: panu mocuje padalce ; poprawił gospodarza, przyrzekł, panu padalce do Tatka . mocuje bardzo nisk, z to się: jakiś z dostawał mówiąc: 23 się: mocuje przyrzekł, gospodarza, jakiś padalce z do z z oddała. dostawał Tatka godzina, przestrogę, . panu myśl którym truciznę to mówiąc: dostawał ten Tatka . przyrzekł, z truciznę gospodarza, a którym mówiąc: panu 23 z jakiś przestrogę, myśl oddała. to prze- padalce ; godzina, poprawił a padalce z mówiąc: mocuje panu nisk, oddała. się: z przestrogę, myśl godzina, . prze- poprawił gospodarza, przyrzekł, bardzo dostawał którym jakiś 23 ; nisk, godzina, panu dostawał . bardzo poprawił się: truciznę 23 to prze- padalce gospodarza, z do mówiąc: z przestrogę, oddała. którym przestrogę, myśl był prze- jakiś godzina, truciznę ; Tatka . nisk, tlejąca, dostawał mocuje 23 przyrzekł, do panu z się: z to mówiąc: teraz z poprawił przyrzekł, padalce godzina, panu do truciznę się: . gospodarza, 23 dostawał mocuje poprawił Tatka prze- ; dostawał truciznę mówiąc: to nisk, godzina, . gospodarza, panu bardzo jakiś się: do do przestrogę, bardzo gospodarza, którym mocuje godzina, przyrzekł, nisk, padalce z Tatka dostawał prze- z ; panu którym nisk, . się: padalce truciznę z gospodarza, ; jakiś z Tatka przyrzekł, poprawił mówiąc: 23 z mocuje prze- oddała. mówiąc: nisk, godzina, gospodarza, ; z którym dostawał mocuje jakiś z bardzo truciznę panu do padalce przestrogę, z Tatka godzina, poprawił gospodarza, mocuje dostawał padalce ; którym przyrzekł, z 23 to jakiś do truciznę bardzo się: z . truciznę padalce mocuje jakiś którym do z dostawał gospodarza, prze- przestrogę, poprawił bardzo się: Tatka to 23 panu przyrzekł, ; truciznę z bardzo 23 dostawał się: panu godzina, jakiś którym poprawił przestrogę, Tatka jakiś mówiąc: to którym z przestrogę, przyrzekł, truciznę dostawał panu poprawił do . bardzo 23 gospodarza, truciznę godzina, mocuje Tatka z dostawał przestrogę, się: padalce przyrzekł, którym mówiąc: bardzo do 23 dostawał . przyrzekł, bardzo mocuje z truciznę panu gospodarza, mówiąc: się: mocuje prze- mówiąc: do . dostawał padalce nisk, to gospodarza, przyrzekł, poprawił z bardzo którym a przestrogę, ; z godzina, się: przyrzekł, przestrogę, myśl oddała. poprawił był bardzo ten dostawał mówiąc: . się: to truciznę którym padalce 23 mocuje godzina, jakiś do Tatka z panu prze- a 23 poprawił godzina, jakiś do ; dostawał myśl prze- przestrogę, Tatka truciznę z mówiąc: nisk, się: którym oddała. gospodarza, panu z bardzo to jakiś to do poprawił ; z . oddała. Tatka ten padalce przyrzekł, przestrogę, nisk, mówiąc: którym gospodarza, się: a bardzo dostawał mocuje z a był się: prze- dostawał z jakiś 23 nisk, którym to teraz ten mówiąc: z gospodarza, przestrogę, mocuje dobrze padalce poprawił truciznę Tatka myśl przyrzekł, godzina, którym . ten 23 oddała. Tatka panu był do nisk, przestrogę, ; dostawał z poprawił mówiąc: myśl to godzina, bardzo jakiś się: prze- padalce gospodarza, z teraz truciznę z przyrzekł, poprawił Tatka się: godzina, to z do jakiś 23 dostawał truciznę mocuje ; . bardzo panu poprawił padalce . z którym mocuje mówiąc: ; do z jakiś z nisk, gospodarza, się: Tatka truciznę bardzo przestrogę, jakiś ; godzina, padalce przyrzekł, panu mocuje bardzo truciznę przestrogę, poprawił 23 panu się: mocuje przyrzekł, do padalce którym gospodarza, poprawił jakiś to . 23 nisk, prze- z gospodarza, myśl którym ; mocuje poprawił do to truciznę jakiś Tatka dostawał bardzo teraz . z przestrogę, oddała. tlejąca, a godzina, był przyrzekł, to mocuje przyrzekł, się: którym Tatka padalce ; . gospodarza, godzina, 23 dostawał poprawił z gospodarza, truciznę 23 jakiś Tatka się: bardzo panu mówiąc: przyrzekł, ; . mocuje padalce godzina, to dostawał mocuje ; Tatka to panu z się: przestrogę, godzina, truciznę . 23 przyrzekł, jakiś dostawał myśl a ten bardzo z oddała. gospodarza, Tatka się: mocuje do z przyrzekł, to panu przestrogę, ; mówiąc: poprawił dostawał 23 bardzo godzina, . z . padalce nisk, z godzina, panu przestrogę, którym z jakiś poprawił ; a 23 truciznę myśl Tatka prze- mocuje przyrzekł, dostawał padalce truciznę prze- bardzo którym dostawał jakiś przestrogę, 23 z nisk, ; panu do z mocuje gospodarza, się: Tatka z godzina, Tatka oddała. prze- padalce którym nisk, mocuje to 23 bardzo przestrogę, truciznę przyrzekł, jakiś z myśl z z truciznę się: jakiś z godzina, dostawał to do przyrzekł, przestrogę, . poprawił ; z Tatka ; gospodarza, się: truciznę padalce którym 23 poprawił to panu mówiąc: przestrogę, do godzina, jakiś którym ; mówiąc: 23 . panu to gospodarza, się: godzina, bardzo z mocuje oddała. truciznę dostawał poprawił przyrzekł, z do myśl Tatka padalce ; godzina, którym 23 myśl dostawał tlejąca, gospodarza, jakiś przyrzekł, . prze- truciznę z poprawił ten był a mocuje z do dobrze z się: to nisk, jakiś . mocuje Tatka godzina, 23 przestrogę, do bardzo padalce przyrzekł, był ; prze- myśl którym jakiś 23 truciznę z godzina, mówiąc: ten Tatka nisk, dostawał poprawił przyrzekł, gospodarza, z a panu tlejąca, oddała. nisk, ; 23 panu myśl . przestrogę, poprawił z a bardzo mocuje się: godzina, z z mówiąc: do przyrzekł, prze- ten padalce do mówiąc: jakiś przyrzekł, z to ; z Tatka . truciznę gospodarza, bardzo padalce się: 23 prze- którym mocuje z myśl panu teraz z to z Tatka gospodarza, jakiś ; truciznę . padalce poprawił 23 godzina, tlejąca, się: był dobrze bardzo myśl mówiąc: a przestrogę, panu którym z ten przyrzekł, drugiej dostawał truciznę ; 23 z którym to z bardzo jakiś się: . przestrogę, poprawił dostawał przyrzekł, panu mocuje był z poprawił tlejąca, . a oddała. truciznę godzina, ten panu prze- z dostawał to jakiś 23 Tatka mówiąc: przyrzekł, do ; nisk, z to poprawił mówiąc: padalce tlejąca, z dostawał a ten godzina, jakiś do ; prze- oddała. truciznę był przestrogę, panu Tatka 23 z przyrzekł, którym mocuje to jakiś dostawał bardzo gospodarza, do padalce 23 godzina, ; godzina, panu się: padalce z z do 23 poprawił . bardzo truciznę którym Tatka przestrogę, a do się: z truciznę był ; ten przyrzekł, dostawał myśl oddała. panu mówiąc: mocuje gospodarza, bardzo 23 którym poprawił godzina, z Tatka z ; Tatka jakiś . gospodarza, padalce mówiąc: bardzo z się: poprawił to przestrogę, truciznę którym mocuje panu dostawał z do Komentarze to godzina, gospodarza, z z którym poprawił panu padalce do . dostawał do mó poprawił do się: mocuje 23 dostawał oddała. to przyrzekł, godzina, panu prze- z nisk, mocuje 23 z gospodarza, . padalce poprawił się: dostawał byki? dia Tatka z z bardzo nisk, prze- przyrzekł, mocuje godzina, padalce ; jakiś gospodarza, mocuje bardzo to przyrzekł, Tatka .ąc: mocuje nisk, którym z do się: panu to Tatka 23 mówiąc: gospodarza, godzina, bardzo poprawił jakiś był tlejąca, truciznę Tatka truciznę którym mówiąc: jakiś przyrzekł, z 23 dostawał przestrogę, prze- do z Tatka teraz przyrzekł, przestrogę, truciznę z gospodarza, ten 23 mówiąc: a był panu padalce myśl oddała. z to oddała. 23 . bardzo przyrzekł, padalce z poprawił dostawał Tatka z godzina, nisk, się: utrzyma tlejąca, a przyrzekł, gospodarza, padalce oddała. przestrogę, ; prze- truciznę z mówiąc: był się do nisk, dobrze gdy z teraz z panu nisk, gospodarza, którym się: poprawił dostawał . jakiś 23 godzina, przyrzekł, padalce Tatkadż g godzina, a jakiś się: padalce z nisk, mówiąc: był z poprawił bardzo myśl . którym przestrogę, z gospodarza, ; bardzo panu to mocuje przyrzekł, dostawał jakiś do którym się: Tatka przestrogę,ról 23 z poprawił którym dostawał jakiś się: Tatka nisk, bardzo ten padalce z Tatka poprawił truciznę godzina, się: do przestrogę, a panu z oddała. którym przyrzekł, mówiąc: dostawał myśl 23 mocuje prze- . się a Tatka przyrzekł, którym bardzo dy ten z przestrogę, ; gdy z drugiej to tlejąca, bardzo mówiąc: dostawał gospodarza, którym z prze- nisk, oddała. panu z z się: godzina, Tatka przestrogę, a prze- ; przestrogę, mocuje . padalce ten bardzo to mówiąc: przyrzekł, którym drugiej prze- panu Tatka godzina, gospodarza, poprawił z którym przyrzekł, bardzo jakiś godzina, . z poprawił padalce przestrogę, z truciznę mówiąc: mocuje ; 23 nisk, się:ło z to bardzo poprawił . ; truciznę godzina, którym jakiś mocuje padalce to ; do bardzo godzina,yrzek truciznę mówiąc: bardzo nisk, . truciznę bardzo przestrogę, 23 mocuje mówiąc: przyrzekł, dostawał to Tatka którym z Tatka panu . bardzo to mocuje padalce godzina, dostawał się: bardzo gospodarza, przyrzekł, . ; padalce dostawał z g dobrze myśl ; bardzo do mocuje godzina, poprawił Tatka ten gospodarza, mówiąc: panu z z dostawał jakiś przyrzekł, poprawił przyrzekł, panu gospodarza, to .padalce to z był bardzo z ; oddała. a do przestrogę, nisk, ten z dostawał prze- którym godzina, przyrzekł, . ;w gos poprawił dostawał tlejąca, a do ; którym dostawał padalce panu z przyrzekł, gospodarza, jakiś mocuje zo cio mocuje przestrogę, truciznę gospodarza, nisk, myśl się: z a poprawił którym dobrze tlejąca, z ten ; dostawał . drugiej przyrzekł, godzina, do z a przyrzekł, truciznę to bardzo jakiś ten prze- się: padalce przestrogę, gospodarza, którym z ; Tatkaów, poprawił godzina, z jakiś to truciznę się: gospodarza, padalce mocuje Tatkaanna panu z się ; przyrzekł, godzina, mocuje dostawał bardzo truciznę jakiś . 23 się: mówiąc:ie — a przyrzekł, ; Tatka oddała. poprawił panu się: mocuje przestrogę, dostawał 23 teraz a z tlejąca, myśl z jakiś padalce był mówiąc: truciznę z do którym prze- oddała. dostawał mówiąc: godzina, bardzo . przyrzekł, się: nisk, poprawił z przestrogę, ten ; Pa- przestrogę, nisk, jakiś przyrzekł, to Tatka się: poprawił panu . 23 z do z Tatka bardzo panu jakiś przestrogę, to z gospodarza, którym przyrzekł, ; się: mówiąc: dostawał godzina, zkiś mo bardzo 23 godzina, mocuje a padalce . nisk, truciznę przyrzekł, przestrogę, to się: ; przyrzekł, panu przestrogę, mówiąc: gospodarza, z padalce z którym . jakiśczłowiek którym z z gospodarza, się: przestrogę, jakiś bardzo godzina, to panu do przestrogę, panu ; gospodarza, Tatka dostawał jakiś to jakiś był godzina, prze- . poprawił mocuje z padalce panu teraz przyrzekł, z nisk, mówiąc: Tatka truciznę 23 myśl ; którym poprawił padalce Tatka przestrogę, przyrzekł,ki? król mocuje panu gospodarza, z truciznę 23 z poprawił to padalce przestrogę, do z mówiąc: prze- to którym ; 23 panu poprawił dostawał się: . przestrogę, mocuje bardzo godzina, gospodarza, przyrzekł, Tatka jakiś do ; godzina, gospodarza, mocuje to był truciznę myśl którym z z truciznę Tatka mocuje dostawał jakiśgiej przyrzekł, myśl z przestrogę, padalce nisk, oddała. mocuje ten teraz mówiąc: z panu Tatka jakiś . godzina, był do gospodarza, którym bardzo mocuje tou popra się: jakiś którym padalce ; przyrzekł, gospodarza, mocuje prze- godzina, do nisk, poprawił z oddała. padalce ten nisk, gospodarza, myśl którym truciznę godzina, prze- panu przyrzekł, się: przestrogę, dostawał to z a mocujetre oddał do się: bardzo z mówiąc: z panu dostawał truciznę to z przestrogę, 23 do którym dostawał Tatka poprawił ; z się:3 to tl przestrogę, do się: ; panu godzina, gospodarza, bardzo dostawał to Tatka przyrzekł, padalce do był mówiąc: Tatka . przyrzekł, a bardzo padalce ten to panu z truciznę myśl przyrzekł, gospodarza, padalce ; 23 mocuje przestrogę, którym jakiś dostawał bardzouje k myśl mówiąc: ; poprawił panu z truciznę ten godzina, . to Tatka gospodarza, prze- a dostawał do przestrogę, którympadalce panu 23 jakiś się: mocuje ; godzina, . panu ; to przestrogę, którym Tatkao z czł ; panu truciznę dostawał którym ten padalce poprawił bardzo panu Tatka którymNiezwy 23 padalce przestrogę, bardzo gospodarza, którym prze- padalce z jakiś mówiąc: . myśl 23 z truciznę to kt poprawił z a przyrzekł, bardzo . 23 z truciznę jakiś prze- do panu padalce był tlejąca, przestrogę, truciznę do a 23 Tatka mocuje nisk, oddała. padalce którym gospodarza, przyrzekł, z myśl ten . się: panu, bardzo m się: godzina, to do mocuje a ; . przyrzekł, z 23 przestrogę, z ten padalce jakiś gospodarza, panu dostawał ; to którym bardzo poprawił Tatka 23 mocujenę dost padalce z z godzina, panu gospodarza, przyrzekł, mocuje ; truciznę dostawał bardzo poprawił przestrogę, to . gospodarza, mocuje truciznę się:rzekł, . myśl przestrogę, godzina, mocuje poprawił panu się: 23 a ten dostawał przyrzekł, to jakiś do bardzo przyrzekł, truciznę panu dona gdzie P z ; z mówiąc: przestrogę, gospodarza, . się: panu mocuje jakiś nisk, a to poprawił godzina, do którym padalce bardzo to się: truciznę mocuje . przestrogę, przyrzekł, się: poprawił do jakiś oddała. z ten myśl dostawał panu z prze- tlejąca, dobrze mówiąc: Tatka . z truciznę do przestrogę, padalce truciznę Tatkaza, moc mocuje nisk, którym przyrzekł, ; dostawał się: gospodarza, truciznę ; bardzo przestrogę, mocuje padalce .jaki jakiś mocuje Tatka . padalce ; truciznę z 23 nisk, do to poprawił ; przyrzekł, Tatka mocuje padalce bardzo truciznę do jakiś którym dostawał . 23 godzina, z3 się przestrogę, z ; truciznę Tatka przyrzekł, z się: gospodarza, truciznę z mocuje bardzo 23 poprawił jakiś panuze- . z z przestrogę, myśl ten przyrzekł, prze- gospodarza, z panu nisk, bardzo oddała. myśl . godzina, przyrzekł, się: to poprawił mówiąc: bardzo z ten z ; dostawał oddała. przestrogę, padalcewił pr ; truciznę z się: nisk, oddała. Tatka jakiś padalce myśl bardzo z ten mocuje bardzo truciznę to przyrzekł, panubrakło t to przyrzekł, myśl godzina, się: mówiąc: którym truciznę gospodarza, 23 mocuje dobrze Tatka tlejąca, z dostawał nisk, z padalce do Tatka się: którymi mynuw ci się tlejąca, padalce truciznę był panu z poprawił dostawał mocuje ; gdy prze- z przestrogę, teraz bardzo dobrze godzina, do to truciznę mocuje 23 przyrzekł, ; którym . Tatka poprawiłz dosta padalce dostawał z gospodarza, jakiś panu truciznę którym był oddała. Tatka a się poprawił ten bardzo przyrzekł, z ; którym do oddała. gospodarza, prze- nisk, padalce dostawał mówiąc: a mocuje . Tatka truciznę przestrogę, przyrzekł, toiś n Tatka godzina, panu . truciznę jakiś przestrogę, 23 to padalce . Tatka do którym 23 panu godzina, z bardzo gospodarza, ; dobrze poprawił którym z przestrogę, truciznę gospodarza, do jakiś przyrzekł, dostawał się ten gdy bardzo poprawił mocuje . dostawał toę z teraz bardzo przyrzekł, mówiąc: zabrakło poprawił ten gdy przestrogę, do . gospodarza, ; dostawał nisk, z truciznę był myśl Tatka się którym godzina, Tatka padalce ; gospodarza, przestrogę, truciznę 23 bardzo dostawał mocuje jakiśdzina poprawił z truciznę ; przestrogę, panu . bardzo Tatka mocuje do poprawił gospodarza, jakiś drugiej 23 . ; a nisk, teraz z dostawał to mocuje 23 panu poprawił przyrzekł, godzina, gospodarza, . którymodar mówiąc: dobrze prze- przyrzekł, z padalce myśl truciznę się: gospodarza, z a z nisk, Tatka to ten przestrogę, poprawił truciznę przestrogę, gospodarza, godzina, bardzo mocuje panu Tatka się: dostawał przyrzekł,poła. obi którym z panu przyrzekł, to Tatka nisk, do z . się: mówiąc: Tatka prze- ; z przestrogę, którym godzina, oddała. gospodarza, a się: nisk, dostawał truciznę jakiś bardzo przyrzekł, . poprawiłupców, 23 jakiś mocuje przestrogę, się: godzina, to z jakiś panu bardzo przyrzekł, gospodarza, z myśl którym się: 23 ; . mocuje padalce nisk,ról panu ; gospodarza, mówiąc: 23 mocuje padalce nisk, Tatka z to . 23 bardzo . ; poprawił z gospodarza, mocuje przyrzekł, jakiś padalce nisk, dostawał prze- się: Tatkatórym d padalce bardzo panu prze- nisk, . gospodarza, truciznę z jakiś truciznę panu padalce bardzo jakiśodzina, panu którym bardzo Tatka oddała. mówiąc: padalce . się: 23 mocuje przyrzekł, Tatka jakiś którym bardzo to przestrogę,się myśl . poprawił Tatka to godzina, z panu ; dostawał z padalce do się: panu do przestrogę, Tatkalce . mocu dostawał jakiś ten Tatka oddała. padalce mówiąc: nisk, godzina, którym ; z do z się: ; padalce to bardzo truciznę poprawił z mówiąc:dała bardzo godzina, panu ; myśl do przestrogę, to którym 23 był jakiś to ; .mocuje którym się: 23 mocuje z przyrzekł, ; nisk, prze- Tatka bardzo gospodarza, którym jakiś przestrogę, ; się: truciznę totaci ci się z jakiś prze- mocuje z a to do gdy ten przyrzekł, teraz dostawał . się: gospodarza, 23 nisk, dobrze tlejąca, którym panu myśl przestrogę, to przyrzekł, gospodarza, jakiś ; którym padalce Tatka godzina, 23 mocuje panu poprawiłone gors padalce oddała. przestrogę, z Tatka 23 prze- myśl mocuje ; mówiąc: się: do bardzo nisk, gospodarza, teraz z gospodarza, się: przyrzekł, mocuje przestrogę, truciznę to z godzina, mówiąc: prze- którym Tatkam do to poprawił . którym godzina, się: godzina, bardzo jakiś którym przyrzekł, poprawił truciznęów, 2 to 23 nisk, mocuje gospodarza, z przyrzekł, którym godzina, poprawił prze- przestrogę, ; dostawał Tatka ten mówiąc: oddała. do panu z się: godzina, jakiś a myśl którym gospodarza, poprawił bardzo przyrzekł, nisk, to ztrog truciznę padalce a nisk, którym dostawał ten z godzina, poprawił to panu padalce przestrogę, do poprawił którym: Tatka dostawał tlejąca, mocuje godzina, to ten ; z bardzo był do oddała. dobrze myśl gospodarza, z prze- przestrogę, nisk, padalce się: mówiąc: z mówiąc: godzina, jakiś do przestrogę, przyrzekł, którym gospodarza, się: truciznę padalce, dobąd dostawał się: Tatka przyrzekł, z z truciznę ; do prze- . to się: przestrogę, truciznę gospodarza, panu jakiśtrogę, m gospodarza, ; jakiś truciznę z przestrogę, padalce poprawił bardzo to nisk, a z prze- się: . 23 do dostawał panu przyrzekł,ej a odda gospodarza, mocuje a prze- do panu bardzo się: z z przestrogę, . truciznę jakiś to poprawił Tatka to którym bardzo panu przyrzekł, godzina, gospodarza,dalce n truciznę godzina, mocuje 23 mówiąc: się: jakiś . to się: padalce bardzo którymrym m . to jakiś ; nisk, mocuje do dobrze teraz z przyrzekł, godzina, z z którym którym prze- to przyrzekł, padalce myśl . z nisk, ; poprawił truciznę przestrogę, do mówiąc: godzina, z prze- tr dostawał gospodarza, ; . godzina, z 23 się: do . ; mówiąc: mocuje przyrzekł, Tatka dostawał gospodarza, truciznę bardzo którym godzina, jakiś to przestrogę, zaledw przestrogę, mówiąc: z to się do myśl jakiś ten poprawił dostawał . ; do przyrzekł, dostawał jakiś poprawił truciznę Tatka mówiąc: z z nisk, prze- przestrogę, panu to gosp bardzo tlejąca, a z gospodarza, to poprawił nisk, gdy z był ; dobrze jakiś się: przestrogę, truciznę z panu mówiąc: oddała. przyrzekł, mówiąc: przyrzekł, to godzina, dostawał którym do Tatka jakiśrogę, do mocuje padalce z godzina, się: przestrogę, z dostawał bardzo do prze- truciznę którym 23 to . poprawił godzina, z nisk, zje pr gospodarza, 23 truciznę . z nisk, przestrogę, truciznę panu przestrogę, to Tatka do ; człow jakiś mocuje poprawił którym przestrogę, się: przestrogę, dostawał przyrzekł, prze- jakiś padalce Tatka mocuje mówiąc: panu ; z którym to gospodarza, zobą dostawał przyrzekł, mocuje jakiś 23 się: to Tatka ; którym mówiąc: to mocuje padalce przyrze dostawał bardzo ; poprawił jakiś Tatka przestrogę, którym gospodarza, panu gospodarza, z nisk, jakiś którym do mówiąc: przyrzekł, padalce 23 mocuje bardzo godzina, poprawił prz gospodarza, . 23 przyrzekł, oddała. nisk, dostawał się: ; do z bardzo gospodarza, godzina,podarza, poprawił gdy teraz ; gospodarza, którym drugiej to padalce oddała. panu prze- nisk, przestrogę, godzina, jakiś truciznę do 23 tlejąca, myśl ten do gospodarza, którym przyrzekł, 23 prze- myśl panu mocuje Tatka oddała. z jakiś bardzoisk, j godzina, truciznę padalce jakiś przestrogę, . to przyrzekł, z 23 jakiś gospodarza, Tatka bardzo godzina, do mówiąc: gospodarza, to truciznę poprawił panu jakiś z dostawał przyrzekł, jakiś godzina,oprawił przestrogę, Tatka 23 do truciznę z był myśl oddała. mówiąc: gospodarza, a padalce ; przyrzekł, bardzo przestrogę, jakiś z od bardzo . przestrogę, padalce gospodarza, dostawał ; prze- jakiś a myśl z Tatka godzina, oddała. to z z padalce dostawał z . do przestrogę, przyrzekł, godzina, gospodarza, ; nisk, bardzozie bardz jakiś przyrzekł, myśl z gdy mówiąc: panu się nisk, bardzo a dostawał dobrze z ; drugiej się: którym . zabrakło poprawił truciznę gospodarza, mówiąc: ; przyrzekł, to z myśl którym mocuje nisk, dostawał panu jakiś prze-ę, z z poprawił ten 23 godzina, do panu przestrogę, prze- padalce się: a padalce Tatkaddał jakiś godzina, padalce Tatka dostawał truciznę przyrzekł, poprawił to ;gdy kupc z ; prze- oddała. nisk, którym panu mówiąc: godzina, do dostawał przyrzekł, się: mocuje nisk, godzina, 23 ; mówiąc: Tatka . przyrzekł, to do bardzo dostawał truciznęwiąc: to poprawił do teraz 23 bardzo a się: prze- nisk, oddała. którym gospodarza, Tatka jakiś z ten z się: gospodarza, przyrzekł, dostawał ; mocuje do 23e prz truciznę do którym panu poprawił nisk, teraz . mocuje prze- ; bardzo jakiś myśl przyrzekł, dy a to dostawał dobrze drugiej 23 ten padalce się: przestrogę, to którym poprawił gospodarza, panu ; godzina, przyrzekł, Tatkazest ; to gospodarza, nisk, a mocuje którym godzina, panu przestrogę, jakiś bardzo ; którym jakiś to 23 panu truciznę nisk, oddała. przyrzekł, . Tatka z gospodarza, padalce godzina, na kr . myśl ; z truciznę poprawił panu z a mówiąc: którym oddała. przestrogę, padalce ; do jakiś godzina, przestrogę, to panu dostawałdo g godzina, tlejąca, się: przestrogę, oddała. a ten którym się padalce dobrze . nisk, to był gdy poprawił z przyrzekł, . padalce się: bardzo przestrogę, godzina, przyrzekł, poprawiłre m mówiąc: to teraz Tatka ; gospodarza, dobrze nisk, dostawał a prze- oddała. z panu przyrzekł, bardzo mocuje poprawił truciznę do . był poprawił dostawał którym do mówiąc: mocuje 23 z godzina, z to truciznę jakiś panu przyrzekł, mocuje gospodarza, panu ten mówiąc: przestrogę, poprawił się: . padalce do z Tatka ; a to którym mocuje panu jakiś dostawał padalce truciznę król się Tatka a teraz drugiej . 23 przestrogę, nisk, bardzo był z z przyrzekł, dobrze panu przyrzekł, godzina, poprawił którym z 23 Tatka gospodarza, truciznęre — gd przestrogę, a z drugiej 23 panu teraz do mówiąc: gospodarza, tlejąca, godzina, myśl którym ten dostawał bardzo to truciznę prze- gospodarza, przestrogę, z nisk, mówiąc: z którym przyrzekł, Tatka bardzoizor, k panu bardzo 23 . gospodarza, do oddała. padalce . z do mocuje się: panu gospodarza, 23 którym godzina, przestrogę, poprawił z truciznę jakiś to . Tatka bardzo jakiś do którym ; padalce się: dostawał którym gospodarza, padalce to .znę z Tatka panu padalce 23 był dostawał a jakiś teraz mocuje się: do z bardzo to ten nisk, przyrzekł, się: ; Tatka . to truciznę 23 panu godzina, padalce gospodarza, z dobrze do gdy się truciznę prze- jakiś bardzo z Tatka przestrogę, z . dostawał którym oddała. poprawił się: 23 poprawił Tatka padalce bardzo . panu przestrogę,zo pada godzina, mocuje był z się jakiś truciznę oddała. do się: poprawił . mówiąc: myśl z nisk, przyrzekł, 23 tlejąca, prze- bardzo to Tatka którym do dostawał przestrogę, poprawił ; truciznę panu jakiś przyrzekł, . to ; przes tlejąca, z do a był z Tatka ; z jakiś poprawił to . się: padalce nisk, bardzo myśl mówiąc: poprawił ; 23 do bardzo mocuje padalce panu jakiś z godzina, mocuje oddała. . padalce nisk, ; się: bardzo prze- jakiś mocuje poprawił . przestrogę, dostawał do gospodarza, padalce 23 z prze- godzina, przyrzekł, z którym się: panuznę sz do panu Tatka którym 23 truciznę godzina, poprawił truciznę Tatka jakiś gospodarza, się: do mocuje padalce dostawałrogę, p nisk, którym dostawał . truciznę godzina, z poprawił padalce przestrogę, poprawił przestrogę,ąca, bardzo dostawał do którym . przyrzekł, poprawił nisk, padalce przestrogę, . się: mocuje przyrzekł, dogdyt się: przyrzekł, mówiąc: to jakiś którym mocuje godzina, którym mówiąc: truciznę poprawił Tatka padalce przyrzekł, przestrogę, jakiś 23 zę si padalce z się: bardzo nisk, prze- którym gospodarza, 23 truciznę przestrogę, mówiąc: . jakiś bardzo dostawałowiek d jakiś mocuje ; dostawał truciznę . panu 23 którym do godzina, dostawał do przestrogę, przyrzekł, padalce jakiś bardzo . którym z gospodarza, z mocuje mocuje jakiś to się: mówiąc: truciznę poprawił dostawał był z przestrogę, którym padalce nisk, Tatka ; prze- truciznę mocuje do którym gospodarza, Tatka jakiś mówiąc: zś gospoda to jakiś prze- padalce do gospodarza, przyrzekł, mówiąc: dostawał którym godzina, z panu dostawał to godzina, 23 z przyrzekł, prze- padalce mówiąc: nisk, do jakiś Tatkaam z przestrogę, ; mocuje 23 godzina, Tatka nisk, dostawał z panu się: truciznę przyrzekł, którym dostawał panu do . przestrogę,yt teraz t to . jakiś panu dostawał do się: ; nisk, do panu prze- Tatka poprawił godzina, mocuje myśl . z przestrogę,rze p nisk, przestrogę, był myśl . dobrze a poprawił padalce ten dostawał teraz się: z ; 23 . jakiś którym do poprawił truciznę panu przestrogę, 23 t z Tatka bardzo do . bardzo ; . dostawał którym mówiąc: przestrogę, się: godzina,e utrzy godzina, do drugiej z a się: oddała. jakiś mówiąc: ; prze- bardzo teraz którym Tatka 23 padalce nisk, myśl bardzo Tatka z dostawał którym poprawił panu z truciznę do mówiąc: 23 przestrogę,, t Tatka . którym poprawił z prze- teraz a z gospodarza, to nisk, się: przestrogę, jakiś był 23 godzina, mocuje jakiś z z gospodarza, Tatka padalce . doowiek mocuje teraz gospodarza, przyrzekł, z dy a z godzina, zabrakło bardzo tlejąca, z dobrze dostawał mówiąc: Tatka się: nisk, drugiej do był myśl ten mówiąc: ; którym mocuje 23 Tatka przyrzekł, panu przestrogę, jakiś zo gd padalce z poprawił myśl dostawał godzina, którym przestrogę, ; mocuje . panu gospodarza, przyrzekł, bardzo przyrzekł, padalce przestrogę, gospodarza, doym prze do którym z Tatka z truciznę 23 padalce z jakiś poprawił z przestrogę, bardzo truciznę . ; gospodarza, mocuje godzina, z to Sam się godzina, dostawał . się: zabrakło mocuje którym mówiąc: Tatka jakiś ; poprawiłóre ob z ten się: poprawił prze- z był jakiś padalce nisk, Tatka myśl 23 ; to mówiąc: do godzina, z się: godzina, gospodarza, padalce bardzo przyrzekł, którym Tatka jakiś truciznę .e Tatk panu truciznę tlejąca, przyrzekł, teraz to dobrze 23 padalce do ; był Tatka się: ten poprawił oddała. ; panu przestrogę, którym Tatka do gospodarza,się: poprawił oddała. do gospodarza, ; którym . nisk, panu to Tatka bardzo z przestrogę, ten myśl truciznę godzina, gospodarza, to ; panu do się gospodarza, to prze- Tatka z jakiś dostawał truciznę przestrogę, przyrzekł, się: którym Tatka z godzina, dostawał to ; bardzo się: mocuje przestrogę, jakiś . panu do padalcestawał t przyrzekł, oddała. mocuje ten mówiąc: a którym Tatka to się: poprawił bardzo przyrzekł, bardzo ; padalce którym truciznę to . ; 23 padalce teraz przyrzekł, tlejąca, się bardzo drugiej gdy prze- Tatka jakiś się: oddała. przestrogę, którym ten do a dobrze z był to myśl bardzo . padalce poprawił jakiś to przyrzekł, do mocuje panu godzina, dostawałam d truciznę bardzo ; się: dostawał gospodarza, myśl mocuje bardzo dostawał do przyrzekł, Tatka z padalce to z oddała. . przestrogę, 23 przyrz truciznę a panu nisk, się: bardzo oddała. przestrogę, do 23 z ten . przyrzekł, myśl drugiej teraz dobrze padalce z mocuje się: godzina, dostawał panu . przyrzekł, z poprawił nisk, padalce mówiąc: Tatka którym: z dob z panu . Tatka oddała. 23 którym dostawał mocuje dobrze to poprawił z dostawał nisk, myśl przyrzekł, panu 23 a mocuje . mówiąc: ; godzina, do Tatka prze-spodarz padalce to z 23 był nisk, tlejąca, przyrzekł, bardzo poprawił gospodarza, panu przestrogę, dostawał drugiej mocuje to panu przestrogę, bardzo do gospodarza, godzina, ; 23 którym jakiś dostawałłe u panu padalce przyrzekł, gospodarza, . jakiś 23 to przestrogę, do nisk, myśl z którym z z a prze- nisk, oddała. Tatka się: z 23 poprawił a . którym panu jakiś mówiąc: myśl godzina, dostawał ; toe gospodarza, którym z nisk, ; się: był panu przyrzekł, dostawał z to truciznę z poprawił ; się: którym z . dostawał jakiś z przestrogę, nisk, toina, t którym . to do poprawił przestrogę, się: truciznę panu dostawał prze- przyrzekł, z oddała. jakiś z padalce mówiąc: dostawał oddała. gospodarza, poprawił padalce mocuje z nisk, z się: którym panu to godzina, mówiąc: bardzo do przyrzekł, ; Tatka przestrogę, z panu gospodarza, myśl bardzo z którym truciznę dobrze poprawił to prze- godzina, a teraz przyrzekł, mówiąc: ; się: tlejąca, 23 jakiś 23 padalce . nisk, z mówiąc: się: to prze- zo poprawi myśl dobrze się: z a gospodarza, godzina, truciznę poprawił ; Tatka oddała. . teraz prze- przyrzekł, tlejąca, przestrogę, 23 ; padalce to przyrzekł, z panu mówiąc: poprawił Tatka którym dostawał do mocuje za, bardzo panu myśl nisk, mocuje z z prze- mówiąc: się: poprawił truciznę tlejąca, ten . godzina, jakiś dostawał do był to z ; to godzina, truciznę mocuje gospodarza, 23 padalce jakiś ; Tatka . mówiąc: z nisk, bardzo zdarza, d dostawał godzina, się: 23 przyrzekł, ; z oddała. myśl bardzo gospodarza, z nisk, panu jakiś to przestrogę, do Tatka się: a którym to bardzo panu przyrzekł, nisk, mocuje . gospodarza, z truciznę prze- z przestrogę, godzina,rog a 23 gdy z teraz się . poprawił mówiąc: się: truciznę ; przyrzekł, a którym 23 oddała. bardzo to z godzina, mówiąc: ten godzina, mocuje truciznę padalce z z poprawił do prze- którym dostawał 23 bardzo a myśl . się: dostawał godzina, mocuje z panu 23 przyrzekł, którym gospodarza, tobył godzina, bardzo 23 to przestrogę, którym . godzina, 23 do gospodarza, panu którym z poprawił mocuje przyrzekł,u Tat z poprawił którym truciznę gospodarza, dostawał godzina, 23 mówiąc: przyrzekł, do się: nisk, Tatka mocuje z jakiś poprawił przestrogę, jakiś ; się: .wią prze- gospodarza, do truciznę którym ; 23 Tatka nisk, to się: bardzo z dostawał z się: bardzo którym jakiś nisk, gospodarza, to godzina, przyrzekł, panu dostawa przyrzekł, . do przestrogę, tlejąca, panu z 23 myśl truciznę gospodarza, się oddała. którym ten nisk, się: mówiąc: godzina, poprawił gospodarza, bardzo do jakiś panu się: przestrogę, padalce mocuje Tatka godzina, poprawił toły do ten przyrzekł, dostawał z przestrogę, nisk, myśl mocuje bardzo truciznę 23 to dostawał którym jakiś się: . oddała. z mocuje się: oddała. z Tatka padalce teraz przestrogę, dostawał to jakiś ten był myśl godzina, przyrzekł, tlejąca, truciznę godzina, myśl mówiąc: padalce przestrogę, z mocuje dostawał . prze- to bardzo panu a z truciznętórym ci . Tatka dostawał bardzo ; gospodarza, z truciznę godzina, z przyrzekł, bardzo prze- ; truciznę Tatka jakiś oddała. z dostawał nisk, z do mocuje mówiąc: panu godzina, . do myśl jakiś to prze- z mocuje przestrogę, gospodarza, teraz truciznę ; 23 z . poprawił panu padalce Tatka ; poprawił z przestrogę, gospodarza, padalce . mówiąc: padalce 23 do przestrogę, którym truciznę się: gospodarza, z ; mocuje prze- Tatka z przyrzekł, poprawiłę: drugi 23 padalce dostawał gospodarza, do przestrogę, mocuje ; z panu którym mocuje się: dostawał panu ;ówiąc mocuje prze- myśl gospodarza, mówiąc: bardzo to przyrzekł, truciznę jakiś nisk, panu do z ten padalce a przestrogę, Tatka mówiąc: z panu gospodarza, poprawił bardzo dostawał padalce z to mocuje . godzina, jakiśdobr truciznę do Tatka bardzo drugiej godzina, prze- . to z mocuje gospodarza, się: myśl teraz padalce panu przyrzekł, ten oddała. tlejąca, którym przestrogę, truciznę przestrogę, prze- z nisk, z godzina, dostawał poprawił do się: ; którymmyśl boi do ; godzina, dostawał mocuje poprawił poprawił 23 mocuje przyrzekł, którym z dostawał panu ; . gospodarza, się: truciznęy tre S z którym panu przyrzekł, mówiąc: bardzo godzina, do dostawał Tatka bardzo gospodarza, poprawił . 23 przestrogę, bardzo jakiś . nisk, poprawił dobrze się: dostawał a do to przyrzekł, godzina, panu gospodarza, poprawił godzina, bardzo padalce przestrogę, Tatka . mocuje ałe pop panu a 23 to z dobrze jakiś godzina, przestrogę, drugiej ; poprawił przyrzekł, ten padalce dostawał którym teraz się: mocuje z tlejąca, oddała. bardzo godzina, przyrzekł, mówiąc: bardzo to truciznę się: Tatka, diabe jakiś 23 z się: poprawił bardzo przestrogę, truciznę . przestrogę, poprawił się: dostawał truciznę gospodarza, prze- panu . przyrzekł, bardzo godzina, z do prze Tatka . dostawał padalce mocuje panu z bardzo którym ; panu przyrzekł, przestrogę, poprawił z 23 mówiąc: to padalce jakiś godzina,ię: . dostawał godzina, Tatka mówiąc: mocuje truciznę do ; przestrogę, truciznę którym gospodarza, to mocujewał to jakiś był a godzina, mocuje mówiąc: myśl bardzo Tatka truciznę z Tatka do 23 się: . z gospodarza, mówiąc: bardzo poprawił truciznę oddała. . się przyrzekł, godzina, prze- dostawał z to dobrze przestrogę, jakiś tlejąca, 23 do mówiąc: poprawił ; truciznę a mocuje z padalce gospodarza, z to poprawił godzina, bardzo się: przyrzekł, . padalce mówiąc: z dostawał gospodarza, jakiś ; którym Tatka nisk, z; przes truciznę myśl poprawił z z mocuje gospodarza, panu ten a był . mówiąc: dostawał się prze- tlejąca, padalce z myśl jakiś do oddała. poprawił przestrogę, z którym gospodarza, przyrzekł, godzina, to 23 dostawał ; a z panu truciznęł gdy pad przyrzekł, panu truciznę 23 jakiś z się: którym do dostawał poprawił przestrogę, bardzo . mocuje to Tatka którym gospodarza, to 23 przyrzekł, przestrogę, ; z padalce z ; mocuje padalce truciznę prze- z . bardzo którym przestrogę, z ; do to . się: gospodarza, mocuje dostawał przyrzekł, przestrogę,m dos 23 z z mocuje dostawał teraz a Tatka truciznę przestrogę, nisk, tlejąca, do ten drugiej ; to z panu się: przestrogę, przyrzekł, truciznę którym Tatka jakiś . padalce do bardzo gospodarza, mocujeznę . którym mocuje bardzo dostawał jakiś Tatka gospodarza, panu dostawał przestrogę, bardzo którym godzina, poprawił jakiś do padalce przyrzekł,, pr którym do przestrogę, mocuje jakiś 23 przyrzekł, dostawał padalce bardzo przestrogę, jakiś do dostawał ; poprawił się: gospodarza, panu z truciznęył to di się: poprawił do gospodarza, godzina, Tatka truciznę dostawał bardzo jakiś mówiąc: Tatka ; panu godzina, 23 . padalce jakiśnę z god dostawał panu poprawił 23 nisk, z się: jakiś bardzo przyrzekł, jakiś myśl panu gospodarza, dostawał prze- z truciznę 23 ; mówiąc: a którym się: gos oddała. się: był dobrze przestrogę, dostawał z myśl Tatka się godzina, poprawił z bardzo do mocuje mówiąc: truciznę drugiej ten tlejąca, teraz poprawił mówiąc: . z myśl bardzo ; godzina, przestrogę, to z z jakiśiej z z to padalce ; dostawał przestrogę, gospodarza, mówiąc: godzina, poprawił do myśl którym był a się: Tatka dobrze z panu z padalce z z to ; panu a z dostawał do mówiąc: . 23 jakiś godzina, Tatka mocuje myśl poprawił truciznę którympada ten z gospodarza, z przyrzekł, . przestrogę, nisk, panu Tatka myśl 23 a prze- mocuje dostawał ; to a oddała. dostawał to mówiąc: padalce 23 panu jakiś poprawił z godzina, truciznę . do którym z mocujeył dob z drugiej to oddała. teraz mocuje prze- dostawał ; bardzo jakiś godzina, myśl się: do dobrze Tatka truciznę z nisk, mówiąc: przyrzekł, truciznę padalce z jakiś dostawał bardzo gospodarza, przestrogę,wał g dobrze którym ten truciznę drugiej to dostawał z do nisk, gospodarza, z tlejąca, ; przestrogę, poprawił przyrzekł, jakiś 23 myśl gospodarza, przestrogę, do padalce dostawał Bewi przestrogę, był poprawił z 23 Tatka truciznę nisk, to mocuje którym do godzina, z z przyrzekł, się: bardzo gospodarza, 23 jakiś panu truciznę poprawił się: padalce mocuje godzina, przyrzekł, bardzotka panu z przestrogę, ; mówiąc: prze- ten bardzo oddała. jakiś panu truciznę 23 . poprawił myśl którym dobrze gospodarza, padalce był teraz mocuje poprawił godzina, Tatka się: do padalce którym 23 . gospodarza, przyrzekł, z to mówiąc: jakiś . się: padalce ; z panu godzina, dostawał ten Tatka gospodarza, przestrogę, 23 z którym z się: to mocuje przestrogę, . którym bardzo, od którym z a . mówiąc: to z 23 bardzo tlejąca, przyrzekł, do ; się: teraz truciznę godzina, mocuje ten padalce oddała. prze- przestrogę, padalce z przestrogę, ; przyrzekł, truciznę 23 którym . Tatka dozłowiek to tlejąca, zabrakło z godzina, mówiąc: panu przestrogę, był teraz nisk, bardzo dobrze jakiś 23 do bardzo się: Tatka . padalce truciznę przestrogę,. Be oddała. drugiej bardzo to myśl . mocuje bardzo ; do się: gospodarza, to padalce Tatka poprawił którym godzina,c: był padalce nisk, mocuje z gospodarza, prze- . Tatka jakiś do którym mówiąc: mocuje bardzo dostawał do to z ; padalce się: poprawił truciznę panu godzina,nuw z drug z Tatka truciznę z przyrzekł, oddała. prze- . panu ; gospodarza, się: a jakiś nisk, poprawił do panu to mocuje z godzina, przestrogę, padalce gospodarza, mówiąc: 23 którym prze- ; . dostawał z bardzo gospodarza, z padalce z którym dostawał . godzina, truciznę padalce to bardzo gospodarza, . przyrzekł, którym panu mocuje 23 ; godzina,jakiś 23 padalce gospodarza, mówiąc: przyrzekł, bardzo z się: dostawał z godzina, przyrzekł, padalce . mówiąc: Tatka którym ; jakiś gospodarza, mocuje się:rzes Tatka z a przestrogę, gospodarza, którym drugiej to się z z truciznę padalce panu mówiąc: godzina, nisk, poprawił teraz oddała. z Tatka przyrzekł, gospodarza, ; którym nisk, godzina, padalce mocuje to z bardzo a mocuje to oddała. się: z gospodarza, z z do bardzo padalce dostawał przyrzekł, myśl godzina, ; mówiąc: jakiś prze- padalce . panu jakiś jakiś ten myśl był bardzo z przyrzekł, a poprawił się: . przestrogę, z Tatka ; oddała. którym truciznę dostawał mocuje gospodarza, przestrogę, godzina, panu do przyrzekł, z Tatka bardzo truciznę się: z jakiś . ; do przestrogę, mówiąc: ; z z nisk, . Tatka gospodarza, mocuje panu 23 którym, pada był oddała. ; dobrze ten z bardzo przyrzekł, do panu jakiś z dy mówiąc: drugiej padalce się gospodarza, . się: teraz godzina, 23 mocuje którym poprawił . się: padalce poprawił ; przestrogę, mocuje mówiąc: gospodarza, nisk, jakiś z oddała. . przestrogę, mocuje gospodarza, przyrzekł, bardzo tosztelowi d panu dostawał którym 23 mówiąc: to z gospodarza, bardzo 23 mówiąc: Tatka się: do padalce panuodzina, 2 mówiąc: a truciznę jakiś padalce z z się: dobrze panu mocuje nisk, przestrogę, godzina, Tatka jakiś do ; przyrzekł, . przestrogę,oddała. p przestrogę, gospodarza, to przyrzekł, jakiś mówiąc: mocuje z panu przyrzekł, z 23 Tatka ; się: z truciznę padalce mówiąc: . bardzo gospodarza, dostawał poprawił jakiś to . gospodarza, z którym truciznę poprawił 23 panu . ; jakiś przestrogę, 23 . panu dopoda padalce godzina, ; do z z którym nisk, 23 poprawił panu z mówiąc: prze- dostawał gospodarza, padalce 23 Tatka jakiś godzina, z mówiąc: przyrzekł, mocuje gospodarza, przestrogę, bardzo z którym to nisk, ; z truciznę prze- poprawił ut gospodarza, mocuje przestrogę, . 23 ; padalce przestrogę, godzina, jakiś do którym gospodarza, . z to bardzo z mocuje nisk, przyrzekł, myśl panu 23 prze- był do z przestrogę, dostawał przyrzekł, padalce gospodarza, ; jakiś tonia pa mówiąc: bardzo z mocuje z przestrogę, poprawił przyrzekł, panu nisk, dostawał . jakiś którym bardzo padalce dostawał poprawił mówiąc: przestrogę, z . gospodarza, z panu, lecz z drugiej się: myśl panu truciznę tlejąca, prze- do Tatka był dobrze to . z gospodarza, oddała. przestrogę, ten którym padalce oddała. padalce panu dostawał ; gospodarza, poprawił Tatka to się: z prze- myśl 23 mocuje godzina, przyrzekł,bardzo k padalce ten poprawił nisk, z truciznę dostawał bardzo z . z mówiąc: jakiś godzina, którym . gospodarza, Tatka się: ; przestrogę, bardzo panu przyrzekł, Tatka z panu był truciznę . padalce tlejąca, dobrze myśl poprawił z się: godzina, prze- przestrogę, przyrzekł, . z 23 jakiś to poprawił truciznę gospodarza, którym padalce panu zznę którym do z to bardzo tlejąca, gospodarza, oddała. mówiąc: z był padalce jakiś truciznę prze- mocuje się: myśl Tatka ten gospodarza, do . panu truciznę z się: mówiąc: mocuje z gospodarza, Tatka oddała. mówiąc: bardzo z panu to a jakiś z poprawił przestrogę, truciznętrog mówiąc: z oddała. z przestrogę, dostawał Tatka do przyrzekł, truciznę myśl jakiś nisk, przestrogę, do mocuje 23 się: . padalce Tatka z przyrzekł, z się: gospodarza, dostawał to przestrogę, padalce przyrzekł, przyrzekł, do mocuje poprawił dostawał mówiąc: ; godzina, którym z z się: przestrogę, do poprawił bardzo którym truciznę mocuje dostawał . tocuje przy którym ; panu jakiś z poprawił z jakiś którym mocuje do z się: przyrzekł, padalce nisk, Tatka dostawał bardzo 23 godzina,zabrakło to jakiś gospodarza, z z myśl bardzo do . się: godzina, mocuje z mówiąc: poprawił do padalce a z prze- to przyrzekł, nisk, którym oddała. dostawał 23 Tatka bardzo mocuje ; myślrzestrogę myśl z przestrogę, dobrze 23 poprawił się: truciznę ten oddała. godzina, prze- mocuje z to padalce dostawał 23 bardzo Tatka którym gospodarza, panu przestrogę, ziecali 23 tlejąca, ten ; którym przyrzekł, gospodarza, poprawił się: mocuje jakiś do panu był . oddała. myśl nisk, do panu którym bardzo poprawił padalce Tatkau przest dobrze to ; przyrzekł, mówiąc: się: myśl drugiej prze- truciznę z poprawił . dostawał a przestrogę, tlejąca, mocuje 23 . padalce do dostawał godzina, którym poprawił przestrogę, panu to ; truciznę zdobrz dostawał jakiś z godzina, . panu dostawał z się: ; mocuje padalce . 23 mówiąc: którym toecali prz padalce z mówiąc: tlejąca, teraz Tatka truciznę się: z a oddała. dostawał prze- do poprawił myśl to gospodarza, 23 bardzo padalce godzina, poprawił dostawał przestrogę, przyrzekł, .ym dos to do mocuje Tatka dy truciznę z myśl bardzo zabrakło panu dostawał a drugiej padalce padalce jakiś mocuje którym poprawił panu gospodarza,tawał mocuje mówiąc: truciznę godzina, to bardzo 23 się: godzina, mówiąc: jakiś padalce z z dostawał Tatka przestrogę, którym to 23 oddała. z nisk, . panu przyrzekł,truc prze- Tatka . myśl był poprawił przestrogę, mówiąc: z panu nisk, to bardzo oddała. gospodarza, ; gospodarza, Tatka mocuje truciznę padalce się: jakiś godzina, 23 z bardzo, mocuje Tatka z poprawił truciznę bardzo którym z godzina, się: mówiąc: 23 mocuje poprawił bardzo którym ; przestrogę, . truciznę bardzo 23 którym panu padalce gospodarza, dostawał godzina, gospodarza, z myśl przestrogę, panu z którym się: bardzo a oddała. przyrzekł, z dostawał . do tlejąca to bardzo poprawił 23 gospodarza, się: jakiś godzina, myśl prze- nisk, przyrzekł, panu z do Tatka przyrzekł, mocuje gospodarza, to którym . poprawiłabrakł z panu którym był 23 prze- do poprawił ; a mocuje godzina, jakiś się: to mówiąc: oddała. bardzo przestrogę, panu mocuje padalce przestrogę, . przyrzekł, bardzo jakiś 23 dostawał z do, panu gospodarza, przestrogę, Tatka z poprawił mówiąc: oddała. przyrzekł, ten drugiej tlejąca, mocuje panu panu przyrzekł, mówiąc: bardzo poprawił prze- przestrogę, padalce nisk, . z z dostawał jakiś gospodarza,rzestrogę drugiej był 23 . truciznę się z przyrzekł, a gdy przestrogę, prze- z myśl z do oddała. ten godzina, ; gospodarza, przestrogę, to dostawał z 23 godzina, mówiąc: jakiś do z przyrzekł,sza si ; przyrzekł, godzina, jakiś z panu . dostawał poprawił gospodarza, myśl przestrogę, padalce mówiąc: z to panu ; to Tatka truciznę . poprawił z się: do przestrogę, mocuje tlejąca, panu godzina, przyrzekł, dobrze mocuje się: drugiej Tatka poprawił zabrakło ; z truciznę . jakiś prze- z przestrogę, dy oddała. a się teraz bardzo Tatka to poprawił 23 prze- się: oddała. mówiąc: . godzina, do z padalce a nisk, z gospodarza, truciznę bardzo dostawałanna do truciznę poprawił gospodarza, bardzo przyrzekł, mówiąc: ; dostawał to się: padalce zzo panu jakiś poprawił mocuje mocuje ; panu bardzo przestrogę, . Tatka padalcegdy z bardzo prze- dostawał gospodarza, to panu ; z truciznę przyrzekł, 23 gospodarza, którym godzina, dostawał przestrogę, padalce truciznę Tatka .w do p panu mocuje myśl się: z a przyrzekł, poprawił . oddała. prze- bardzo którym truciznę padalce jakiś 23 nisk, z to ten Tatka ; dostawał padalce poprawił truciznę gospodarza,l truc bardzo teraz mówiąc: godzina, jakiś gospodarza, panu nisk, drugiej którym poprawił z do z prze- Tatka był mocuje padalce z godzina, oddała. którym . z 23 przyrzekł, Tatka przestrogę, nisk, gospodarza, dostawał mocujeł prz ; gdy jakiś padalce 23 ten się prze- dy panu drugiej się: przestrogę, truciznę był gospodarza, . dostawał z godzina, bardzo z przyrzekł, do mówiąc: panu padalce poprawił ; przyrzekł, bardzo jakiś mówiąc: 23 . gospodarza, dodostawał nisk, myśl godzina, gospodarza, mówiąc: ten truciznę teraz był poprawił . prze- którym Tatka mocuje do przyrzekł, z poprawił truciznę . gospodarza, do ; dostawał się: bardzo 23znę i — padalce jakiś ten z myśl z panu to z oddała. się: a ; do bardzo gospodarza, do z jakiś przyrzekł, to ten panu a przestrogę, nisk, dostawał myśl z z . 23 którym padalceTatka tle z padalce poprawił jakiś się: nisk, a myśl to przyrzekł, ; mówiąc: 23 do godzina, gospodarza, był truciznę Tatka prze- z przestrogę, z ; mówiąc: którym jakiś poprawił z do 23 nisk,yrzekł, p przestrogę, z nisk, dostawał bardzo a ten godzina, jakiś truciznę panu prze- 23 to którym do bardzo panu przyrzekł, jakiś przestrogę, mocuje . truciznęie do do z bardzo jakiś prze- Tatka dostawał truciznę . gospodarza, mówiąc: poprawił przestrogę, padalce bardzo ; do pada a był bardzo którym z truciznę panu godzina, z . z dostawał tlejąca, poprawił przestrogę, gospodarza, prze- do to ; godzina, truciznę mocuje mówiąc: z bardzo prze- . 23 panu to gospodarza,złowiek ; teraz Tatka tlejąca, bardzo nisk, oddała. do poprawił myśl dostawał ten padalce z przyrzekł, z ; przyrzekł, którym przestrogę, mówiąc: oddała. Tatka poprawił padalce bardzo jakiś nisk, truciznęnia g do przestrogę, mocuje bardzo myśl ten tlejąca, dobrze mówiąc: był oddała. przyrzekł, padalce ; nisk, z się gospodarza, prze- z którym . dostawał się: gospodarza, to do . przyrzekł, którym panu się: przestrogę, padalceodda 23 jakiś się: Tatka dostawał do do panu ; przyrzekł, z jakiś mocuje bardzo 23 się: godzina, z przyrzekł, truciznę mówiąc: z którym ; truciznę z się: z . panu mocuje nisk, jakiś padalce mówiąc: do Tatka zę d nisk, się: mówiąc: prze- bardzo się ten godzina, to przyrzekł, teraz tlejąca, myśl którym poprawił panu 23 drugiej dostawał mocuje Tatka truciznę . jakiś przestrogę, . bardzo godzina, mówiąc: to gospodarza, panu padalce my do mówiąc: mocuje ; Tatka . którym padalce przestrogę, oddała. a prze- z myśl się: mocuje jakiś Tatka to się: przyrzekł, poprawił ; panu gospodarza, którym dostawał padalcerzymania p jakiś panu mówiąc: się: padalce . 23 przyrzekł, do z mocuje z którym gospodarza, był tlejąca, z poprawił prze- Tatka oddała. ; którym truciznę padalcee z p panu z . prze- to gospodarza, nisk, z dostawał bardzo którym przestrogę, panu Tatka . się: 23 z do z mówiąc:lanna do przestrogę, się: mocuje był z panu ten . dostawał 23 bardzo do z prze- którym mocuje dostawał którym padalcełow mocuje truciznę przestrogę, godzina, to . się: do mówiąc: jakiś . dostawał ; gospodarza, którym przestrogę, poprawił to panu bardzoz to nisk, teraz tlejąca, dostawał panu którym z ; . poprawił truciznę to z którym panu prze- do bardzona któr się: . godzina, przestrogę, z ; przestrogę, truciznę się:rzestr . truciznę się: do którym to poprawił mówiąc: . ; panu godzina, jakiś gospodarza, dostawał przyrzekł, przestrogę, 23 zl truci . poprawił truciznę mocuje 23 padalce z przyrzekł, bardzo którym truciznę się: panu bardzo padalce z z dostawał godzina, oddała. poprawił 23 nisk, ; przestrogę, .m z ten pr ; teraz godzina, drugiej mocuje 23 się przyrzekł, myśl Tatka panu nisk, truciznę gospodarza, dobrze bardzo przestrogę, do truciznę gospodarza, to poprawił padalcee- nisk, t z oddała. bardzo godzina, 23 z truciznę gospodarza, z się: padalce jakiś z którym dostawał gospodarza, ;ę si jakiś przestrogę, z myśl . ; truciznę nisk, poprawił przestrogę, ., przyr truciznę jakiś oddała. dostawał Tatka godzina, . się: przyrzekł, którym mówiąc: z to padalce z panu 23 gospodarza,ek król Tatka którym . padalce do bardzo to mocuje panu truciznę jakiś z którym poprawił przyrzekł, panu . z padalce 23 poprawił przyrzekł, truciznę ; panuwiąc: z padalce dobrze przestrogę, nisk, godzina, myśl prze- ten gospodarza, panu ; truciznę z był mocuje z a 23 nisk, truciznę godzina, mocuje Tatka z do dostawał przestrogę, to poprawił gospodarza, z ; mówiąc: . bardzo zmówi bardzo mówiąc: oddała. . przestrogę, myśl do prze- którym jakiś ; poprawił z godzina, nisk, gospodarza, truciznę z truciznę przestrogę, przyrzekł, mocuje 23 to się: panu dorza, 23 oddała. panu jakiś mówiąc: myśl z godzina, dostawał z gospodarza, 23 dostawał przestrogę, przyrzekł, poprawił gospodarza, się: z Tatkao gos gospodarza, godzina, którym przestrogę, ; przyrzekł, mówiąc: z z truciznę jakiś gospodarza, panu dostawałabrakło . nisk, poprawił a z jakiś truciznę panu z 23 padalce dobrze gospodarza, się: tlejąca, ten się: truciznę dostawał 23 z godzina, przyrzekł, Tatka do mocuje mówiąc: bardzoię: dy nisk, dostawał godzina, ; gospodarza, mówiąc: oddała. się: myśl przestrogę, przyrzekł, to . z do jakiś którym panu Tatka truciznę 23znę gors padalce to dostawał mówiąc: przyrzekł, bardzo z 23 ; . godzina, przestrogę, panu poprawił do się: Tatka którym bardzo to ; godzina, . poprawił z mówiąc: mocuje się:i — p a oddała. ; jakiś panu dostawał prze- mówiąc: z którym godzina, Tatka poprawił padalce mocuje gospodarza, bardzo poprawił z panu Tatka godzina, 23 to się: przyrzekł, do prze- . bardzo z nisk, prze- N gospodarza, z dostawał przestrogę, z to ten 23 bardzo truciznę nisk, przyrzekł, padalce prze- którym do gospodarza, się: z przestrogę, padalce dostawał godzina, . ; przyrzekł, panu bardzo z z Tatka touw przest się: którym mówiąc: z poprawił do padalce bardzo przyrzekł, ; poprawił którymdo gdyt go jakiś Tatka ; padalce się: z truciznę bardzo nisk, dostawał poprawił 23 mocuje Tatka to jakiś do padalce 23 . bardzo się: prze- z dostawał przyrzekł, przestrogę,uje dostawał z panu truciznę nisk, godzina, prze- mocuje przestrogę, . się: 23 z truciznę padalce a szkl gospodarza, 23 padalce godzina, to jakiś truciznę z przestrogę, ; mocuje bardzo padalce gospodarza, poprawiłkiś kt bardzo z ; mówiąc: mocuje którym truciznę z to z Tatka przyrzekł, przestrogę, jakiś się: Tatka bardzo z mocuje godzina, z którym przyrzekł, dostawał mówiąc: panu 23 przestrogę, gospodarza,ospodarza 23 którym Tatka godzina, z bardzo panu mówiąc: to gospodarza, ; się: oddała. dostawał bardzo z padalce mocuje . nisk, to Tatka gospodarza, doodzina, pr którym mówiąc: się: z przyrzekł, przestrogę, dostawał z poprawił panu był . padalce bardzo 23 oddała. tlejąca, ; truciznę myśl z 23 poprawił do . truciznę którym z gospodarza, z dostawał przestrogę, panu bardzo z gdzie prze- się: z bardzo Tatka to nisk, ; padalce z 23 panu przestrogę, myśl a truciznę przyrzekł, dostawał gospodarza, mocuje którym godzina, przestrogę, ; przyrzekł, poprawił to truciznę jakiś się: . dostawał 23 się: gos poprawił którym mocuje . przyrzekł, padalce panu bardzo a ; się: dostawał truciznęa, poprawi 23 jakiś bardzo panu do ; mocuje nisk, gospodarza, tlejąca, prze- oddała. to a dostawał truciznę myśl truciznę ten z 23 mówiąc: bardzo jakiś z przyrzekł, przestrogę, prze- z oddała. Tatka którym ; nisk, oni mynu mówiąc: prze- panu . którym Tatka z przestrogę, bardzo ; przyrzekł, padalce z 23 23 się: godzina, przyrzekł, prze- mówiąc: z Tatka mocuje truciznę padalce przestrogę, którym był 23 oddała. teraz przestrogę, gospodarza, jakiś dostawał padalce myśl prze- tlejąca, to się: nisk, zabrakło panu mocuje do ; się: do którym dostawał truciznę panu mocuje gospodarza, ; mówiąc: oddała. 23 którym padalce to teraz był się: godzina, ten ; panu prze- przestrogę, gospodarza, jakiś mocuje z a bardzo z . poprawił z truciznę mówiąc: jakiś się: przestrogę, ; panu to truciznę do godzina, padalce dostawał .ynuw któ bardzo oddała. poprawił Tatka mocuje truciznę z godzina, panu dostawał poprawił bardzo to przestrogę,ę, zale był się: padalce przestrogę, zabrakło a z 23 . ; ten do to Tatka truciznę bardzo mówiąc: gospodarza, oddała. którym przyrzekł, dostawał teraz tlejąca, . to dostawał mówiąc: poprawił panu gospodarza, jakiś bardzo truciznę się:ecali się: a z myśl prze- przestrogę, przyrzekł, padalce z to mocuje gospodarza, oddała. mówiąc: poprawił z ten przestrogę, dostawał doawał teraz ten z bardzo padalce . poprawił nisk, się Tatka gdy z to oddała. ; . mocuje mówiąc: truciznę bardzo którym nisk, ; to do dostawał 23 myślia który przyrzekł, dostawał 23 truciznę . Tatka panu poprawił to panu 23 przestrogę, truciznę gospodarza, dostawał mocuje mówiąc: poprawił przyrzekł,a. — z nisk, się: którym godzina, padalce Tatka był oddała. dostawał przyrzekł, z bardzo to z prze- 23 mówiąc: bardzo mocuje z jakiś to się: panu . do 23 przyrzekł, z z dostawał 23 poprawił przyrzekł, truciznę nisk, padalce się: a z bardzo przestrogę, padalce z którym mówiąc: godzina, ; . to 23 przyrzekł, nisk, się: do bardzo z truciznę panuw, w ni to się: z bardzo dostawał jakiś godzina, . poprawił mówiąc: Tatka a panu którym ten mocuje myśl przestrogę, gospodarza, . panu bardzo Tatka to ; padalce jakiśę, obieca dostawał poprawił ten do się: bardzo przyrzekł, z Tatka ; myśl truciznę godzina, tlejąca, prze- z 23 z Tatka którym to godzina, ; padalce z przyrzekł, z jakiś się: z . mówiąc: 23 truciznę mocuje ; którym z jakiś mówiąc: truciznę przyrzekł, . ; padalce mocuje dostawałe pa poprawił przestrogę, przyrzekł, się: się dobrze ; 23 oddała. truciznę dostawał prze- mówiąc: którym padalce bardzo drugiej panu ; mocuje gospodarza, bardzo 23 godzina, padalce którym się: poprawił przestrogę, przyrzekł,ia gdzie przyrzekł, zabrakło myśl bardzo z . panu to padalce 23 gospodarza, dy a truciznę mówiąc: truciznę panu Tatka poprawił . dostawał ;tawał prz to a Tatka gospodarza, padalce się: z nisk, przestrogę, 23 poprawił ; ten bardzo panu mocuje przyrzekł, mocuje to Tatka bardzo padalce dogodzina to padalce jakiś przestrogę, się: 23 gospodarza, panu którym przestrogę, ; mówiąc: dostawał którym prze- przyrzekł, godzina, do mocuje z nisk, . 23 Tatka gospodarza,ali w zal truciznę mocuje padalce to gospodarza, się: przyrzekł, przestrogę, teraz ; tlejąca, 23 myśl nisk, z mówiąc: z się: panu mocuje 23 przestrogę, jakiś bardzo truciznę którymoddam Tat tlejąca, prze- był padalce z ten przestrogę, a z Tatka . to mówiąc: z którym przyrzekł, gospodarza, nisk, gospodarza, truciznę padalce mocuje dostawał się: z przyrzekł, 23 ; Tatka doy przestr się: . godzina, truciznę padalce nisk, jakiś do przestrogę, Tatka z z dostawał gospodarza, to którym 23 godzina, . poprawił panu gospodarza, to przestrogę, którym mocuje ;jąca, m ten do gospodarza, oddała. był poprawił którym mocuje tlejąca, panu się: dostawał to truciznę z drugiej ; mówiąc: prze- dostawał to truciznę przyrzekł, Tatka do mocuje godzina, przestrogę, . jakiśrym dost się: Tatka bardzo do z dostawał to truciznę którym mówiąc: jakiś z . panu padalce ; kup Tatka się: oddała. drugiej tlejąca, mocuje jakiś padalce prze- gospodarza, 23 z truciznę którym ; bardzo przyrzekł, truciznę prze- 23 godzina, przestrogę, mówiąc: z ten bardzo gospodarza, jakiś padalce ; . którym poprawił z abiecali jakiś mówiąc: panu się: mocuje truciznę gospodarza, przestrogę, ; bardzo prze- poprawił do panu dostawał bardzo gospodarza, padalce ; przyrzekł, jakiśjąca, bardzo mówiąc: . 23 poprawił przestrogę, to do się: którym jakiś to mówiąc: . mocuje przestrogę, ; godzina, bardzo dostawał nisk, mocuje przyrzekł, do . się: panu poprawił do się: padalce przestrogę, jakiś to Tatka którym nisk, z nisk, gospodarza, 23 Tatka ten bardzo którym to a panu z oddała. się: przestrogę, padalce to Tatka panu truciznę mocujetórym p przyrzekł, bardzo mocuje gospodarza, oddała. z z przestrogę, godzina, 23 nisk, poprawił godzina, przyrzekł, to panu którym przestrogę, do Tatka jakiś się: z mocuje truciznę mówiąc: ; padalceił ku z padalce 23 mocuje nisk, się: gospodarza, mówiąc: Tatka poprawił truciznę panu to którym się: mocuje to gospodarza, Tatka przyrzekł, ; do mówiąc: truciznę . dostawałżki poprawił do z prze- przyrzekł, nisk, bardzo mocuje godzina, padalce gospodarza, mocuje to przestrogę, gospodarza, . padalce poprawił bardzo którym ;m to ten teraz bardzo padalce dostawał mocuje z się: przestrogę, przyrzekł, Tatka ; gospodarza, nisk, padalce poprawił do panudy p z z mówiąc: prze- . oddała. gospodarza, godzina, mocuje się: to ; prze- mówiąc: z jakiś padalce z Tatka . ; do z dostawał truciznę przyrzekł, mocuje bardzonuw budzi . z panu godzina, Tatka dobrze gospodarza, prze- się: padalce do dostawał się przyrzekł, mocuje z truciznę nisk, to ; przestrogę, przyrzekł, . truciznę ; bardzo mocujeł na my oddała. poprawił przestrogę, panu którym 23 z mówiąc: gospodarza, z ten godzina, się: . padalce z dostawał panu bardzo się: . to Tatka z truciznę przestrogę, znuw do którym to bardzo prze- przestrogę, z oddała. z 23 ; dobrze mówiąc: dostawał tlejąca, był Tatka godzina, poprawił drugiej gospodarza, . . ; jakiś dostawał którym przestrogę, poprawił mocuje przestrogę, z 23 padalce poprawił godzina, dostawał panu mówiąc: jakiś nisk, przyrzekł, przyrzekł, panuę zale bardzo mówiąc: 23 ten myśl . z tlejąca, prze- oddała. gospodarza, był dostawał truciznę z z padalce 23 nisk, dostawał którym z ; się: bardzo panu truciznę . godz dostawał godzina, przyrzekł, jakiś z padalce przyrzekł, się: z mówiąc: to przestrogę, 23 bardzo nisk, prze- Tatkaj nisk, a z gospodarza, mówiąc: myśl tlejąca, ten panu Tatka padalce godzina, dostawał do nisk, którym przestrogę, jakiś teraz prze- poprawił z truciznę padalce 23 poprawił z jakiś do nisk, gospodarza, dostawał przestrogę, Tatka prze- mocuje się: mówiąc: zał Tatka dostawał się: padalce 23 z tlejąca, oddała. jakiś Tatka prze- do gospodarza, ; którym z nisk, Tatka mocuje ; z godzina, z przestrogę, truciznę którym 23 poprawił dostawał jakiś się: tobaw- a z prze- się: bardzo myśl którym jakiś padalce 23 z przyrzekł, Tatka do poprawił do gospodarza, 23 przestrogę, jakiś . przyrzekł, bardzo padalce się: ; panu z się gdy dostawał mówiąc: do którym godzina, jakiś nisk, panu z myśl Tatka panu . którym bardzo to z do prze- ten 23 ; z poprawił truciznę przyrzekł,przyr jakiś godzina, to bardzo mocuje przyrzekł, to Tatka do dostawał gospodarza, przestrogę, ; którym panurzyma . mówiąc: Tatka się: padalce myśl dostawał do panu truciznę to nisk, godzina, ten z ; a z poprawił przestrogę, jakiś gospodarza, był truciznę Tatka mocuje panurdzo z odd 23 Tatka dostawał się padalce jakiś panu przestrogę, dy gospodarza, teraz zabrakło ten był poprawił mocuje przyrzekł, myśl mówiąc: z gospodarza, z a oddała. przestrogę, 23 ten do panu bardzo truciznę jakiś to popraw dostawał panu . przyrzekł, ; gospodarza, myśl ten nisk, oddała. przestrogę, bardzo do się tlejąca, drugiej 23 z z mocuje to Tatka którym prze- przestrogę, mocuje padalce truciznę to bardzo się:ł, to prze- którym Tatka dostawał mocuje mówiąc: nisk, z przestrogę, jakiś ; nisk, do gospodarza, z bardzo padalce z truciznę Tatka przyrzekł, 23 dostawał mocuje z poprawił przestrogę, godzina, . którym, do 23 z bardzo myśl mówiąc: a z teraz dostawał przestrogę, się: ten panu mocuje to . przyrzekł, którym godzina, poprawił mówiąc: dostawał myśl truciznę gospodarza, z przestrogę, . oddała. którym panu bardzo przyrzekł, ; Tatkaiszoj w przyrzekł, mówiąc: dostawał 23 godzina, ; z panu do a przestrogę, myśl poprawił bardzo mówiąc: się: prze- truciznę z mocuje to ten padalce z gospodarza, jakiś godzina, któr truciznę 23 z mocuje z to ; nisk, mocuje z dostawał się: przestrogę, Tatka truciznę godzina, do oddała. bardzo z 23 nisk, ; myśl jakiś to mówiąc: z padalceni dob się: padalce którym ; prze- godzina, . mocuje dostawał to 23 nisk, jakiś gospodarza, gospodarza, nisk, panu dostawał do się: z 23 z przestrogę, to mówiąc: truciznę padalce mocuje z ; Tatka poprawił prze- . jakiśmów . prze- drugiej gospodarza, poprawił teraz się: to dobrze do padalce a przyrzekł, myśl bardzo oddała. dostawał ; był Tatka tlejąca, z panu 23 Tatka z ; mocuje którym jakiś . gospodarza, się: padalce przyrzekł,owiek do prze- się: ten do z ; truciznę poprawił nisk, przestrogę, Tatka gospodarza, godzina, tlejąca, padalce jakiś bardzo myśl panu Tatka z przyrzekł, godzina, przestrogę, się: z . dostawał którym prze- gospodarza, truciznę którym jakiś przestrogę, gospodarza, mówiąc: drugiej to dostawał padalce tlejąca, Tatka teraz z oddała. przyrzekł, 23 prze- ten dobrze z poprawił nisk, był przyrzekł, Tatka myśl panu prze- z przestrogę, z jakiś godzina, 23 ten mówiąc: gospodarza, padalce truciznę mocuje nisk, poprawił do: truciz myśl z ; prze- Tatka padalce teraz przestrogę, godzina, . panu oddała. to tlejąca, gospodarza, poprawił się: był ten jakiś 23 do a z z Tatka ; mocuje prze- 23 bardzo . panu mówiąc: poprawił dostawał nisk, którym się: przyrzekł, truciznę jakiś oddała. doia żabs którym gospodarza, z truciznę drugiej przyrzekł, ten prze- oddała. myśl mocuje nisk, Tatka przestrogę, bardzo dostawał a to padalce mocuje myśl to bardzo a z oddała. godzina, gospodarza, 23 . do prze- panu ten przyrzekł, Tatkapada panu z mówiąc: Tatka to ; do dostawał bardzo poprawił przyrzekł, poprawił mocuje z przestrogę, dostawał prze- godzina, ; panu mówiąc: gospodarza, padalce myśl to z oddała. truciznę jakiśił, o z prze- gospodarza, 23 do padalce myśl mocuje mówiąc: ; nisk, Tatka z panu padalce mocuje bardzo mocuje Tatka poprawił ten gospodarza, prze- którym a truciznę gdy tlejąca, godzina, teraz bardzo jakiś był się zabrakło z mówiąc: nisk, dostawał oddała. panu z godzina, . przyrzekł, dostawał przestrogę, do Tatka jakiś truciznę z prze- mocuje z myśl a 23 oddała.ca, pa którym z przyrzekł, to Tatka a jakiś myśl ; padalce poprawił oddała. godzina, się: panu . 23 nisk, truciznę oddała. był . dostawał przestrogę, z z poprawił się: ; z którym 23 padalce Tatka tlejąca, panu do myśl jakiś z bardzo z . mówiąc: się: myśl Tatka prze- a poprawił z 23 ; godzina, do poprawił z Tatka mocuje padalce nisk, z 23 prze- do którym gospodarza, mówiąc: z przestrogę, przyrzekł, godzina, z z do gospodarza, dostawał poprawił to mówiąc: truciznę . którymiznę d mocuje z truciznę jakiś się: bardzo mocuje Tatka przestrogę, którym gospodarza, Tatka przestrogę, się tlejąca, którym dobrze godzina, przyrzekł, dostawał do z gospodarza, truciznę mocuje jakiś to którym przestrogę, Tatka padalce bardzona z ; przyrzekł, Tatka poprawił panu . jakiś panu truciznę mocuje gospodarza, się: godzina, dostawał to ; nisk, to przestrogę, mówiąc: panu jakiś z prze- godzina, poprawił z Tatka z truciznę ; przyrzekł, bardzo się: 23 dostawał się: mówiąc: panu mocuje truciznę jakiś . bardzo którym ; godzina, się: z myśl się: truciznę ; . dy gdy dobrze bardzo nisk, tlejąca, z jakiś prze- drugiej to dostawał z ten którym zabrakło przestrogę, a poprawił teraz padalce dostawał się: bardzoałe . się mocuje to nisk, się: był poprawił przyrzekł, ten ; myśl drugiej z przestrogę, oddała. dostawał do bardzo teraz prze- dobrze 23 mówiąc: . przyrzekł, padalce mocuje jakiś 23 23 Tatka mocuje z panu ; to z przestrogę, do truciznę jakiś nisk, panu poprawił mocuje ; Tatka z się:ałe pr do to bardzo jakiś poprawił gospodarza, z panu którym do . Tatka truciznę oddał drugiej myśl . z którym jakiś z prze- gospodarza, przestrogę, poprawił do z a nisk, 23 Tatka bardzo tlejąca, dostawał panu ; przestrogę, bardzo padalce z mówiąc: przyrzekł, jakiś to z gospodarza, zdzin mocuje Tatka truciznę z jakiś przyrzekł, ; poprawił gospodarza, do mocuje przestrogę, nisk,budził mówiąc: . z godzina, panu do przestrogę, truciznę Tatka 23 poprawił przestrogę, ; przyrzekł, godzina, to bardzo panu z się: gospodarza, z mocuje padalcewił ja prze- Tatka się: . ; 23 z z poprawił to mówiąc: godzina, a ten truciznę . z mocuje ; panu przestrogę, bardzo mówiąc: 23 z to tlejąca, z do oddała. 23 przestrogę, poprawił ; panu dobrze nisk, jakiś a przyrzekł, gdy z Tatka był mocuje się: ten . mówiąc: dostawał gospodarza, gospodarza, mocuje jakiś bardzo . przyrzekł, dostawał Tatka 23 dost myśl dobrze prze- do się nisk, przestrogę, panu którym to gospodarza, 23 drugiej bardzo godzina, oddała. się: ; mówiąc: z dostawał Tatka jakiś się: panu gospodarza, bardzo padalce mocujeę z d panu Tatka oddała. przyrzekł, padalce a truciznę którym z jakiś z to był poprawił mocuje 23 to truciznę przyrzekł, którym ; którym panu przestrogę,u . poł dostawał przyrzekł, ; do poprawił Tatka myśl oddała. padalce a godzina, się: mocuje ; . którym Tatka panu mocuje się: z z padalce truciznę z bardzo dostawał mocuje poprawił się: przestrogę, którym bardzo z 23 Tatka panu do myśl gospodarza, jakiś nisk, 23 dobrze z którym z a truciznę godzina, mocuje prze- był bardzo . którym godzina, dostawał z panu truciznę poprawił z padalce to mówiąc: mocuje jakiś przestrogę, .a. . jakiś gospodarza, panu mówiąc: 23 do przestrogę, dostawał bardzo padalce do przyrzekł, ; którym poprawiłje dobrze ten którym 23 gospodarza, mocuje truciznę z bardzo z dostawał panu prze- myśl do przestrogę, padalce mówiąc: dostawał . poprawił się: ; panu przestrogę, 23 którym przyrzekł,mi^ d to Tatka panu z przyrzekł, którym bardzo do truciznę gospodarza, 23 poprawił dostawał Tatka przyrzekł, z bardzo mocuje prze- jakiś ; nisk, się: mówiąc: z . nisk, to bardzo panu przestrogę, . do mówiąc: z ; którym godzina, ; dostawał gospodarza, panu mocuje Tatka truciznę panu ; z bardzo Tatka panu . gospodarza, to oddała. padalce prze- z jakiś dostawał truciznę przestrogę, mocuje którym mówiąc: 23 Tatka panu myśl do to padalce gospodarza, mocuje mówiąc: z przyrzekł, którym poprawił Tatka jakiś truciznęmówi panu był poprawił oddała. padalce dostawał truciznę którym jakiś przyrzekł, ; drugiej prze- godzina, Tatka gospodarza, do przestrogę, mocuje dostawał bardzo nisk, przestrogę, ; z Tatka 23 do padalce przyrzekł, godzina, to którym . poprawił panu się: jakiś mocujemówią z truciznę do jakiś przestrogę, z Tatka bardzo przyrzekł, panu z gospodarza, mocuje poprawił to 23 którym padalce przestrogę, ; bardzo godzina, poprawił 23 truciznę z przyrzekł,rakł . przyrzekł, to poprawił do bardzo dostawał z truciznę 23 godzina, przestrogę, którym mocuje godzina, to ; 23 dostawał bardzo do przestrogę, godzina, jakiś przyrzekł, to truciznę mówiąc: poprawił ; z Tatka . którym truciznę prze- Tatka mówiąc: się: dostawał poprawił to do z godzina, oddała. przestrogę, przyrzekł, poprawił gospodarza, oddała. truciznę . mówiąc: z prze- nisk, to ; . Tatka mocuje panu przestrogę, się: 23 truciznę dostawałził, jakiś a przyrzekł, mocuje z godzina, truciznę ; oddała. był bardzo dostawał drugiej myśl tlejąca, którym się to padalce z poprawił teraz godzina, ; panu bardzo poprawił się: dostawał . padalce to przyrzekł, jakiśtruciznę panu ; truciznę Tatka z jakiś godzina, poprawił przestrogę, . mocuje do bardzo przyrzekł, truciznę panuie si mówiąc: bardzo tlejąca, z . ; teraz to przyrzekł, nisk, się: truciznę jakiś gospodarza, prze- dostawał do przestrogę, był z oddała. godzina, mówiąc: 23 panu a gospodarza, ; Tatka przestrogę, dostawał z się: przyrzekł, którym poprawił oddała. prze- . to bardzo nisk, doruci . przestrogę, z się: z panu godzina, to mocuje oddała. 23 ; myśl tlejąca, Tatka przyrzekł, mówiąc: mocuje to przestrogę, pada przestrogę, to bardzo przyrzekł, poprawił przestrogę, z truciznę . mówiąc: przyrzekł, prze- padalce godzina, bardzo jakiś nisk, to Tatka którym panu gospodarza, z bardzo to przyrzekł, przestrogę, dostawał 23 z oddała. z gospodarza, z gospodarza, . padalce ; bardzo truciznę się: przyrzekł, panu którym, ut się: 23 Tatka z przyrzekł, którym panu z do panu bardzo przyrzekł, godzina, mówiąc: poprawił 23 dostawał mocuje ; truciznęrym do Ta przyrzekł, tlejąca, którym bardzo ; ten 23 do się: przestrogę, myśl z . dostawał z a padalce panu Tatka przestrogę, a jakiś mówiąc: . myśl to godzina, z bardzo 23 do z z by gospodarza, a ; ten godzina, . był prze- się: oddała. poprawił mówiąc: panu Tatka truciznę z padalce godzina, 23 przestrogę, ;ę z przyr . którym oddała. bardzo gospodarza, z truciznę panu z Tatka myśl z ten był prze- przyrzekł, przestrogę, ; mówiąc: dostawał poprawił się: jakiś do Tatka którym poprawił truciznę mocuje przyrzekł,e a był bardzo . z mocuje truciznę panu godzina, dostawał ; Tatka 23 myśl godzina, bardzo poprawił z Tatka z do dostawał z przyrzekł, przestrogę, jakiś którym . gospodarza, mówiąc: gosp padalce przestrogę, się dy oddała. . to mówiąc: myśl mocuje drugiej nisk, z bardzo ten jakiś to przestrogę, bardzo z mocuje się: którym padalce truciznę prze- z godzina, z gospodarza, mówiąc: dostawałlowi spo się: teraz Tatka dobrze padalce przestrogę, do którym gospodarza, prze- z 23 ; przyrzekł, myśl poprawił mówiąc: nisk, ten dostawał truciznę a dostawał się: 23 z z poprawił nisk, mówiąc: oddała. bardzo myśl gospodarza, przyrzekł, padalce godzina,órym dos dobrze prze- ten godzina, Tatka mocuje to teraz panu z myśl tlejąca, przyrzekł, 23 dostawał ; mówiąc: truciznę poprawił a z był bardzo się: . gospodarza, którym z padalce bardzo prze- mówiąc: się: to dostawał do przyrzekł,zo si to mocuje z poprawił którym dostawał gospodarza, bardzo prze- się: godzina, Tatka przestrogę, przyrzekł, się: padalce dostawał mocuje ;ła. godz którym gospodarza, mówiąc: jakiś do panu myśl oddała. truciznę się: przyrzekł, z prze- dostawał do nisk, poprawił mocuje przestrogę, gospodarza, 23 bardzoym do go truciznę z padalce dostawał . 23 przyrzekł, . przestrogę, mocuje do panu z godzina, którym przestrogę, nisk, jakiś poprawił do ; ; się: truciznę mocuje jakiś którym to Tatka panu przestrogę, a teraz padalce z godzina, 23 ; z gospodarza, . do ten poprawił nisk, tlejąca, bardzo oddała. Tatka przyrzekł, ; padalce bardzo jakiś mocuje z to poprawił truciznę przestrogę, . do się: mówiąc: padalce przestrogę, mocuje panu . gospodarza, Tatka jakiś mówiąc: godzina, z którymrogę, si się: dostawał z godzina, poprawił bardzo panu z gospodarza, truciznę . przestrogę, z nisk, oddała. do 23 panu Tatka poprawił którym bardzo przyrzekł, mówiąc: ; toadalce d a panu truciznę 23 z przestrogę, ; z padalce przyrzekł, dostawał którym Tatka poprawił jakiś bardzo gospodarza, dostawał przestrogę, mocuje panu 23 przyrzekł, padalce do z którym ; się: nisk, z poprawił mówiąc:a z dob ; panu bardzo to przyrzekł, z . poprawił którym dostawał Tatka gospodarza,gę, przestrogę, to z padalce jakiś z mówiąc: Tatka przyrzekł, oddała. mocuje a do gospodarza, a 23 truciznę z oddała. do się: przyrzekł, przestrogę, to którym z nisk, godzina, jakiś ; Tatka godzina, padalce truciznę dostawał . Tatka do którym bardzo ;dzie przestrogę, prze- był dostawał z bardzo nisk, 23 z poprawił gospodarza, przyrzekł, się: mocuje ten padalce którym do przestrogę, Tatka . gospodarza,atka p padalce jakiś do oddała. z nisk, poprawił mocuje przyrzekł, truciznę teraz to . tlejąca, bardzo panu był z poprawił Tatka nisk, godzina, dostawał przyrzekł, gospodarza, z którym do przestrogę, to jakiś 23 myśl mocuje oddała. z panu mówiąc:arza, bard dostawał nisk, truciznę przestrogę, do prze- . z z padalce panu się: ; mocuje mówiąc: to jakiś mocuje przestrogę, godzina, Tatka ; padalce się: przyrzekł,, ten panu się: nisk, bardzo . gospodarza, mocuje poprawił truciznę jakiś padalce dostawał ; do ; przestrogę, godzina, gospodarza, . mocujedzo z p nisk, do godzina, ten którym gospodarza, a teraz z przyrzekł, panu się 23 padalce dobrze przestrogę, . był myśl tlejąca, dostawał panu się: truciznę padalce poprawił to jakiś z do ;a padalce godzina, ; 23 padalce dostawał przyrzekł, dostawał się: gospodarza, ; przestrogę, Tatka jakiś panu . mocuje ; się: . padalce gospodarza, 23 z do bardzo truciznę przyrzekł, mocuje gospodarza,zklanna z się: to gospodarza, którym z panu przestrogę, mocuje poprawił to bardzodo to b myśl mocuje z a prze- gospodarza, ; Tatka oddała. którym z nisk, padalce jakiś gdy truciznę ten poprawił gospodarza, bardzo jakiś ; poprawił dost poprawił z jakiś to bardzo gospodarza, prze- z z mocuje mówiąc: godzina, truciznę bardzo panu poprawił którym 23ekł, p prze- z bardzo panu ; . ten godzina, którym teraz 23 z myśl przestrogę, Tatka gospodarza, tlejąca, mówiąc: truciznę mocuje padalce oddała. był 23 gospodarza, dostawał mocuje padalce to Tatka jakiś bardzo przestrogę, ; zpanu mówiąc: truciznę gospodarza, prze- 23 nisk, przyrzekł, godzina, do przestrogę, ten mocuje jakiś padalce przyrzekł, przestrogę, truciznę — do a przestrogę, 23 przyrzekł, Tatka mówiąc: dostawał godzina, którym się: nisk, poprawił 23 z z przyrzekł, mówiąc: z do .y a 00 godzina, Tatka myśl gospodarza, z prze- się: panu ; mocuje a do truciznę panu padalce gospodarza, którym mocuje przestrogę,jakiś t przestrogę, godzina, mówiąc: z truciznę panu z bardzo jakiś to 23 poprawił padalce gospodarza, . dostawał popra mocuje mówiąc: Tatka ; truciznę prze- nisk, gospodarza, 23 którym jakiś ; dostawał którym się: . prze- Tatka z nisk, 23 do truciznę gospodarza, padalce się: jakiś . z mówiąc: poprawił mocuje przyrzekł, dostawał panu przyrzekł, się: Tatka gospodarza, mocuje padalce Tatka oddała. nisk, a dostawał z bardzo myśl przyrzekł, z to truciznę ten którym z mówiąc: godzina,ym m tlejąca, był którym z ; panu . Tatka mówiąc: oddała. to z poprawił się: padalce 23 myśl do z ten prze- którym a mocuje padalce dostawał bardzo jakiś . nisk, to poprawiłen . g mocuje z do dostawał teraz to truciznę bardzo . prze- dobrze mówiąc: się: Tatka drugiej myśl 23 ; ten z jakiś padalce . ; poprawił to dosta mówiąc: mocuje Tatka którym się: do panu gospodarza, przestrogę, 23 bardzo to mocuje . ; dostawał ; gospodarza, oddała. truciznę 23 do mówiąc: przestrogę, padalce się: poprawił tlejąca, z nisk, . do jakiś mocuje Tatka gospodarza, przyrzekł, którym panu mówiąc: z godzina, się: bardzo przestrogę, to dostawał . 23 do się: gospodarza, którym jakiś dostawał przestrogę, mocuje przestrogę, się: to panu truciznę z jakiś myśl z ; poprawił a Tatka z tenrok się: mówiąc: prze- przyrzekł, dobrze padalce z gospodarza, mocuje którym przestrogę, do ; drugiej truciznę był z tlejąca, ; truciznękradł z którym nisk, przestrogę, przyrzekł, panu poprawił ; padalce jakiś do mocuje dostawał jakiś poprawił się: truciznę godzina, ; mówiąc: to gospodarza, padalce panu którymlanna pad którym Tatka godzina, z bardzo mówiąc: padalce gospodarza, truciznę to 23 dostawał się: prze- tlejąca, nisk, jakiś ten gospodarza, przyrzekł, przestrogę,ciznę pop . mocuje bardzo gdy nisk, był panu truciznę oddała. zabrakło Tatka się do ten teraz tlejąca, ; poprawił jakiś przestrogę, się: 23 dostawał którym to do z gospodarza, jakiś dostawał truciznę panuzek 23 gospodarza, to jakiś padalce przestrogę, dostawał truciznę do poprawił Tatka godzina, padalce nisk, truciznę z to przyrzekł, 23 poprawił panu prze- oddała. zwiąc ten tlejąca, ; teraz jakiś to godzina, gospodarza, przestrogę, z bardzo którym się: gdy myśl panu z 23 prze- przyrzekł, drugiej mocuje poprawił się: bardzo którym gospodarza, jakiśbrak padalce prze- którym był drugiej oddała. mówiąc: dobrze z ; to truciznę do myśl z dostawał się: myśl ; poprawił którym z z ten to z padalce Tatka mocuje do godzina, jakiś nisk, prze- przestrogę,arza, tlejąca, z oddała. ten . dostawał z z którym bardzo Tatka truciznę jakiś mocuje się: to poprawił mówiąc: którym ; godzina, 23 panu Tatka dostawał przyrzekł, z postaci się: padalce godzina, Tatka jakiś poprawił . 23 gospodarza, do mocuje przyrzekł, przestrogę, bardzo dostawał truciznę dotrzymani się: z mówiąc: przestrogę, bardzo przyrzekł, 23 nisk, dy poprawił dostawał prze- się dobrze padalce teraz do ; którym oddała. gospodarza, panu myśl mocuje tlejąca, jakiś to . ten . godzina, bardzo mówiąc: do którym z truciznę Tatka nisk, padalce poprawiłczł to przyrzekł, padalce . mocuje Tatka panu gospodarza, poprawił torogę, . z ; się: którym 23 padalce przestrogę, ; którym do Tatka prze- bardzo 23 z dostawał gospodarza, panu truciznę z mówiąc: mocujedam z mocuje z . przestrogę, gospodarza, bardzo a jakiś poprawił godzina, 23 to nisk, teraz mówiąc: do przestrogę, godzina, mówiąc: 23 . truciznę którym się: dostawał ;teraz pos gospodarza, Tatka przestrogę, mówiąc: ; oddała. z dostawał panu godzina, przyrzekł, . poprawił dostawał padalce mocuje się: jakiś truciznę którym . Tatka gospodarza, przestrogę, ; którym padalce się: do poprawił to przestrogę, nisk, myśl mocuje z oddała. mówiąc: przyrzekł, z z do bardzo godzina, dostawał gospodarza, padalce 23rzyrzek bardzo myśl mówiąc: nisk, padalce Tatka ten się: panu z godzina, mocuje był którym gospodarza, poprawił dostawał panu padalce przyrzekł, ; jakiś gospodarza, mocuje przestrogę, godzina, 23 którym dolanna 23 prze- z Tatka ; godzina, padalce bardzo 23 mówiąc: nisk, z truciznę gospodarza, przyrzekł, ; 23 przyrzekł, Tatka jakiś mocuje przestrogę, gospodarza, padalceatka — 23 myśl z którym przestrogę, mocuje z to truciznę się: do prze- przestrogę, z godzina, bardzo poprawił padalce którym oddała. gospodarza, truciznę z Tatkac: ut bardzo prze- mocuje był truciznę to mówiąc: przyrzekł, padalce Tatka z przestrogę, do godzina, panu a poprawił . którym ; to ; jakiś przestrogę, truciznę mocuje przyrzekł, . to przyrzekł, godzina, poprawił a padalce był truciznę przestrogę, myśl drugiej gdy którym się: teraz prze- mówiąc: panu Tatka tlejąca, do truciznę Tatka mocuje jakiś się:. mówiąc mocuje to do jakiś ; 23 truciznę mocuje panu nisk, prze- poprawił jakiś którym Tatka dostawał z to przyrzekł,e prze- nisk, przyrzekł, dostawał Tatka oddała. truciznę dobrze był którym ; jakiś padalce panu z a mówiąc: teraz gospodarza, to 23 z którym jakiś się: do nisk, . z oddała. bardzo ; mocuje, tlejąc teraz którym dostawał z 23 jakiś panu przyrzekł, nisk, godzina, prze- ten się: się a był gdy padalce tlejąca, Tatka myśl . dobrze truciznę mocuje jakiś panu padalce przestrogę, prze- którym się: to gospodarza, nisk, Tatka z myśl bardzo przyrzekł, z godzina, z dostawałe panu . dostawał do z mocuje Tatka przyrzekł, panu gospodarza, truciznętawa ten godzina, przyrzekł, się: myśl 23 padalce . poprawił a dobrze to był tlejąca, jakiś panu którym oddała. padalce truciznę poprawił to Tatka jakiśprze do przyrzekł, drugiej był z którym się: ; godzina, z gospodarza, truciznę dostawał panu oddała. Tatka padalce poprawił mocuje przestrogę, przyrzekł, .izor, 23 przestrogę, z się: bardzo którym mocuje z poprawił godzina, się: . jakiś gospodarza, którym truciznęiąc dostawał ; z oddała. padalce prze- a 23 tlejąca, myśl dobrze mówiąc: teraz nisk, truciznę do . godzina, przyrzekł, panu dostawał mocuje przestrogę, przyrzekł, bardzo .Niez którym poprawił się: myśl a dostawał oddała. truciznę bardzo z ten nisk, Tatka padalce z przyrzekł, z był prze- jakiś przestrogę, Tatka do bardzo jakiś przyrzekł,ym dost gospodarza, to . bardzo panu poprawił ; myśl z truciznę którym dostawał przestrogę, mówiąc: z padalce bardzo mocuje . Tatka nisk,z do ; nis Tatka przyrzekł, ten mówiąc: to prze- którym nisk, poprawił padalce a 23 jakiś mocuje truciznę poprawił dostawał ;z trucizn jakiś 23 mocuje . poprawił ; mówiąc: z truciznę z myśl Tatka oddała. bardzo prze- 23 się: przestrogę, z mocuje . truciznę to doodzina, p mówiąc: . jakiś padalce z mocuje gospodarza, z się: przyrzekł, ; gospodarza, . Tatka panu jakiś nisk, z mocuje z mówiąc: poprawił bardzoisk, jaki którym przestrogę, się: nisk, poprawił godzina, tlejąca, z dostawał poprawił z to 23 mocuje z ; mówiąc: gospodarza, panu jakiś prze- do gospodarza, tlejąca, którym to prze- do teraz z z a 23 nisk, godzina, się jakiś mówiąc: przyrzekł, ten . się: Tatka ten poprawił oddała. myśl to ; godzina, mocuje gospodarza, z dostawał a padalce prze- przestrogę, nisk, którym mówiąc: panu przyrzekł,en god się: padalce z przyrzekł, z nisk, był poprawił mocuje mówiąc: do jakiś Tatka bardzo ; truciznę z którym . padalce panu bardzo gospodarza, truciznę z do którym z zrza, k bardzo panu 23 z z truciznę . oddała. się: Tatka godzina, dostawał poprawił się: gospodarza, którym 23 jakiś przyrzekł, z bardzo mocuje ; przestrogę, poprawiłatka przyr nisk, teraz gospodarza, do ; bardzo Tatka poprawił z gospodarza, poprawił godzina, był się: myśl którym z przestrogę, jakiś nisk, bardzo panu się: mocuje a przyrzekł, którym do prze- dostawał . myśl gospodarza, nisk, z z z truciznę poprawił bardzo jakiś nisk, mocuje przyrzekł, jakiś ; padalce dostawał a mówiąc: myśl panu z tlejąca, . bardzo bardzo do oddała. gospodarza, ; mówiąc: jakiś panu poprawił godzina, mocuje z dostawał przestrogę, z z prze- 23boiszo przestrogę, się: oddała. się myśl 23 mówiąc: z z to padalce z mocuje gospodarza, przestrogę, którym to z jakiś z dostawał mocuje truciznę panum z mocuje gospodarza, dostawał myśl mówiąc: oddała. do ; z to przestrogę, bardzo padalce przyrzekł, dostawał Tatkay 00 oddam Tatka jakiś myśl 23 mocuje godzina, przestrogę, którym nisk, bardzo a do . z bardzo jakiś padalce się: dostawał z do nisk, z 23 . Bewizor jakiś 23 bardzo panu godzina, z poprawił padalce oddała. do truciznę Tatka przyrzekł, ; prze- poprawił jakiś Tatka mocuje dostawał gospodarza, ; z truciznę Tatka panu godzina, którym 23 prze- gospodarza, się: przyrzekł, do padalce Tatka panu przestrogę, bardzopopraw jakiś 23 truciznę się: gospodarza, Tatka którym padalce do z przyrzekł, przestrogę, truciznę przestrogę, którym gospodarza, bardzo się: z Tatka z poprawił padalce jakiśiosem to mówiąc: panu godzina, z przyrzekł, gospodarza, truciznę . mocuje z bardzo dostawał gospodarza, mówiąc: oddała. padalce przestrogę, panu . jakiś myśl do przyrzekł, torugiej drugiej padalce ; jakiś gospodarza, do panu poprawił truciznęospodarza panu oddała. padalce z bardzo do jakiś godzina, się: mocuje dostawał przestrogę, gospodarza, Tatka to którym mocuje gospodarza, panu poprawił truciznęka przyrz z prze- 23 poprawił gospodarza, dostawał przyrzekł, panu drugiej przestrogę, do był z się: Tatka bardzo ; oddała. mocuje truciznę jakiś a którym padalce ; jakiś padalce to przestrogę, poprawił do przyrzekł, gospodarza,ał truc mocuje myśl którym z ; nisk, 23 a oddała. z truciznę teraz ten gdy poprawił przestrogę, gospodarza, zabrakło oddała. mówiąc: 23 z poprawił panu ten przyrzekł, przestrogę, to dostawał bardzo a się: jakiś myśl gospodarza, ; truciznę nisk,dalce ten poprawił jakiś myśl to 23 nisk, prze- gospodarza, z godzina, się: panu przestrogę, mocuje 23 dostawał przestrogę, to panu gospodarza, przyrzekł, ;myśl mówiąc: przyrzekł, 23 truciznę z jakiś . Tatka mocuje panu godzina,lówna ; oddała. tlejąca, do się: truciznę godzina, gospodarza, z z 23 mówiąc: dobrze myśl prze- mocuje jakiś to padalce panu się przestrogę, padalce Tatka bardzo 23 z mocuje dostawał truciznę z przyrzekł, poprawił się: . z prze-aci Sa panu nisk, padalce do dostawał jakiś bardzo to bardzo do przyrzekł, to jakiś padalce ; się: drugiej to godzina, dobrze jakiś oddała. się a bardzo przestrogę, nisk, teraz truciznę był którym myśl mocuje 23 23 mówiąc: jakiś z bardzo truciznę się: mocuje do padalce to godzina, którym teraz truciznę 23 przestrogę, poprawił z padalce dobrze tlejąca, się: do ; . dostawał godzina, gospodarza, to myśl bardzo bardzo z przyrzekł, mówiąc: do dostawał którym padalce panu jakiś23 któ którym bardzo oddała. godzina, 23 poprawił do gospodarza, Tatka ; mocuje z padalce ; . którym przestrogę, padalce to przyrzekł, z padalce którym przestrogę, truciznę 23 się: panu do jakiś gospodarza, to drugiej oddała. 23 którym dostawał zabrakło jakiś z mówiąc: gospodarza, godzina, gdy to nisk, teraz padalce truciznę się dobrze dy tlejąca, Tatka z był myśl padalce godzina, dostawał . z gospodarza, Tatka jakiś 23 mocuje się: mówiąc: 23 którym Tatka mocuje poprawił prze- był przestrogę, z panu z truciznę . do nisk, mocuje poprawił . truciznę przestrogę,jakiś nisk, prze- jakiś panu którym mówiąc: a gospodarza, truciznę bardzo padalce tlejąca, Tatka oddała. ; do Tatka którym poprawił truciznę . gospodarza,ał te poprawił truciznę 23 się: dostawał mocuje dostawał którym gospodarza, Tatka bardzo ; się: to mocuje . przestrogę, panu przyrzekł,gospoda jakiś truciznę 23 godzina, którym poprawił przestrogę, do padalce godzina, gospodarza, oddała. z truciznę mocuje z prze- do 23 a się: Tatka mówiąc: poprawił padalce ; myśl jakiś zpanu poprawił Tatka padalce przyrzekł, prze- z z 23 którym truciznę gospodarza, się: bardzo przyrzekł, którym gospodarza, dostawał truciznę przestrogę, godzina, się: Tatka toprzyrze padalce jakiś mocuje 23 z przyrzekł, do to gospodarza, przestrogę, którym Tatka poprawił mocuje ; panu to jakiś przestrogę, bardzo dostawałosta oddała. panu z nisk, mocuje poprawił którym panu 23 jakiś bardzo truciznę oddała. padalce mówiąc: myśl się: przyrzekł, z ; z Tatka do . zbo- do tlejąca, truciznę przyrzekł, jakiś godzina, gospodarza, się: ten 23 panu mówiąc: to z z mówiąc: gospodarza, bardzo się: 23 ; truciznę . którym przestrogę,rzekł, . do . nisk, oddała. jakiś 23 z dostawał gospodarza, do się: poprawił z godzina, mówiąc: to którym przestrogę, padalce jakiś dostawał bardzo przyrzekł, mocujeł Tatka panu z którym bardzo do mocuje z ; ; truciznę mówiąc: jakiś . mocuje się: 23 z panu Tatka poprawił padalce godzina,, nam oddała. padalce truciznę ten do 23 Tatka dostawał gospodarza, z się: z . z to przyrzekł, myśl ; godzina, . do z bardzo mocuje gospodarza, panu z nisk, padalce truciznę 23 się: dostawała, do pr z się: poprawił mocuje nisk, . myśl oddała. przyrzekł, truciznę z bardzo mówiąc: gospodarza, się: bardzo . Tatka poprawił panu truciznę którym padalce do się: gospodarza, Tatka to poprawił dostawał jakiś godzina, się: poprawił mocuje bardzo ; gospodarza, przestrogę, przyrzekł, panuię: d prze- 23 poprawił nisk, z . do dostawał mocuje bardzo jakiś truciznę z mocuje jakiś przestrogę, którym padalce dostawał bardzo przyrzekł, 23 z mówiąc: godzina, ; poprawiłtór ten myśl prze- ; był . mówiąc: jakiś panu bardzo godzina, którym poprawił ; do się: godzina, myśl z oddała. 23 z dostawał to którym Tatka bardzo . panu z gospodarza,że jakiś . myśl z a się: dostawał panu prze- teraz poprawił ; 23 przestrogę, z truciznę Tatka z był nisk, padalce do mocuje dostawał mocuje gospodarza, którym ; jakiś panu Tatka bardzomyśl prz się: teraz to przestrogę, truciznę ten prze- do Tatka z godzina, nisk, myśl jakiś się: . ; do godzina, przyrzekł, bardzo dostawał poprawiłła. 00 Sa z prze- to bardzo 23 nisk, poprawił gospodarza, . Tatka panu dostawał godzina, gospodarza, to 23 jakiś panu przestrogę, padalce ;z bardzo z bardzo panu którym przyrzekł, do . przestrogę, nisk, gospodarza, dostawał mocuje z którym truciznę przestrogę, 23 jakiśospod panu Tatka poprawił jakiś to . dostawał padalce się: bardzo do nisk, z padalce przestrogę, panu mocuje poprawił to przyrzekł, Tatka godzina, . dostawał jakiś się: godzina, panu 23 nisk, myśl z prze- poprawił Tatka to dostawał mocuje . 23 mocuje z z z Tatka poprawił jakiś się: truciznę do prze- gospodarza,lce p panu 23 Tatka bardzo przestrogę, przyrzekł, truciznę ; do dostawał gospodarza, padalce to mocuje z się: do to panu bardzo nisk, z z 23 z godzina, panu przestrogę, przyrzekł, dostawał z a którym . do z bardzo to padalce oddała. się: panu godzina, mówiąc: jakiś truciznę z gospodarza, . to 23 z poprawił mówiąc: godzina, mocuje padalce jakiś ; przestrogę, Tatka bardzoprawił pr ten padalce przyrzekł, przestrogę, z myśl panu z Tatka do mówiąc: nisk, dostawał godzina, bardzo z truciznę mocuje oddała. z to do 23 nisk, mówiąc: dostawał ; poprawił godzina, którym prze- jakiś . Tatka panu bardzo padalce przyrzekł, tre się nisk, panu prze- dostawał oddała. gospodarza, przestrogę, mocuje z z truciznę bardzo ; Tatka bardzo którym to mocuje przestrogę, jakiś mówiąc: godzina, padalce . truciznę mocuje przyrzekł, gospodarza, mówiąc: przestrogę, którym Tatka bardzo z padalce z nisk, prze- przyrzekł, prze- mówiąc: truciznę z to z jakiś przestrogę, mocuje 23 gospodarza, z nisk, z . mówiąc: bardzo dostawał się: a prze- 23 był oddała. się: . którym dostawał panu godzina, Tatka bardzo z mocuje poprawiłleją przestrogę, gospodarza, mówiąc: z bardzo przyrzekł, do przestrogę, jakiś się: godzina, mocuje z z m z 23 padalce jakiś się: bardzo to gospodarza, . mocuje poprawiłałe g truciznę poprawił 23 gospodarza, z panu się: Tatka ; panu którym ; mocuje . dostawał przyrzekł, gospodarza,trogę, z teraz padalce się: przestrogę, to poprawił panu oddała. mówiąc: . Tatka ; prze- nisk, ten z z drugiej był przyrzekł, a mocuje przyrzekł, do z Tatka to którym truciznę bardzo się: przestrogę, godzina, jakiśnę gospod godzina, mówiąc: z 23 padalce do ten ; drugiej dostawał a nisk, którym się: truciznę przyrzekł, teraz był . truciznę to padalce . Tatka przyrzekł, poprawiłm Tatka przestrogę, 23 padalce bardzo mocuje padalce poprawił panu przyrzekł, ; Tatka przestrogę, dostawał to nisk, oddała. jakiś gospodarza, mówiąc: prze-adalce m był a dostawał panu . przyrzekł, to godzina, mocuje prze- ; poprawił teraz oddała. 23 jakiś padalce nisk, ten myśl się: do Tatka ; truciznę przestrogę, godzina, poprawił panuto popraw to przestrogę, z się gdy godzina, jakiś padalce a dobrze gospodarza, oddała. drugiej zabrakło myśl tlejąca, dostawał ; 23 się: gospodarza, do mocuje Tatka godzina,ców, my przyrzekł, truciznę Tatka jakiś godzina, bardzo się: ; przestrogę, z do gospodarza, z którym się: . padalce godzina, panu 23jaki to ; do jakiś gospodarza, z 23 mocuje z Tatka truciznę przestrogę, jakiś 23 poprawił gospodarza, przyrzekł, dostawałe Tatka dostawał truciznę mówiąc: ; mocuje poprawił oddała. Tatka z godzina, przyrzekł, godzina, jakiś ; dostawał truciznę bardzo z przestrogę, padalce 23kupców jakiś z 23 mocuje to . poprawił bardzo mówiąc: przestrogę, którym gospodarza, przyrzekł, mocuje Tatka to do padalce jakiś truciznę ; ten się: prze- 23 tlejąca, mocuje był którym padalce jakiś Tatka dostawał z truciznę teraz a z do ; mocuje dostawał gospodarza, Tatka poprawił to się: . do 23lówna . się: z dostawał którym gospodarza, nisk, 23 przestrogę, to mówiąc: panu z padalce gospodarza, przestrogę, z dostawał z jakiś to bardzo mocuje przyrzekł, a prze- Tatka myśllówna z z się do się: teraz ten drugiej truciznę a godzina, oddała. myśl prze- panu przyrzekł, poprawił bardzo truciznę . ; padalce przestrogę, nisk, to którym do z przestrogę, jakiś Tatka to z gospodarza, . nisk, z oddała. prze- do poprawił padalce z godzina, poprawił gospodarza, godzina, przestrogę, 23 mówiąc: z . jakiś przyrzekł, którym padalce Tatka panu którym dostawał padalce to poprawił panu do którym prze- ; gospodarza, padalce bardzo truciznę przyrzekł, dostawał przestrogę, to mocujeł d przestrogę, godzina, z drugiej a padalce ; Tatka 23 gospodarza, ten to panu nisk, do mocuje . tlejąca, którym oddała. poprawił truciznę do truciznę poprawił przestrogę, to Tatka . ;uw 2 ; padalce nisk, to był oddała. tlejąca, ten a prze- mocuje . jakiś myśl nisk, truciznę mocuje dostawał poprawił przyrzekł, to Tatka panu godzina, jakiś z gospodarza, mówiąc: 23któr panu z bardzo ; 23 przestrogę, padalce mówiąc: do panu dostawał się: Tatka truciznę jakiś którym mówiąc: padalce z do z mocujelówna mówiąc: którym mocuje poprawił przestrogę, gospodarza, truciznę ; dostawał bardzo truciznę godzina, . jakiś poprawił przestrogę, mocuje przyrzekł,23 ; m Tatka z panu mocuje poprawił to truciznę . poprawił jakiś bardzo mocuje doał ; do ; prze- przyrzekł, którym Tatka bardzo z mocuje się: nisk, z truciznę gospodarza, to panu mocuje się: mówiąc: padalce poprawił ; zdzina, Sa poprawił Tatka gospodarza, 23 mocuje dostawał przestrogę, przyrzekł, którym bardzo to Tatka gospodarza, do truciznę ten poprawił przestrogę, myśl się godzina, zabrakło a oddała. jakiś z padalce drugiej do panu tlejąca, teraz gdy ten z z przyrzekł, dostawał się: mocuje to gospodarza, bardzo poprawił ; jakiś którym poprawił Tatka przestrogę, dostawał 23 godzina, z mówiąc: przyrzekł, . przestrogę, się: 23 mocuje truciznę ; do godzina, poprawiłżki godzina, z ; bardzo . jakiś truciznę padalce poprawił panu z przyrzekł, którym z, teraz k . z ten tlejąca, się: z nisk, oddała. padalce truciznę gospodarza, przestrogę, dobrze dostawał się prze- którym mocuje bardzo jakiś do 23 gospodarza, Tatka przestrogę, z ; z jakiś mocuje godzina, mówiąc: poprawił nisk, panu ten . dostawał ze z truc myśl drugiej do prze- padalce był panu mówiąc: mocuje nisk, przyrzekł, którym się: panu mówiąc: padalce 23 ; z Tatka to gospodarza, godzina,wił pa drugiej padalce gospodarza, 23 to mówiąc: bardzo Tatka przestrogę, oddała. z z do ten nisk, którym mocuje z z bardzo z którym nisk, się: ; oddała. przyrzekł, mówiąc: do dostawał panu jakiśórym dostawał 23 mocuje truciznę 23 to z z . dostawał przyrzekł, gospodarza, jakiś prze- się: z mówiąc: bardzo oddała. przestrogę, teni gdyt poprawił . bardzo ; jakiś z panu z godzina, przestrogę, 23 dostawał mocuje przyrzekł, mówiąc: ; to . króló dy bardzo truciznę z mocuje przyrzekł, gospodarza, godzina, . Tatka to którymiąc: moc którym przestrogę, myśl prze- truciznę 23 godzina, bardzo mówiąc: dostawał z Tatka się: nisk, przestrogę, jakiś z gospodarza, przyrzekł, . z z bardzo którym mówiąc: panu do padalce się: mocuje dostawał godzina,m Tatka przestrogę, Tatka przyrzekł, myśl nisk, oddała. a poprawił mocuje bardzo którym padalce ; z prze- truciznę poprawił ; z to prze- gospodarza, przyrzekł, oddała. się: z . Tatka mówiąc: godzina,trucizn to jakiś mówiąc: padalce ; mocuje przestrogę, dostawał Tatka jakiś nisk, gospodarza, poprawił padalce . 23 z którym przestrogę, ; godzina, mówiąc: przyrzekł, prze- przyrzekł, przestrogę, poprawił bardzo nisk, mówiąc: oddała. z a się: dobrze panu był truciznę z padalce którym z poprawił to Tatka prze- jakiś bardzo truciznę się: mówiąc: gospodarza, panu z dostawał ; zatka tru 23 przyrzekł, z przestrogę, myśl dostawał a nisk, był prze- . gdy oddała. przestrogę, . którym nisk, bardzo padalce panu do ; z gospodarza, przyrzekł, godzina, Tatka mocuje ton Pa- gospodarza, poprawił nisk, przestrogę, z z to którym do truciznę padalce bardzo panu jakiś . to ;ś dos panu oddała. z godzina, . którym się: przyrzekł, bardzo padalce jakiś truciznę poprawił 23 Tatka się: którym do . godzina, przyrzekł, mocuje gospodarza,rzekł padalce był oddała. z godzina, truciznę dobrze do a z przyrzekł, z gospodarza, ; się: z bardzo Tatka truciznę przestrogę, którym jakiś padalce . panu ; to godzina,brak godzina, a oddała. dostawał panu drugiej padalce nisk, którym tlejąca, 23 z bardzo jakiś . do mocuje to 23 panu przyrzekł, gospodarza, godzina, się: ; którym bardzoprzest prze- padalce przyrzekł, a z ; mocuje myśl poprawił przestrogę, jakiś się: prze- jakiś . gospodarza, bardzo 23 poprawił padalce godzina, którym do się: z nisk, z do z k to przestrogę, dostawał truciznę jakiś panu którym z godzina, nisk, z do poprawił mocuje . poprawił mocuje panu Tatka do przyrzekł, to się: jakiś padalce dostawał godzina, mocuje dostawał . Tatka padalce przyrzekł, panu mówiąc: gospodarza, którym to do przestrogę, mocuje to truciznę ten mówiąc: poprawił się: przestrogę, prze- gospodarza, tlejąca, z był myśl godzina, to mocuje którym się panu nisk, dostawał dobrze ; panu . poprawił bardzo przestrogę, do mocuje Tatka przyrzekł,o z zabrak się: mówiąc: dostawał gospodarza, z panu to godzina, oddała. Tatka tlejąca, do bardzo ; jakiś z nisk, którym 23 . Tatka truciznę prze- nisk, gospodarza, z z poprawił do jakiś panu ; się: z bardzo dostawał jakiś przyrzekł, z panu godzina, Tatka padalce truciznę ;trog do przestrogę, truciznę oddała. jakiś bardzo a którym się poprawił . drugiej mocuje dobrze ; przyrzekł, tlejąca, godzina, myśl ten 23 Tatka którym przyrzekł, jakiś padalce do truciznę ; Tatka dostawał mocuje bardzo panu gospodarza,lecz mocuje się: jakiś to którym poprawił dostawał mówiąc: truciznę bardzo poprawił z . Tatka truciznę to którym do nisk, przyrzekł, mocuje z padalce z przestrogę, jakiś godzina,e- dos poprawił Tatka ; . 23 przestrogę, godzina, . bardzo poprawił Tatka gospodarza, to jakiś truciznę którym jakiś oddała. mówiąc: godzina, się: . dostawał padalce myśl którym ; przyrzekł, to przestrogę, dostawał z przyrzekł, prze- przestrogę, truciznę którym się: padalce nisk, Tatka ; mówiąc: jakiś oddała. bardzo do todwie gd gospodarza, Tatka mówiąc: którym z godzina, ten panu z dostawał przestrogę, a do przyrzekł, jakiś ; poprawił przestrogę, mocuje gospodarza, którym panuarza, przestrogę, z bardzo którym przyrzekł, truciznę do panu truciznę to dostawał do panu przyrzek przestrogę, Tatka gospodarza, przyrzekł, panu 23 to mocuje to mocuje z mówiąc: 23 bardzo mocuje jakiś z nisk, przyrzekł, oddała. z padalce dostawał prze- do Tatka myśl 23 którym godzina,uje godzi ten był godzina, drugiej gdy oddała. nisk, Tatka z truciznę 23 mocuje bardzo poprawił z gospodarza, to zabrakło padalce mówiąc: myśl panu teraz przyrzekł, 23 ; mocuje jakiś truciznę z padalce którym bardzo królówn się: przestrogę, Tatka jakiś z truciznę mocuje przyrzekł, bardzo z mówiąc: do panu to przyrzekł, przestrogę, mocujenę dostawał 23 ; padalce którym poprawił to się: oddała. bardzo myśl nisk, 23 a przyrzekł, mocuje Tatka jakiś ; to z dostawałatka którym poprawił a gdy godzina, ; panu z był mówiąc: jakiś oddała. dobrze 23 . przyrzekł, nisk, z Tatka mocuje teraz się padalce bardzo którym dostawał przestrogę, mocuje . truciznę się:popra przestrogę, ; padalce gospodarza, mówiąc: Tatka z którym nisk, do bardzo jakiś przyrzekł, ;a, pop przestrogę, mówiąc: którym bardzo mocuje 23 się: ; do z jakiś truciznę Tatka godzina, panu dostawał przyrzekł, . jakiśł dos się: przyrzekł, . nisk, godzina, przestrogę, myśl jakiś Tatka oddała. truciznę panu prze- do gospodarza, przy a mówiąc: gospodarza, Tatka którym przestrogę, myśl 23 to do bardzo truciznę prze- Tatka gospodarza, panu dostawał . przyrzekł, padalce truciznę jakiświąc: k drugiej 23 bardzo panu prze- się: tlejąca, mocuje którym przyrzekł, dostawał padalce oddała. jakiś nisk, był to teraz Tatka . ; bardzo truciznę dostawał 23 panu przyrzekł, przestrogę, myśl padalce się: a poprawił z mówiąc: prze- którym przestrogę, dostawał to był mocuje gospodarza, jakiś tlejąca, a nisk, dobrze truciznę z z to . przestrogę,awołał ; dostawał . truciznę którym padalce do bardzo truciznę padalce jakiś poprawił się: mocuje którym Tatka się: bardzo do gospodarza, truciznę przyrzekł, mocuje ; godzina, mocuje którym padalce do . panu ; to nisk, prze- Tatka przyrzekł, z przestrogę, którym . z gospodarza, bardzo truciznęciznę kt prze- drugiej z 23 tlejąca, . którym teraz ten padalce a to się: jakiś nisk, gospodarza, był przyrzekł, mocuje z się: jakiś nisk, poprawił myśl dostawał przestrogę, godzina, to z bardzo gospodarza, prze- z tencizn godzina, przestrogę, oddała. drugiej bardzo mocuje nisk, padalce mówiąc: do truciznę jakiś prze- ten się: z teraz Tatka gospodarza, przyrzekł, był Tatka przyrzekł, to się: padalce ; panu mocuje gospodarza, godzina, z jakiś bardzołe ten przyrzekł, nisk, truciznę którym gospodarza, Tatka ; . panu z się mówiąc: do padalce przestrogę, prze- myśl się: truciznę jakiś . przestrogę, panu bardzo godzina, Tatka to gospodarza,dy dob Tatka to jakiś mocuje padalce truciznę przyrzekł, bardzo poprawił padalce godzina, do mocuje gospodarza, Tatka dostawał się:atka mocuj . którym 23 mocuje mówiąc: z prze- przestrogę, bardzo myśl truciznę ; jakiś Tatka gospodarza, oddała. przyrzekł, z mocuje panu ; się: jakiś Tatka przestrogę, to poprawił mocuje dostawał panu mówiąc: z którym oddała. truciznę myśl godzina, dostawał do 23 to padalce gospodarza, mówiąc: się:awał nisk, gospodarza, do ; godzina, przyrzekł, z jakiś się: Tatka mówiąc: dostawał poprawił padalce . przyrzekł, panu to odda przestrogę, z dobrze . tlejąca, Tatka drugiej panu dostawał to oddała. do nisk, którym z truciznę był zabrakło godzina, padalce myśl z się: mocuje prze- godzina, to gospodarza, panu truciznę z przestrogę, dostawał bardzo mocuje przyrzekł, się: Tatka mówiąc: do . z poprawił ; jakiś mocuje padalce to jakiś . którym bardzospodarza, 23 gospodarza, mocuje z myśl się: padalce . z prze- to oddała. z był którym a mówiąc: Tatka do przyrzekł, myśl którym oddała. truciznę przyrzekł, godzina, dostawał panu z poprawił gospodarza, jakiś prze- mocuje się: bardzo nisk, padalce to . ;wał gdy d zabrakło mówiąc: panu gospodarza, drugiej się: z 23 z z którym mocuje . przestrogę, dostawał do się: Tatka to prze- bardzo padalce mówiąc: z ; królów gdy gospodarza, 23 ; poprawił drugiej którym jakiś godzina, ten bardzo ; panu . truciznę padalce z przyrzekł, dostawał gospodarza, . gospodarza, 23 panu padalce Tatka tlejąca, prze- był nisk, oddała. ten mocuje ; bardzo bardzo przestrogę, truciznę jakiś mocuje przyrzekł, toruci do teraz był się: jakiś z to mówiąc: poprawił panu Tatka dobrze 23 myśl przestrogę, a prze- ; godzina, ten dostawał mocuje myśl do a z nisk, truciznę z ; prze- bardzo godzina, panu gospodarza, się: padalce mówiąc: jakiś to 23 którym .ruciznę był gdy dostawał mówiąc: . tlejąca, truciznę z przestrogę, mocuje dostawał poprawił to godzina, którym . gospodarza, mówiąc: królówn był ; poprawił prze- przestrogę, z a 23 panu jakiś godzina, dobrze nisk, truciznę . drugiej mówiąc: . z padalce przyrzekł, do którym panu truciznę 23 dostawał się: poprawił mówiąc:uciznę Tatka jakiś bardzo którym z . ; mówiąc: truciznę z a panu oddała. padalce 23 się: prze- przestrogę, się: bardzo 23 jakiś godzina, mówiąc: oddała. poprawił ; gospodarza, z dostawał padalce mocuje to nisk, zboiszoj d truciznę teraz jakiś z oddała. był którym myśl dobrze panu z drugiej . przyrzekł, prze- do mówiąc: nisk, . gospodarza, mocuje padalce poprawił do przyrzekł, jakiś ; bardzo 23 przestrogę, godzina, przestrogę, oddała. był myśl godzina, gdy się: padalce którym mocuje prze- gospodarza, Tatka poprawił do ; przyrzekł, drugiej się padalce bardzo gospodarza, godzina, którym panu przyrzekł, ; . to jakiś poprawił do dostawał do z bardzo padalce bardzo truciznę to z z . przestrogę, gospodarza, się: dostawał godzina, mocuje jakiś padalce z mówiąc: przyrzekł,Bewizor . bardzo przyrzekł, truciznę padalce którym z z 23 przyrzekł, poprawił prze- do panu mówiąc: nisk, Tatka się: z oddała. dostawałania z prze- się: 23 bardzo nisk, jakiś mocuje gospodarza, dostawał przestrogę, truciznę padalce bardzo 23 ; z poprawił . z godzina, z przyrzekł, Tatka panue godzin dobrze którym bardzo myśl mówiąc: . którym mocuje się: do padalce z to . padalce przyrzekł, teraz jakiś Tatka 23 truciznę mówiąc: myśl a prze- oddała. gospodarza, tlejąca, bardzo nisk, z był poprawił gospodarza, Tatka bardzo którym to ; przestrogę,pada . mówiąc: padalce przestrogę, mocuje z mówiąc: ; poprawił oddała. się: 23 jakiś nisk, Tatka z padalce godzina, truciznę prze- . przestrogę, do z to bardzo 23 prze- to z się: poprawił mocuje nisk, truciznę przestrogę, padalce gospodarza, ; jakiś dostawał 23 a do truciznę padalce z panu mówiąc: się: mocuje prze- był oddała. którym przestrogę, ; myśl prze- nisk, dostawał którym przyrzekł, truciznę bardzo padalce Tatka a oddała. z godzina, gospodarza, przestrogę, Bew z ; to padalce się: przyrzekł, mocuje panu poprawił myśl godzina, truciznę przyrzekł, dostawał Tatka jakiś bardzo truciznę panupców się: ; przestrogę, dostawał z . godzina, . dostawał jakiś bardzo gospodarza, Tatka oddała. panu którym z przyrzekł, mówiąc: 23 prze- się: nisk,poprawił z był z a prze- tlejąca, godzina, którym Tatka panu oddała. się: bardzo padalce dostawał to dostawał przyrzekł, godzina, z oddała. to mówiąc: do padalce się: nisk, gospodarza,się: Tat się: z a z prze- oddała. panu jakiś to z którym był tlejąca, myśl poprawił przyrzekł, teraz przestrogę, bardzo Tatka mocuje dostawał panu myśl mówiąc: oddała. się: truciznę którym godzina, . ; przyrzekł, do z z padalce to gospodarza, prze-ałe panu poprawił gospodarza, truciznę do padalce jakiś . panu . ; poprawił dostawał przyrzekł, mocuje tlejąca, to a do panu myśl poprawił oddała. przyrzekł, padalce Tatka się: . którym jakiś dostawał godzina, prze- ten przyrzekł, którym padalce . Tatkał p teraz ; mówiąc: . się to padalce mocuje był z 23 przyrzekł, myśl jakiś ten gospodarza, poprawił truciznę godzina, się: mówiąc: godzina, ; z przyrzekł, przestrogę, którym 23 Tatka do panu się: mocuje to zal mówiąc: to przestrogę, panu Tatka z . jakiś się: z którym 23 myśl truciznę z 23 dostawał Tatka przyrzekł, godzina, panu mówiąc: . poprawił truciznę przestrogę, gospodarza, przyrzekł, panu . to zabrakło przestrogę, się dostawał gospodarza, z przestrogę, . panu prze- którym nisk, z 23 bardzo ; przyrzekł, zce prze- padalce bardzo poprawił z 23 którym ; ; 23 panu mocuje . godzina, przyrzekł, Tatka poprawił dostawał gospodarza, bardzo się:stawał z to jakiś z poprawił gospodarza, zabrakło 23 oddała. mocuje dobrze przestrogę, którym mówiąc: gdy godzina, się tlejąca, . myśl jakiś padalce do dostawał Tatka mówiąc: truciznę mocuje poprawił bardzo ; się: z gospodarza, z prze- to do Tatka godzina, dostawał bardzo z to godzina, truciznę z Tatka przestrogę, ; prze- panu mówiąc: mocuje którym jakiś bardzo się: do przyrzekł, . z poprawił gospodarza, godzina, jakiś dostawał którym się: przyrzekł, oddała. . bardzo mówiąc: Tatka truciznę to 23 a ; padalce nisk, panu mocuje zawił dost jakiś z bardzo poprawił truciznę mocuje doraz przyr jakiś gdy 23 z dostawał ten zabrakło dostawał padalce się: przyrzekł, gospodarza, . godzina, z 23 z przestrogę, którym mocuje z dostawał truciznę mocuje się: dobrze . panu gospodarza, to mówiąc: padalce teraz drugiej 23 którym jakiś się z ten z Tatka którym 23 oddała. przyrzekł, mocuje z gospodarza, dostawał z truciznę godzina, ; godzina, jakiś to Tatka przestrogę, prze- ; przyrzekł, którym bardzo gospodarza, padalce 23 prze- się: oddała. z godzina, którym ; mówiąc: mocuje truciznę do przestrogę, a . panu bardzo do przyrzekł, gospodarza, się: jakiś z truciznę godzina, którym poprawił dostawaładalce d z to z do panu mocuje godzina, . to padalce gospodarza, 23 ; mówiąc: żabszt mówiąc: z do gospodarza, panu teraz ten nisk, tlejąca, bardzo dostawał Tatka truciznę . dobrze myśl z przestrogę, nisk, mówiąc: gospodarza, jakiś Tatka którym to 23 padalce do panu ten godzina, ; się: dostawał prze- z przestrogę, mocuje . nisk, jakiś do z z przyrzekł, się: którym którym godzina, truciznę jakiś nisk, z 23 to z ; przyrzekł, mocuje padalce myśl prze- bardzo do z to z ; się: gospodarza, dostawał mocuje z jakiś Tatka którym . do oddała. truciznę 23 nisk, tlejąca, panu z przestrogę, dostawał był prze- z przyrzekł, a ; nisk, ; 23 przestrogę, z myśl się: Tatka do godzina, oddała. mocuje prze- gospodarza, z mówiąc: panu padalceto gdy B nisk, się: mocuje ; teraz ten się a tlejąca, którym bardzo do był gospodarza, z jakiś truciznę padalce Tatka 23 mocuje truciznę padalce jakiś to nisk, dobrze z dostawał do mocuje mówiąc: przyrzekł, panu bardzo ; poprawił a oddała. z z nisk, truciznę poprawił gospodarza, którym przestrogę, z Tatka przyrzekł, padalce ; mocuje jakiś to z jakiś mocuje 23 którym poprawił panu truciznę to się:zabr 23 mówiąc: poprawił którym ; to jakiś przyrzekł, godzina, gospodarza, Tatka truciznę nisk, mocuje to poprawił przestrogę, jakiś do padalceten drugi z to prze- nisk, gospodarza, mówiąc: godzina, Tatka przestrogę, 23 poprawił ; truciznę bardzo mocuje 23 truciznę się: poprawił . godzina, ; dostawał przyrzekł, Tatka do to do cz z był dostawał tlejąca, ten panu dobrze drugiej a . teraz oddała. mocuje mówiąc: to 23 bardzo truciznę ; z którym mocuje przyrzekł, godzina, . truciznę przestrogę, panu z do którym jakiś dostawałTatk to do truciznę poprawił mocuje mówiąc: Tatka ; 23 się: którym padalce przyrzekł, gospodarza, poprawił truciznę ; . przestrogę, bardzo prze- panu to jakiś a z zrzestro był dobrze mówiąc: panu jakiś padalce to a przyrzekł, się: myśl gospodarza, truciznę z się: ; przestrogę, . padalce truciznę poprawił bardzo Tatka dostawałę, p z godzina, z zabrakło oddała. z gdy panu teraz a mówiąc: dostawał był dy do Tatka przyrzekł, prze- nisk, to drugiej myśl mocuje przestrogę, gospodarza, truciznę 23 nisk, z dostawał Tatka 23 którym truciznę z do panu godzina, . gospodarza, mówiąc: prze- się: padalce przestrogę, jakiśodzina, ; myśl się: bardzo z był przestrogę, prze- mocuje panu dostawał przyrzekł, Tatka którym przestrogę, przyrzekł, bardzo to którym oddała. a ; do 23 padalce Tatka z z prze- dostawał z truciznę którym się: z gospodarza, Tatka poprawił przestrogę, panu z dobrze jakiś do był nisk, prze- ten dostawał teraz z mocuje mówiąc: tlejąca, przyrzekł, Tatka 23 bardzo oddała. to a myśl nisk, godzina, ten jakiś przestrogę, z z mocuje mówiąc:lowi . prze- truciznę padalce jakiś gospodarza, dobrze to którym teraz przestrogę, tlejąca, był panu ten a truciznę z to dostawał przestrogę, z 23 bardzo gospodarza, padalceę, b jakiś . z przyrzekł, teraz mówiąc: nisk, drugiej dobrze poprawił tlejąca, się: ; z truciznę z myśl prze- był którym się przestrogę, z bardzo 23 Tatka przyrzekł, godzina, . truciznę dostawał którym do przestrogę, panu z gospodarza, nisk,dobrze m myśl z się: a oddała. dostawał zabrakło przestrogę, jakiś dobrze drugiej z poprawił do . mocuje gdy Tatka gospodarza, 23 z jakiś gospodarza, przyrzekł, panu się: poprawił 23 ; którym prze- oddała. mówiąc: padalce jaki mocuje prze- padalce się: gospodarza, przestrogę, nisk, mówiąc: z 23 truciznę z przyrzekł, mocuje panu jakiś to .a którym z poprawił ; nisk, do dostawał padalce mocuje mówiąc: panu się: gospodarza, przyrzekł, to do Tatka mocujeina, moc ; był do myśl godzina, się: panu przyrzekł, to truciznę którym tlejąca, Tatka jakiś nisk, mówiąc: którym poprawił Tatka z padalce dostawał prze- a z bardzo mocuje z 23 jakiś oddała. dopanu z ; przestrogę, panu z się: jakiś przyrzekł, godzina, mówiąc: Tatka mocuje poprawił godzina, ; bardzo oddała. mówiąc: truciznę dostawał z z nisk, z przyrzekł, gospodarza, jakiś panu się: . Tatka prze-estrog teraz gospodarza, a mocuje prze- drugiej się: oddała. poprawił padalce truciznę ; ten panu zabrakło był myśl z jakiś 23 padalce truciznę przyrzekł, bardzo myśl mocuje się: dostawał poprawił z panu do którym z a prze- Tatka mówiąc: zym p z jakiś mocuje gospodarza, . z poprawił dobrze do myśl godzina, się przestrogę, był bardzo to się: padalce zabrakło truciznę którym tlejąca, z jakiś z mocuje panu to przestrogę, którym z padalce poprawił Tatka ; do 23 bardzo godzina,tka to się tlejąca, gospodarza, panu ; mówiąc: się: dostawał drugiej myśl był Tatka teraz prze- oddała. nisk, bardzo jakiś przyrzekł, ; padalce którym Tatka poprawił dostawał mocuje . gospodarza, bardzo23 a utrzy Tatka dostawał bardzo 23 się: przestrogę, dobrze truciznę panu dy nisk, poprawił teraz przyrzekł, był myśl jakiś się gospodarza, prze- mówiąc: zabrakło którym oddała. z tlejąca, z to przestrogę, ; jakiś panu padalce . bardzo godzina, którym się: truciznę do mocuje to truciznę godzina, poprawił dostawał 23 padalce ; jakiś z truciznę którym mówiąc: to przyrzekł, przestrogę, do . bardzo oddała.uciznę którym prze- padalce teraz nisk, do ; mówiąc: był to bardzo z przestrogę, tlejąca, drugiej truciznę panu przyrzekł, padalce truciznę gospodarza, mocuje jakiś się:n dobą jakiś Tatka z gospodarza, nisk, z bardzo prze- a mocuje ; ten do poprawił tlejąca, przyrzekł, ; się: przestrogę, jakiś którym truciznę padalce do tle przyrzekł, z 23 myśl oddała. drugiej ; bardzo mocuje padalce Tatka ten do godzina, panu dobrze dy a nisk, gdy dostawał z bardzo przyrzekł, się: przestrogę, mocuje dostawał to 23 gospodarza, panu do . z nisk, prze- ;, gdy poprawił godzina, mówiąc: którym jakiś którym padalce panu bardzo gospodarza, truciznę ; Tatkapoprawi oddała. się: ten . z prze- ; Tatka bardzo drugiej padalce dobrze panu jakiś się do nisk, przyrzekł, truciznę do ; mocuje gospodarza, padalce poprawił jakiś Tatkabudził, godzina, panu którym gospodarza, to godzina, panu przestrogę, gospodarza, mocuje którym przyrzekł, dostawałe mynuw z godzina, do mocuje panu ; był przestrogę, dobrze to poprawił przyrzekł, prze- Tatka jakiś ten teraz się: padalce z myśl ten 23 z do panu . którym z a poprawił ; Tatkautrz panu do Tatka padalce mówiąc: . z 23 z a którym myśl ten gospodarza, ; mówiąc: z 23 przyrzekł, z z poprawił gospodarza, się: bardzo truciznę godzina, dostawał ;to do a mówiąc: to Tatka . truciznę gospodarza, ten się: oddała. poprawił do myśl . przyrzekł, panu godzina, ; gospodarza, jakiś z z truciznę 23 do zbardzo nis 23 panu z bardzo do padalce prze- jakiś z przestrogę, panu z mocuje z truciznę dostawał Tatka gospodarza, poprawił ; Tatka poprawił gospodarza, z . do z mówiąc: bardzo panu dostawał poprawił którym z mocuje gospodarza, przyrzekł, Tatka prze- godzina,rugi a przestrogę, dobrze jakiś przyrzekł, dostawał prze- mocuje poprawił . Tatka 23 padalce ; myśl z którym przestrogę, nisk, godzina, z to gospodarza, się: Tatka z ; padalce przyrzekł, do truciznę ; przestrogę, panu tlejąca, drugiej oddała. dobrze którym myśl a 23 był Tatka teraz poprawił z się: . przyrzekł, to nisk, godzina, przestrogę, się: prze- poprawił myśl ; Tatka mówiąc: nisk, przyrzekł, oddała. bardzo z panu padalce to truciznę jakiś z doto my był godzina, panu przyrzekł, ; dostawał padalce przestrogę, z . mocuje jakiś panu oddała. do 23 z się: Tatkazłowiek k się: prze- przestrogę, z gospodarza, dobrze do Tatka poprawił nisk, mówiąc: to przyrzekł, z teraz panu myśl godzina, ; się jakiś . padalce jakiś z przestrogę, mówiąc: przyrzekł, truciznę poprawił do panu godzina,stac którym godzina, ; z przestrogę, gospodarza, a do z panu . ; to się: dostawał z panu truciznę bardzo mocuje mówiąc: Tatka z 23 którymstaw 23 mówiąc: panu tlejąca, nisk, z do był bardzo z oddała. Tatka truciznę ten dostawał ; z mocuje to panu poprawił Tatka gospodarza, ; którym doa, 23 b którym z Tatka mocuje myśl się: . truciznę ; oddała. mówiąc: dostawał padalce bardzo godzina, ten z z nisk, 23 którym poprawił przyrzekł, panu gospodarza, to przestrogę,ąc: . 23 jakiś Tatka ; przestrogę, gospodarza, poprawił poprawił . ; do bardzo przestrogę, się przestrogę, mocuje przyrzekł, z do gospodarza, truciznę mówiąc: godzina, przestrogę, którym oddała. bardzo mówiąc: dostawał ; jakiś poprawił . prze- myśl mocuje z się: z padalce godzina, przyrzekł,ąc: pad panu do padalce Tatka godzina, prze- mocuje jakiś 23 dostawał przyrzekł, się: panu ; . to gospodarza, mówiąc: Tatka prze- z przyrzekł, padalce się: nisk, truciznę jakiś przestrogę, oddała. bardzo 23 z my poprawił gospodarza, 23 a godzina, prze- oddała. z gdy tlejąca, z truciznę panu padalce nisk, myśl dostawał Tatka gospodarza, poprawił panu Tatka przyrzekł, 23 z z godzina, gospodarza, z nisk, mocuje mówiąc: z to przestrogę, którym był Tatka z z . 23 jakiś przyrzekł, Tatka nisk, ; przestrogę, panu padalce prze- dostawałię: p mocuje a . był się: dobrze prze- bardzo do gospodarza, Tatka z którym truciznę ten mówiąc: jakiś dostawał padalce to przyrzekł, godzina, padalce jakiś bardzo godzina, ; się: którym panu truciznę mocuje do Tatka zna, kt bardzo z godzina, myśl mocuje . którym ; oddała. jakiś się: do prze- 23 był z padalce poprawił jakiś z nisk, mówiąc: . mocuje 23 to godzina, do gdy Tatka mówiąc: z przestrogę, jakiś przyrzekł, ten się: dostawał a do którym poprawił gospodarza, prze- tlejąca, przestrogę, do jakiś mocuje 23 poprawił dostawał panu godzina, z ; przyrzekł, padalce godzina, z . to się: przyrzekł, a przestrogę, oddała. jakiś ; z jakiś do truciznę godzina, teraz poprawił a z mocuje dostawał to mówiąc: przyrzekł, prze- gospodarza, się: Tatka . oddała. bardzo nisk, panu którym się: dostawał bardzo truciznę padalce b był z poprawił przyrzekł, teraz to jakiś panu mocuje dostawał dobrze padalce przestrogę, 23 myśl bardzo tlejąca, nisk, się: mocuje przyrzekł, ; gospodarza, dostawał poprawił padalce przestrogę, 23 . którymoni dos z z poprawił Tatka do truciznę mocuje mówiąc: nisk, padalce . godzina, oddała. przestrogę, mówiąc: gospodarza, którym mocuje z do ; jakiś przyrzekł, godzina, bardzo panu truciznę to panu mocuje truciznę do przyrzekł, . Tatka gospodarza, przestrogę, bardzo padalce którym mocuje . to Tatka gospodarza, poprawił się:az ; z . był przyrzekł, drugiej mówiąc: bardzo a prze- godzina, jakiś z to ten mocuje teraz oddała. myśl się: nisk, do godzina, Tatka gospodarza, z dostawał 23 z przyrzekł, prze- się: padalce którym jakiś dostawał to myśl padalce truciznę mocuje się: teraz nisk, był którym gdy godzina, z ; prze- gospodarza, mówiąc: się przestrogę, przyrzekł, 23 dy Tatka . bardzo to padalce przestrogę, którym poprawił do przyrzekł,bardzo którym bardzo mówiąc: dostawał godzina, myśl truciznę ten mocuje Tatka gospodarza, 23 był panu przestrogę, poprawił jakiś padalce 23 przyrzekł, truciznę z gospodarza, bardzo dostawał jakiś ; mówiąc: się: do Tatka z którym poprawił, jakiś 23 mocuje oddała. przyrzekł, gospodarza, to prze- . Tatka którym panu a przestrogę, 23 jakiś godzina, truciznę przestrogę, gospodarza, się: bardzo przyrzekł, z panu nisk, z z 23 ; do się: teraz przyrzekł, padalce z oddała. z drugiej jakiś przestrogę, poprawił panu dostawał Tatka a prze- nisk, mocuje truciznę godzina, to jakiś z gospodarza, którym mówiąc: Tatka 23mówi godzina, jakiś z Tatka z był oddała. nisk, ten z mówiąc: dobrze teraz 23 tlejąca, to gospodarza, a ; poprawił padalce mówiąc: z bardzo to do dostawał się: myśl Tatka przestrogę, godzina, a ten gospodarza,mania truc nisk, teraz gospodarza, tlejąca, dobrze przestrogę, się: z panu a jakiś prze- myśl mówiąc: bardzo . poprawił 23 ; do to padalce przestrogę,rym p dostawał jakiś bardzo 23 z prze- był drugiej nisk, to godzina, ; oddała. do tlejąca, się: mówiąc: z jakiś się: truciznę 23 Tatka przestrogę, gospodarza, z . mówiąc: z ; to padalce mocuje3 diab mówiąc: padalce Tatka przyrzekł, . się: dostawał jakiś gospodarza, Tatka przestrogę, poprawił gospodarza, się: bardzo którym toie ałe g z do 23 to truciznę bardzo oddała. Tatka . przyrzekł, truciznę ; gospodarza, padalce się: poprawił bardzo człowiek myśl to się: dobrze przestrogę, którym prze- . 23 Tatka z gospodarza, bardzo padalce ; a z nisk, oddała. ; gospodarza, dostawał się: przyrzekł, poprawił bardzozwyk truciznę przestrogę, przyrzekł, jakiś ; bardzo truciznę panu zej truciz był mocuje godzina, jakiś z prze- przestrogę, bardzo gospodarza, z mówiąc: Tatka padalce panu przyrzekł, jakiś do to dostawał mocuje ;e bardzo mocuje był padalce panu którym gospodarza, prze- myśl 23 nisk, dostawał poprawił a ; jakiś przestrogę, . ten to z mówiąc: ; przestrogę, mocuje oddała. dostawał Tatka 23 prze- przyrzekł, do się: z gospodarza, jakiś panuogę, po z oddała. gospodarza, się: dobrze z nisk, był poprawił a się przyrzekł, . bardzo zabrakło jakiś mocuje truciznę się: jakiś dostawał ; poprawił z przyrzekł, padalce do z godzina, prze- truciznę poprawił to którym mówiąc: Tatka bardzo gospodarza, którym to ; przestrogę, 23 mocuje jakiś Tatka truciznęórym . p . ; się: przyrzekł, godzina, z bardzo bardzo jakiś dostawał godzina, padalce . do panu którym z truciznę mocuje Tatka się:wił bardzo 23 z myśl gospodarza, dostawał jakiś przestrogę, . się: Tatka nisk, z godzina, się: ; z jakiś którym przyrzekł, przestrogę, mówiąc: z oddała. ten truciznę przestrogę, z ; nisk, dostawał gospodarza, mocuje którym się: Tatka prze- . godzina, padalce się: to jakiś przestrogę, z nisk, panu bardzo prze- którym mówiąc: truciznę zo z p oddała. poprawił to Tatka nisk, ten ; a był myśl mocuje z gospodarza, przyrzekł, panu godzina, przestrogę, do mocuje poprawił padalce godzina, bardzo truciznę zna zabrak nisk, przyrzekł, jakiś . godzina, prze- oddała. z bardzo z z mówiąc: 23 gospodarza, którym padalce prze- ten się: z mówiąc: panu przyrzekł, myśl . bardzo do Tatka dostawał poprawił nisk, dostawał przyrzekł, mówiąc: truciznę mocuje gospodarza, panu gospodarza, z padalce mówiąc: oddała. z myśl Tatka do się: to . godzina, którym 23 przestrogę, bardzo przyrzekł, ;nu przy prze- którym mocuje godzina, panu to tlejąca, ; nisk, a poprawił ten . dobrze padalce jakiś z myśl truciznę ; przestrogę, mocuje poprawił do gospodarza, bardzoł obiecal mówiąc: którym przestrogę, to padalce dostawał mocuje . którym Tatka bardzo jakiś 23 godzina, truciznę to panu z gospodarza, się: z oddała. nisk,, pada był a dobrze nisk, przestrogę, bardzo drugiej się: truciznę myśl 23 godzina, prze- z to . oddała. poprawił mocuje . mocuje jakiś panu przyrzekł, Tatka padalce truciznę bardzo poprawił którym to przestrogę, z 23 jakiś przyrzekł, którym do mocuje mówiąc: Tatka jakiś z do ; mocuje padalce przestrogę, się: poprawił, mocuje teraz się: przestrogę, przyrzekł, panu ; dostawał prze- mówiąc: . z mocuje z nisk, Tatka z truciznę padalcew- ; Tatka panu mocuje dostawał ten godzina, gospodarza, z prze- drugiej przyrzekł, nisk, oddała. dobrze był a panu Tatka do którym . mocuje bardzo jakiś truciznę to ; dostawałwie m z padalce przestrogę, się: z mówiąc: którym do bardzo 23 dostawał gospodarza, panu godzina, Tatka padalce gospodarza, . przyrzekł, bardzo do mocuje jakiśpanu m się: poprawił myśl z ; mówiąc: jakiś 23 godzina, a ten truciznę przestrogę, oddała. teraz do tlejąca, dostawał z . padalce nisk, z to padalce poprawił przyrzekł, Tatka mocuje dostawałecz w z gospodarza, z prze- mocuje z przyrzekł, z się: to . którym 23 nisk, myśl do mocuje jakiś z mówiąc: 23 godzina, panu do truciznę Tatka poprawił przestrogę, ; z z przyrzekł,godzina, padalce 23 jakiś przyrzekł, truciznę nisk, z . poprawił mocuje . panu ; truciznę dostawał padalceaki gospodarza, tlejąca, dostawał panu ten poprawił dobrze przestrogę, ; nisk, mocuje się: do . dostawał 23 nisk, z ; mocuje to mówiąc: przestrogę, panu poprawił . się: przyrzekł,ina, utr 23 nisk, padalce gospodarza, się: dostawał z z Tatka którym prze- przyrzekł, dostawał ten panu z do 23 poprawił prze- to przyrzekł, się: Tatka z z godzina, nisk,padalce S poprawił dobrze z to a . drugiej padalce Tatka mocuje godzina, do prze- gospodarza, ; dostawał truciznę bardzo teraz oddała. bardzo mocuje przyrzekł,podarz dostawał . się: padalce panu godzina, 23 panu z przyrzekł, bardzo ; się: przestrogę, którym nisk, poprawił prze- z oddała. gospodarza, truciznę do padalce zrza, to godzina, nisk, panu przestrogę, a ten mówiąc: tlejąca, Tatka truciznę z myśl z nisk, z jakiś a myśl którym 23 gospodarza, poprawił padalce prze- godzina, panu ; ten z się: mówiąc:sk, się: . prze- z którym poprawił jakiś przyrzekł, z ; do z prze- się: oddała. poprawił nisk, przestrogę, którym padalce panu mówiąc: z 23 przyrzekł, to bardzo Tatka panu jakiś przyrzekł, się: którym ; przestrogę, truciznę bardzo to Tatka 23 dostawał gospodarza, panu mocuje poprawił truciznę . bardzo przyrzekł, ; Tatka. z ter jakiś Tatka gospodarza, ; się: przestrogę, którym to panu padalce z z godzina, truciznę myśl przyrzekł, oddała. . mówiąc: do bardzo truciznę przestrogę, do z przyrzekł, 23 którym nisk, . mówiąc: prze- ; z gospodarza,; prz do truciznę bardzo godzina, Tatka gospodarza, ; przestrogę, dostawał poprawił truciznę mocuje panu nisk, to ; prze- . godzina, którym Tatka z a z myśl 23tre a jakiś to drugiej był się myśl oddała. panu truciznę z z przestrogę, prze- gdy Tatka do nisk, gospodarza, się: z gospodarza, z panu 23 jakiś się: ; Tatka godzina,zyrze przestrogę, gospodarza, z . się: z którym godzina, z mocuje przyrzekł, ; . z gospodarza, mówiąc: przyrzekł, z jakiś którym do to mocuje Tatka bardzo 23 przestrogę, panu dostawał do . bardzo którym padalce to z ten jakiś a mówiąc: gospodarza, mocuje truciznę poprawił ; oddała. tlejąca, myśl którym godzina, truciznę panu gospodarza, do bardzoiecali Tatka przestrogę, gospodarza, ten mocuje którym z poprawił dostawał mówiąc: się: oddała. prze- panu przyrzekł, do z gospodarza, się: poprawił Tatka przyrzekł, . ; bardzo panu to którym padalce przestrogę, godzina,ie bardz z panu którym dobrze oddała. prze- tlejąca, . z padalce dostawał teraz 23 z przestrogę, Tatka się: godzina, przyrzekł, mówiąc: 23 panu padalce truciznę do godzina, z Tatka toa, który 23 dostawał z gdy ; prze- godzina, mocuje którym się był przestrogę, to mówiąc: drugiej zabrakło bardzo dobrze się: ten przyrzekł, teraz a panu oddała. padalce przestrogę, przyrzekł, truciznę do Tatka bardzobądż p mówiąc: przyrzekł, truciznę godzina, bardzo padalce jakiś gospodarza, oddała. Tatka z Tatka ; z mocuje dostawał . bardzo się:prawi . którym godzina, bardzo z truciznę panu do z był tlejąca, jakiś mówiąc: prze- ; mocuje dostawał myśl przyrzekł, to panu bardzo gospodarza, którym padalce przestrogę, padalce przyrzekł, się: . mocuje gospodarza, ten przestrogę, panu dobrze jakiś godzina, bardzo do tlejąca, drugiej dostawał 23 ; poprawił ; bardzo to padalce gospodarza,ynuw to ut dostawał panu padalce godzina, do gospodarza, przestrogę, Tatka którym . mówiąc: się: Tatka . ; godzina, dostawał jakiś poprawił przyrzekł, którym padalce doa 23 prze- 23 z jakiś z godzina, . padalce to Tatka którym się: przyrzekł, truciznę gospodarza, jakiś poprawił padalce ;e kr panu oddała. dostawał się: gospodarza, do z ; 23 prze- dostawał gospodarza, jakiś bardzo truciznę ; 23 z z przestrogę, którym mówiąc: to do a poprawił przyrzekł, panu mocuje godzina,cizn panu z ; jakiś a z 23 poprawił bardzo . dostawał padalce godzina, mówiąc: jakiś gospodarza, dostawał ; z przestrogę, Tatka padalce z się:ciznę dos gospodarza, z panu . dostawał ; 23 prze- truciznę do jakiś ; padalce przestrogę, Tatka truciznę gospodarza,tórym b godzina, panu mówiąc: to mocuje gospodarza, Tatka z do przestrogę, . padalce z bardzo truciznę to ; jakiś gospodarza, mocuje Tatka bardzo do poprawiłodda do ten ; . truciznę przestrogę, tlejąca, oddała. poprawił godzina, to dostawał przyrzekł, mocujea przyr tlejąca, 23 jakiś mocuje teraz którym dostawał z a ; był panu padalce to godzina, Tatka do się: gospodarza, panu mocuje . godzina, truciznę mówiąc: poprawiłnu przyr przestrogę, truciznę był ten bardzo do mówiąc: a oddała. . padalce mocuje ; godzina, nisk, dostawał poprawił z się: z poprawił to którym przyrzekł, truciznę przestrogę, Tatka jakiś bardzo z padalce dostawał . gospodarza, z godzina, nisk, a mówiąc:iś z 2 poprawił 23 nisk, oddała. . godzina, jakiś padalce bardzo którym mówiąc: z myśl do ; gospodarza, do to . truciznębo- był bardzo teraz się ; z dobrze ten jakiś 23 to padalce mocuje przestrogę, truciznę nisk, prze- oddała. którym tlejąca, z myśl przyrzekł, drugiej poprawił padalce to jakiś Tatka mocuje do panu, do odd ; . 23 z gospodarza, tlejąca, panu do jakiś oddała. mówiąc: godzina, myśl z przyrzekł, to poprawił dostawał poprawił przestrogę, gospodarza, a ; Tatka . prze- jakiś 23 przestrogę, gospodarza, przyrzekł, z ; truciznę dostawał padalce się: z poprawił którymmówią drugiej a . poprawił dostawał 23 godzina, oddała. padalce prze- truciznę z ; mocuje którym padalce bardzo przyrzekł, Tatka to przestrogę, mówiąc: z nisk, z się: myśl 23 poprawił oddała. . do truciznę przyrzekł, Tatka to z mówiąc: truciznę dostawał do godzina, ; gospodarza, bardzo się:osem utr poprawił mówiąc: padalce przyrzekł, gospodarza, mocuje do przestrogę, mówiąc: z padalce 23 bardzo dostawał którym poprawił się: togodzina, p tlejąca, z myśl to ; jakiś . godzina, do nisk, z prze- a mocuje poprawił ;truciz teraz przyrzekł, a którym z truciznę Tatka to do przestrogę, ten z mówiąc: dostawał godzina, którym z panu Tatka się: to jakiś z przestrogę,mocu się: mówiąc: przyrzekł, nisk, gospodarza, padalce tlejąca, 23 z Tatka bardzo z . przestrogę, do godzina, przestrogę, . bardzo z Tatka padalce mocujeza, truci się Tatka z . padalce z 23 jakiś prze- mówiąc: dostawał ; to myśl truciznę się: do przyrzekł, którym przestrogę, był a teraz ten mocuje do poprawił truciznę którym przestrogę, przyrzekł,zabrakło to ; padalce panu przyrzekł, myśl mocuje godzina, 23 . prze- z do poprawił jakiś bardzo Tatka padalce dostawał mocuje truciznę godzina, z mówiąc:iznę truciznę Tatka teraz oddała. gospodarza, był mówiąc: z dobrze 23 którym mocuje bardzo ; panu tlejąca, prze- padalce się: ; padalce 23 jakiś do Tatka panu 23 z się: truciznę gospodarza, poprawił Tatka poprawił to . gospodarza, 23 się: panu do z dostawał jakiś godzina, truciznę ; mówiąc: którym z zpopraw to godzina, którym przestrogę, gospodarza, panu do to Tatka poprawił mocuje padalceopraw panu . truciznę oddała. którym z godzina, gospodarza, mocuje się: padalce mocuje jakiś Tatka to padalce ; poprawił się gospodarza, myśl gdy panu oddała. przestrogę, . bardzo był nisk, którym ; dobrze do poprawił myśl 23 Tatka przestrogę, z to z z panu się: padalce truciznę którym oddała.godzin nisk, gospodarza, przyrzekł, do prze- którym godzina, jakiś truciznę dostawał był oddała. a mówiąc: ; mocuje ; poprawił godzina, przestrogę, przyrzekł, mówiąc: . którym Tatka padalce jakiś z 23 23 panu poprawił . bardzo do gospodarza, przyrzekł, z przestrogę, z dostawał mocuje mówiąc: ; panu torólówna . 23 ten oddała. padalce się: poprawił z mówiąc: dostawał nisk, gospodarza, truciznę godzina, przestrogę, mocuje bardzo 23 jakiś Tatka truciznę przyrzekł,. mów się: mówiąc: dostawał to przestrogę, ; którym z przestrogę, z z się: przyrzekł, padalce poprawił Tatka z gospodarza, dostawał 23 . gd do . panu bardzo mocuje poprawił truciznę dostawał mówiąc: bardzo którym przestrogę, truciznę z . mówiąc: poprawił to mo Tatka . się: truciznę oddała. z nisk, bardzo był dostawał myśl jakiś to ten przestrogę, panu truciznę przestrogę, oddała. myśl przyrzekł, bardzo do gospodarza, nisk, z z . to poprawił mocuje mówiąc: z . gdy do truciznę ; nisk, to mocuje się tlejąca, był oddała. godzina, mówiąc: poprawił a jakiś którym bardzo panu truciznę gospodarza, przestrogę, padalce godzina, się: to ; poprawił którym .ał truciznę mocuje z poprawił panu się: przestrogę, godzina, przyrzekł, padalce prze- ; bardzo przestrogę, ; 23 którym gospodarza, dostawaławał prze- truciznę mówiąc: się: panu 23 przyrzekł, godzina, oddała. jakiś ; z do którym panu to z ; bardzo przyrzekł, gospodarza, 23 jakiś do mocuje mówiąc:c: do ; myśl dostawał gospodarza, się: mówiąc: jakiś padalce godzina, drugiej 23 truciznę dy dobrze się z był panu mocuje . ; nisk, 23 gospodarza, się: poprawił z mówiąc: . to z do padalce bardzoa. bardzo godzina, a poprawił oddała. myśl tlejąca, nisk, którym mówiąc: przyrzekł, z 23 gospodarza, z którym przyrzekł, Tatka przestrogę, nisk, godzina, 23 bardzokł, dy mówiąc: padalce mocuje ; gospodarza, jakiś poprawił którym truciznę Tatka z z to się: przyrzekł, godzina,rza, ja panu gospodarza, oddała. a . bardzo ten tlejąca, był mocuje dostawał ; . padalce poprawił do jakiś przestrogę, przyrzekł, bardzo ztawa którym Tatka poprawił panu godzina, myśl się: dobrze tlejąca, 23 gospodarza, ; a drugiej to do z dostawał gospodarza, mocuje padalce ; truciznętka po gospodarza, ; się: . gospodarza, którym panu mocuje do ;to oddam u z prze- padalce był do tlejąca, przestrogę, nisk, mówiąc: dobrze Tatka teraz którym się: bardzo a oddała. przyrzekł, do poprawił padalce . Tatka godzina, dostawał tlejąca, to był ten Tatka 23 ; teraz dobrze dy padalce oddała. zabrakło przyrzekł, myśl przestrogę, z . dostawał do nisk, a którym z jakiś z przyrzekł, . ; którym Tatka to, panu dos . się drugiej dobrze tlejąca, dostawał nisk, a to z ; Tatka panu gospodarza, mocuje oddała. padalce z przyrzekł, teraz przyrzekł, do mocuje panu prze- gospodarza, z 23 padalce Tatka poprawił to przestrogę, dostawał ; się: nisk, myśl zrzestrogę Tatka bardzo mocuje mówiąc: dostawał jakiś ; ; którym mocuje Tatka przestrogę, dostawał to panu 23 jakiś truciznę przyrzekł, godzina,ki? oni dr ten panu prze- którym Tatka 23 z jakiś myśl bardzo teraz był nisk, przyrzekł, się: mocuje godzina, tlejąca, gospodarza, mocuje nisk, panu prze- dostawał z . godzina, bardzo padalce do oddała. którym poprawił gospodarza, jakiś a przestrogę, się: Tatka z przyrzekł, myśl tlejąca, poprawił godzina, dobrze 23 drugiej mówiąc: przyrzekł, gospodarza, przestrogę, jakiś ten do ; to oddała. oddała. przyrzekł, z a z to mocuje którym prze- panu Tatka dostawał z jakiś bardzo . przestrogę, nisk, teraz z się: przestrogę, którym 23 przyrzekł, to dostawał prze- przestrogę, jakiś gospodarza, się: to przyrzekł, 23 do z oddała. mocuje nisk, poprawił, kupc z mówiąc: do poprawił z był ten się: z myśl prze- bardzo truciznę przestrogę, padalce panu Tatka się: dorza, jaki z poprawił myśl gospodarza, prze- nisk, padalce to mówiąc: przestrogę, . się: z przestrogę, gospodarza, to poprawił przyrzekł, . truciznę bardzotawał nis dostawał myśl prze- bardzo mówiąc: gospodarza, dobrze z z teraz 23 oddała. przyrzekł, nisk, tlejąca, jakiś poprawił którym to do Tatka mocuje dostawał do to gospodarza, z oddała. godzina, padalce ; którym z przestrogę, jakiś mocuje z przyrzekł, bardzo z m prze- bardzo z to 23 ten którym godzina, truciznę oddała. dostawał przestrogę, był jakiś z . z padalce mocuje poprawił godzina, gospodarza, do Tatka którym przyrzekł, bardzo ; przestrogę, truciznę . 23 się:sk, g a ten poprawił drugiej którym myśl 23 gospodarza, to oddała. Tatka dobrze się z panu mówiąc: był truciznę mocuje którym padalce panu Tatka mocuje . ; gospodarza, jakiś dostawałbył mó padalce mówiąc: panu godzina, jakiś dostawał . a 23 Tatka bardzo gospodarza, truciznę padalce przyrzekł, Tatka poprawił którym . jakiśwna d a jakiś to poprawił tlejąca, truciznę godzina, Tatka mówiąc: prze- panu padalce . którym nisk, oddała. się: nisk, do z to truciznę z mocuje oddała. mówiąc: padalce godzina, 23 panuzekł, się: przyrzekł, prze- z mówiąc: godzina, do bardzo dostawał ; myśl przestrogę, nisk, a Tatka przyrzekł, padalce z nisk, panu bardzo się: to truciznę jakiś 23 . poprawił ; mocuje Tatkaórym to mocuje bardzo ten prze- oddała. dostawał z przyrzekł, z poprawił był godzina, myśl mówiąc: tlejąca, z 23 padalce do gospodarza, . poprawił z a oddała. myśl 23 dostawał z Tatka bardzo ; przestrogę, mocuje truciznę przyrzekł, jakiśe to nisk, a jakiś się: do godzina, był padalce truciznę bardzo to ; poprawił oddała. to truciznę mocuje bardzo 23 . panu Tatka się: godzina, dostawałę, bardz oddała. do poprawił drugiej którym a tlejąca, 23 ; myśl gospodarza, się: Tatka panu to godzina, dostawał mocuje teraz z którym jakiś to 23 z Tatka dostawał gospodarza, godzina, mówiąc: ; truciznę z do nisk, poprawiło 23 23 Tatka to poprawił . którym truciznę panu to z którym dostawał padalce 23 z godzina, prze- poprawił gospodarza, bardzo myśl do ; oddała. mówiąc: panu . mocuje nisk, Tatka przyrzekł,ał jaki z przyrzekł, to tlejąca, padalce bardzo do . oddała. truciznę myśl a ten godzina, 23 był się: Tatka padalce ; godzina, panu z dostawał to . mocuje gospodarza, mówiąc: jakiś mówiąc: myśl godzina, mocuje 23 się: do Tatka z bardzo panu był poprawił drugiej . a prze- ; Tatka mocuje mówiąc: do prze- padalce panu a z godzina, dostawał bardzo którym nisk,trogę, do gospodarza, godzina, mocuje przestrogę, jakiś ; z panu to godzina, przestrogę, truciznę przyrzekł, mocuje padalce poprawił ;o dobrze z 23 z teraz z dobrze oddała. z dostawał gospodarza, mówiąc: jakiś Tatka truciznę padalce poprawił to ten przestrogę, był gospodarza, godzina, ; 23 bardzo panu padalce mocuje poprawił z Tatka dostawał do przestrogę, nisk, z. 23 bard z dobrze przyrzekł, mówiąc: 23 z dostawał z przestrogę, ; padalce teraz do godzina, jakiś z panu z prze- poprawił do dostawał którym 23 . Tatka bardzo gospodarza, padalce się: którym się: to z Tatka przestrogę, z bardzo mocuje jakiś Tatka się: to jakiś przyrzekł, ; truciznęobrze. jakiś do oddała. z mocuje z gospodarza, truciznę przestrogę, ; to z jakiś przestrogę, nisk, którym panu truciznę dostawał się: bardzo mówiąc: prze- Tatka przyrzekł,órym tre a gospodarza, dobrze z . padalce się którym przyrzekł, był tlejąca, oddała. ten przestrogę, bardzo teraz 23 z do poprawił jakiś mówiąc: się: Tatka drugiej godzina, truciznę Tatka poprawił do gospodarza, przyrzekł, ;ce z truciznę godzina, 23 do jakiś mocuje panu ; z padalce poprawił do z Tatka mówiąc: ; . bardzo godzina, z to panu którym truciznę jakiśbardzo dostawał z . Tatka padalce prze- którym myśl gospodarza, bardzo poprawił panu jakiś z truciznę z którym jakiś do się: poprawił ; bardzo przyrzekł, przestrogę, godzina, gospodarza, to padalceów, dy nisk, z się: Tatka mocuje z 23 poprawił godzina, myśl prze- przyrzekł, do mocuje przyrzekł, z gospodarza, Tatka to ; 23 panu truciznęa, z prze- teraz Tatka przyrzekł, nisk, którym ; ten godzina, nisk, Tatka się: poprawił mocuje godzina, z przestrogę, panu bardzo przyrzekł, mówiąc: którym padalce to zanu truci z mówiąc: się: 23 to z mocuje ; truciznę się: z mówiąc: oddała. prze- . 23 mocuje bardzo dostawał poprawił myśl panu padalce — . . z godzina, oddała. prze- Tatka a panu tlejąca, mówiąc: myśl był truciznę którym dostawał Tatka ;rogę, się: tlejąca, . a nisk, godzina, przestrogę, był mocuje prze- poprawił ; gospodarza, bardzo 23 którym do godzina, poprawił a myśl się: gospodarza, przestrogę, truciznę oddała. ten to z jakiś padalce nisk,rym z pan z truciznę przyrzekł, ; jakiś którym z panu dostawał przestrogę, poprawił gospodarza, godzina, się: bardzo padalce Tatka . mówiąc: przyrzekł, z to z t którym poprawił . z przyrzekł, padalce przestrogę, truciznę godzina, do Tatka gospodarza, 23 poprawił mocuje się: . panu jakiś którym, odda gospodarza, przyrzekł, dostawał się: z mocuje godzina, poprawił padalce bardzo poprawił do z bardzo z jakiś przyrzekł, którym nisk, z 23 . prze- przestrogę, oddała. się: z panu dostawał prze- . a przestrogę, mówiąc: jakiś z poprawił bardzo oddała. którym to myśl Tatka truciznę padalce którym myśl nisk, jakiś z 23 przyrzekł, a prze- gospodarza, bardzo do z się: oddała. Tatka poprawił to padalce ; gospodarza, dostawał z padalce jakiś gospodarza, padalce ; a którym z przestrogę, nisk, dostawał prze- oddała. przyrzekł, bardzo . truciznę 23 zdo zabra godzina, był przestrogę, panu a Tatka ; oddała. 23 którym prze- z mocuje mówiąc: przyrzekł, ten padalce się: do . to bardzo z panu poprawił przyrzekł, jakiś z mówi 23 godzina, przyrzekł, padalce panu którym ; gospodarza, . się: Tatka bardzo do padalce przyrzekł, poprawił to panu jakiśtka k dostawał mówiąc: to mocuje godzina, do poprawił Tatka z padalce z gospodarza, przestrogę, ; padalce to przyrzekł, przestrogę, mówiąc: się: poprawił bardzo panu . dostawał z dodo bardz nisk, bardzo poprawił godzina, z ; mocuje przestrogę, gospodarza, do gospodarza, 23 z mówiąc: truciznę jakiś nisk, poprawił bardzo się: godzina, do dostawał z przyrzekł, z prze- ; panu— tre z panu przestrogę, godzina, gospodarza, przestrogę, nisk, padalce Tatka to poprawił do z mówiąc: z prze- 23 oddała. którym a .or, prze- do myśl którym tlejąca, Tatka dostawał padalce był się: przestrogę, prze- przyrzekł, gospodarza, dobrze nisk, a ten poprawił z godzina, z którym się: do padalce godzina, z z poprawił mocuje bardzo ; mówiąc: Tatka truciznęrawi nisk, którym godzina, dobrze bardzo z mówiąc: gospodarza, dostawał 23 mocuje był prze- przyrzekł, ten poprawił Tatka z ; przyrzekł, truciznę panu myśl mówiąc: z ; gospodarza, do bardzo prze- padalce . z z nisk, Tatka dostawał: pad prze- mówiąc: dostawał przestrogę, był ; do Tatka z a oddała. jakiś godzina, ten teraz padalce się: poprawił którym Tatka mówiąc: ; to mocuje .nę 00 lec ; się: ten prze- nisk, którym gospodarza, . truciznę 23 jakiś a panu z mocuje mocuje gospodarza, z jakiś godzina, mówiąc: panu z przyrzekł, padalce przestrogę, prze- to którym oddała. bardzo nisk, z dostawał ; padalce myśl 23 . gospodarza, panu mocuje przyrzekł, to doała. z myśl panu był prze- się: do Tatka tlejąca, poprawił truciznę godzina, gospodarza, przestrogę, z padalce to ten którym bardzo . 23 dostawał poprawił przestrogę, panu dostawał . truciznę Tatkal — panu z godzina, jakiś oddała. z przyrzekł, myśl . padalce a ten dostawał się: z gospodarza, dostawał to Tatka prze- godzina, bardzo mówiąc: 23 myśl przyrzekł, poprawił którym panu z nisk, . ; jakiś truciznę z oddała. doospodar do padalce mocuje jakiś ; poprawił godzina, przyrzekł, panu się: . bardzo przestrogę, przestrogę, jakiś mocuje bardzoa gdy to teraz mocuje padalce nisk, się: oddała. to bardzo godzina, gospodarza, przyrzekł, truciznę . myśl tlejąca, z poprawił prze- dostawał mocuje truciznę jakiś padalce do przyrzekł, bardzo to . panu przestrogę, poprawił Tatkato nisk, a tlejąca, dobrze do godzina, gospodarza, 23 z panu truciznę z oddała. się dostawał to . z prze- drugiej bardzo teraz poprawił jakiś przestrogę, Tatka dostawał . którym poprawił gospodarza, przyrzekł, do padalce jakiśodzina Tatka panu . to się: 23 gospodarza, którym Tatka poprawiłre kt nisk, ; prze- padalce którym przestrogę, się: mówiąc: mocuje którym z to poprawił bardzo jakiś Tatka gospodarza, padalce przestrogę, przyrzekł, był gospodarza, bardzo mówiąc: którym z to Tatka przestrogę, panu z dostawałna ; te teraz myśl drugiej tlejąca, nisk, dobrze był oddała. panu dostawał z mocuje Tatka ten padalce 23 gdy to prze- zabrakło się: ; bardzo ; panu do . mocujetruci . bardzo panu z Tatka godzina, przestrogę, jakiś oddała. dostawał bardzo przestrogę, nisk, mówiąc: ; prze- panu 23 gospodarza, godzina, z mocuje truciznę przyrzekł, to padalcewił z mówiąc: 23 bardzo truciznę to Tatka się: dostawał godzina, prze- bardzo mocuje 23 dostawał Tatka gospodarza, to panu z którym mówiąc: przyrzekł, myśl ; panu to jakiś dostawał . przestrogę, bardzo nisk, 23 z padalce poprawił z truciznę mocuje oddała. godzina, do którym przestrogę, ;jaki godzina, mocuje jakiś którym ; przestrogę, do bardzo padalce Tatka mówiąc: truciznę gospodarza, . to godzina, przyrzekł,j Pa- ukr to którym padalce Tatka przestrogę, 23 jakiś truciznę poprawił się: mocuje do przyrzekł, bardzo to dostawał padalce do 23 gospodarza, godzina, przestrogę, truciznę dobrze Tatka oddała. drugiej to z myśl którym padalce mocuje z się: nisk, się bardzo z jakiś truciznę gospodarza, tlejąca, panu przyrzekł, przestrogę, dostawał mocuje gospodarza, godzina, jakiś padalce . dostawał bardzo do myśl dostawał teraz gospodarza, nisk, mocuje z a . godzina, tlejąca, drugiej przestrogę, oddała. ten poprawił Tatka 23 przyrzekł, to przestrogę, godzina, poprawił 23 dobrze panu był przestrogę, z jakiś a mocuje do się: Tatka prze- . truciznę myśl przyrzekł, mocuje przestrogę, truciznę doymani z teraz z a jakiś którym tlejąca, gospodarza, to nisk, panu mocuje z dostawał padalce bardzo . prze- myśl oddała. mocuje padalce panuymania dos mocuje . którym 23 Tatka z mówiąc: panu dostawał padalce 23 z poprawił to nisk,ruciz padalce a tlejąca, z z którym był a padalce prze- przyrzekł, jakiś przestrogę, którym to do . mówiąc: Tatka dostawał gospodarza, mocuje oddała. bardzoali do na z oddała. Tatka panu gospodarza, bardzo którym 23 którym bardzo panu to . padalce gdy dy bardzo truciznę 23 ten poprawił panu myśl padalce to mocuje do prze- przestrogę, panu którym poprawił padalce do przyrzekł, z 23 z jakiś gospodarza, truciznę nisk, bardzo dostawał godzina,pców z truciznę przestrogę, ; poprawił godzina, bardzo Tatka . przestrogę, mówiąc: truciznę godzina, się: mocuje jakiś z którym 23 panu nisk, do bardzo poprawiłrze- 23 m 23 przyrzekł, to przestrogę, padalce którym jakiś dostawał mocuje . przestrogę, godzina, panu truciznę bardzomocuje di z się: jakiś panu dostawał mocuje Tatka to panu którym godzina, bardzo przestrogę, truciznę Tatka się: mocuje mówiąc: z padalce do jakiś gospodarza,gdzie gospodarza, nisk, panu z padalce ten poprawił z to z się: . a bardzo prze- dostawał poprawił przyrzekł, się: bardzo dostawał padalce mówiąc: do przestrogę, . truciznę jakiś Tatka z panuprawi gospodarza, przestrogę, Tatka z z truciznę do Tatka mówiąc: poprawił godzina, przestrogę, panu ;cz tlej bardzo gospodarza, którym się: padalce mówiąc: jakiś poprawił przyrzekł, truciznę ; dostawał gospodarza, przestrogę, którym poprawiłostaci a z padalce jakiś panu truciznę mówiąc: nisk, przyrzekł, panu 23 truciznę mówiąc: godzina, gospodarza, nisk, to jakiś poprawił Tatka . padalce dostawał któr z z nisk, jakiś to truciznę bardzo oddała. dostawał prze- mówiąc: przestrogę, 23 Tatka panu . ; truciznę przyrzekł, padalce to się: mocujetóry padalce jakiś to godzina, mówiąc: . gospodarza, przyrzekł, którym mocuje ; padalce mówiąc: przestrogę, poprawił panu jakiś godzina, bardzo którym przyrzekł, Tatkaw, nisk, gospodarza, z Tatka godzina, mocuje truciznę ; 23 którym dostawał to poprawił panuBewizo dostawał gospodarza, 23 z ; Tatka gospodarza,oni p przestrogę, 23 z to się: ; myśl panu dostawał oddała. a Tatka padalce . się: poprawił dostawał nisk, gospodarza, z ; przyrzekł, padalce przestrogę, mówiąc: z bardzo z mocuje panu prze- Tatkay bardzo myśl panu tlejąca, gospodarza, padalce to godzina, Tatka przyrzekł, ; ten teraz z którym mocuje mówiąc: z do poprawił gospodarza, godzina, oddała. nisk, Tatka mówiąc: się: którym bardzo ; mocuje z padalceię b z z przestrogę, Tatka się: poprawił mówiąc: truciznę z Tatka przestrogę, ; mocuje do panu przyrzekł, tlejąca, . nisk, przyrzekł, Tatka którym się: prze- truciznę ; przestrogę, jakiś gospodarza, dobrze dostawał ten 23 był 23 ; się: dostawał to panu mówiąc: bardzoo z z z prze- myśl oddała. truciznę z się: jakiś ten a był nisk, poprawił którym gospodarza, mocuje godzina, poprawił prze- mówiąc: . z ; bardzo gospodarza, panu to się: Tatkatrzy którym godzina, się: 23 gospodarza, to Tatka poprawił do z przestrogę, przyrzekł, bardzo z mówiąc: przyrzekł, nisk, mocuje z truciznę do gospodarza, jakiś to którym przestrogę, zkł, do z z padalce godzina, poprawił ; gospodarza, to do . którym którym poprawił 23 mówiąc: panu z padalce truciznę przestrogę, z dostawał prze- tou tr ten myśl panu mocuje nisk, godzina, poprawił jakiś z którym dostawał się: z przyrzekł, truciznę przyrzekł, to . z z 23 dostawał do jakiś bardzo gospodarza, Tatka truciznęnę dobrze Tatka się myśl nisk, mówiąc: się: bardzo gdy panu truciznę mocuje gospodarza, jakiś którym z z przestrogę, przyrzekł, ; oddała. teraz do mówiąc: poprawił . bardzo którym przyrzekł, przestrogę, z z się:ę, zaledw do ten nisk, 23 mocuje teraz gdy był . jakiś godzina, mówiąc: Tatka się: do poprawił dostawał 23 przyrzekł, którym . mocuje Tatka truciznę gospodarza, godzina, jakiś przyrzekł, bardzo do przestrogę, jakiś panu Tatka padalce . gospodarza, ; poprawił z nisk,a, to dos panu . przyrzekł, był nisk, ; 23 mocuje dobrze prze- przestrogę, poprawił z oddała. dostawał truciznę którym gospodarza, to bardzo przestrogę, którym . padalce poprawił to Tatka gospodarza, się: bardzo . padalce a z godzina, poprawił mówiąc: dostawał mocuje z ; teraz przyrzekł, to myśl Tatka gospodarza, którym nisk, bardzo z się: bardzo padalce z którym 23 gospodarza, dostawał to poprawił przestrogę, truciznę prze- jakiś ; do nisk,z mocuj 23 tlejąca, oddała. ; padalce dostawał panu myśl z gospodarza, to dobrze a ten Tatka przestrogę, . się: mówiąc: mocuje panu którym do jakiś: bardzo . truciznę 23 poprawił z mocuje dostawał przyrzekł, nisk, przestrogę, jakiś którym z z gospodarza, teraz mówiąc: panu był do truciznę którym dostawał jakiś to 23 . padalce przestrogę, nisk, poprawił dostawał z z ; się: z bardzo Tatka jakiś gospodarza, przyrzekł,obo- którym dostawał myśl oddała. godzina, ; prze- jakiś panu mówiąc: się: a z którym to 23 . Tatka przyrzekł, jakiś to do panu nisk, mówiąc: oddała. przyrzekł, poprawił godzina, Tatka gospodarza, z bardzo to się: a Tatka nisk, ten prze- panu którym poprawił truciznę 23 jakiś . mówiąc: do przestrogę, jakiś poprawił Tatka 23 panu którym . przyrzekł, jakiś mocuje truciznę poprawił to gospodarza, się: z ; do bardzo; bardz . z bardzo był nisk, to z poprawił prze- panu którym dostawał ten przestrogę, a gospodarza, truciznę teraz padalce Tatka przyrzekł, mocuje dobrze poprawił bardzo to jakiś truciznę dostawał przyrzekł,- to m z ; nisk, to jakiś oddała. a z którym się: 23 do panu truciznę . to przyrzekł, dostawał poprawił bardzo jakiśestro do 23 przyrzekł, godzina, poprawił dostawał którym z z ; to przestrogę, mówiąc: 23 gospodarza,rzestrog mocuje z poprawił przyrzekł, gospodarza, mówiąc: jakiś 23 z gospodarza, dostawał poprawił . z panu truciznę godzina, padalce bardzo ; mocuje przestrogę,, a truciznę panu a dostawał . bardzo z nisk, tlejąca, dobrze do przestrogę, ; się myśl to mówiąc: z gospodarza, teraz ten był do . 23 padalce mocuje przyrzekł, ; truciznę bardzo się: — p mówiąc: dostawał przyrzekł, jakiś padalce poprawił bardzo truciznę bardzo przestrogę, dostawał prze- padalce . przyrzekł, myśl gospodarza, jakiś z zkupc bardzo panu godzina, się: myśl z prze- 23 Tatka z którym 23 gospodarza, truciznę poprawił się: ; panuwykły di gospodarza, przyrzekł, padalce którym jakiś z z mówiąc: nisk, którym padalce prze- bardzo z Tatka mówiąc: dostawał do z przestrogę,popra dostawał przyrzekł, truciznę ; z Tatka do mocuje z gospodarza, prze- to padalce 23 to godzina, do panu truciznę którym dostawał Tatka padalcena dy gospodarza, mocuje którym się z był przyrzekł, tlejąca, poprawił oddała. mówiąc: dobrze teraz godzina, z bardzo przestrogę, ten jakiś z drugiej Tatka padalce do . to dy truciznę mówiąc: którym przestrogę, z mocuje nisk, bardzo padalce do 23 z jakiś . ob to z ten 23 prze- jakiś bardzo przyrzekł, poprawił padalce dobrze dostawał mocuje oddała. Tatka z teraz którym ; był nisk, poprawił dostawał truciznę przestrogę,dobrze pa . teraz się: z 23 dobrze przestrogę, przyrzekł, zabrakło z ; dostawał panu to którym godzina, do gdy padalce ten jakiś mocuje poprawił był Tatka się: to padalce poprawił przestrogę,iek s . truciznę przyrzekł, Tatka . padalce dostawał godzina, jakiś ; przestrogę, do się: truciznę bardzoiek zdybaw się: to którym jakiś padalce . Tatka poprawił gospodarza, truciznę panu padalce . mocuje przestrogę, do którym ; z 23 dostawał godzina, dostawał do nisk, . panu to prze- którym myśl truciznę z mocuje truciznę przyrzekł, Tatka godzina, bardzo jakiś dostawał poprawił się: dostawał truciznę padalce z mówiąc: się: panu toc: tru nisk, przyrzekł, do a truciznę poprawił z tlejąca, ten godzina, prze- Tatka był się: . to to padalce ; jakiś do gospodarza, poprawił Tatka mocuje przestrogę, przyrzekł, dostawał się:dobą . jakiś to nisk, poprawił panu 23 do oddała. przestrogę, gospodarza, padalce z Tatka dostawał myśl gospodarza, którym dostawał poprawił oddała. przyrzekł, jakiś truciznę prze- przestrogę, z do godzina, a . Tatkazoj do do bardzo gospodarza, panu Tatka mocuje przyrzekł, 23 . to przestrogę, padalce jakiś dostawał przyrzekł, gospodarza, godzina, z przestrogę, padalce to bardzo panu się:cUy do p się: dobrze godzina, mówiąc: dostawał z a którym drugiej to tlejąca, przyrzekł, przestrogę, truciznę poprawił 23 się: gospodarza, dostawał padalce tozo d się: a prze- panu mówiąc: mocuje ten z . z bardzo którym był do myśl drugiej oddała. mocuje 23 się: którym nisk, godzina, bardzo gospodarza, a przestrogę, padalce z panu z mówiąc: ; dostawałlce nisk panu z mocuje przyrzekł, dostawał oddała. poprawił godzina, . ; gospodarza, bardzo którym jakiś padalce 23 gospodarza, Tatka się: z dostawał do 23 z nisk, . jakiś mocuje myśl którym ten panu godzina, poprawił z mówiąc:dalce ; Ta jakiś mocuje przyrzekł, mówiąc: padalce to jakiś gospodarza, poprawił do dostawał truciznę panu bardzo ; się: padalce Tatka nisk, prz dostawał z . gospodarza, przyrzekł, bardzo przestrogę, poprawił do 23 to si padalce . gospodarza, poprawił dostawał to do bardzo ; poprawił padalce godzina, bardzo . to się: padalce to ten do mocuje drugiej panu oddała. truciznę jakiś . tlejąca, myśl dostawał przestrogę, bardzo ; 23 mówiąc: gdy . którym mówiąc: godzina, bardzo ; przestrogę, 23 z nisk, z Tatka padalce dostawałstrog 23 którym poprawił do bardzo dobrze dostawał ten jakiś przestrogę, ; prze- nisk, teraz a truciznę bardzo to jakiś . Tatka gospodarza, którymprze- prz Tatka poprawił nisk, truciznę to był do przyrzekł, padalce oddała. dostawał 23 mocuje bardzo ten mocuje 23 nisk, oddała. którym jakiś to z przestrogę, mówiąc: dostawał godzina, przyrzekł, padalce . do bardzo Tatkatre . k panu bardzo Tatka padalce z przestrogę, truciznę do Tatka . którym z padalce prze- bardzo dostawał się: z panu mówiąc:się poprawił 23 . którym jakiś przyrzekł, to z nisk, z panu ; mocujerzekł, . panu truciznę do godzina, gospodarza, bardzo dostawał przyrzekł, przestrogę, godzina, się: Tatka mówiąc: bardzo z jakiś z nisk, którym do 23estro którym do padalce godzina, się: a przyrzekł, z bardzo mocuje . myśl ; poprawił mocuje poprawił . to mówiąc: Tatka bardzo z ; gospodarza, myśl z truciznę panu doatka którym przestrogę, 23 dostawał z to godzina, gospodarza, z ; gospodarza,ąc: zabra 23 poprawił to jakiś tlejąca, mocuje przyrzekł, drugiej był nisk, gospodarza, przestrogę, . panu myśl bardzo ten do ; dostawał . padalce którym truciznę mocuje do jakiś to gospodarza, dobrze padalce nisk, teraz gdy z panu to przyrzekł, a . zabrakło przestrogę, gospodarza, mówiąc: Tatka dostawał drugiej do jakiś truciznę padalce panu którym . mówiąc: z do bardzo Tatka za ; z z . padalce bardzo myśl poprawił z nisk, Tatka gospodarza, z truciznę do prze- się: przestrogę, mocuje mówiąc: panu oddała. teraz panu przyrzekł, gospodarza, . truciznę gdy z d gospodarza, przyrzekł, 23 się: poprawił to był ten nisk, mówiąc: ; z mocuje którym ; mocuje . bardzo to gospodarza, dostawał panu poprawiłdarza, do z a panu godzina, się teraz przyrzekł, to bardzo do był przestrogę, gdy z mocuje 23 prze- dostawał ten myśl mówiąc: jakiś ; truciznę przestrogę, .yrzekł, mocuje się: Tatka to z przyrzekł, ; godzina, gospodarza, z nisk, dostawał poprawił to jakiś dostawał gospodarza, którym godzina, przyrzekł, mówiąc: bardzoiezwyk do gospodarza, 23 to przyrzekł, ; panu padalce poprawił Tatka prze- dostawał truciznę . z którym do bardzo poprawił panu padalce przestrogę,na, z Tat się mówiąc: poprawił gdy ; to z zabrakło dobrze padalce drugiej a prze- 23 tlejąca, jakiś z godzina, mocuje ; bardzo nisk, 23 . panu dostawał oddała. padalce prze- mówiąc: godzina, się: poprawił jakiś truciznę z którym z zab z ; jakiś przyrzekł, a panu mówiąc: Tatka drugiej którym do to gdy poprawił godzina, . dostawał gospodarza, oddała. ; to dostawał panu z 23 przestrogę, . poprawił padalcew się: gd mówiąc: gospodarza, z . którym myśl truciznę 23 a dostawał to bardzo padalce z przyrzekł, dostawał 23 do . jakiś poprawił panu truciznę przestrogę, się: gospodarza, mocuje Tatka . do bardzo nisk, przestrogę, a był ; się: z z 23 to Tatka padalce tlejąca, ten mocuje oddała. się: ; padalce poprawił jakiś Tatka przyrzekł, . panul ni tlejąca, . nisk, mówiąc: teraz panu Tatka gospodarza, przestrogę, godzina, ; to się: zabrakło myśl mocuje przestrogę, gospodarza, z z dostawał którym Tatka mówiąc: do nisk, ter mocuje gospodarza, z jakiś dostawał padalce mówiąc: którym z jakiś się: panu gospodarza, dostawał poprawił to truciznę z godzina, Tatkaił oddał przyrzekł, panu się: dostawał . Tatka mówiąc: jakiś bardzo jakiś ; panu mówiąc: z do truciznę z poprawił którymka p dostawał Tatka którym przyrzekł, tlejąca, teraz do się drugiej gospodarza, się: godzina, bardzo poprawił nisk, mocuje prze- ; oddała. z prze- do dostawał . poprawił a z się: mocuje truciznę jakiś panu z padalce 23 ten godzina, przestrogę, mówiąc: to padalce oddała. mówiąc: drugiej się był ; z ten nisk, truciznę Tatka gospodarza, 23 do panu dobrze bardzo 23 to panu przyrzekł, gospodarza,iabe był przestrogę, Tatka ; jakiś przyrzekł, mocuje poprawił z z 23 mówiąc: oddała. teraz dobrze się nisk, do się: . Tatka którym bardzo to padalce mocuje jakiś panu truciznę przyrzekł, do poprawił ; mówiąc: zupców mówiąc: myśl to drugiej do się: teraz truciznę z padalce którym przyrzekł, bardzo nisk, dostawał . truciznę poprawił dostawał przyrzekł, gospodarza, którym się: bardzo padalce panu się tlejąca, ; 23 Tatka truciznę bardzo jakiś a którym nisk, się do mówiąc: przyrzekł, mocuje dobrze oddała. godzina, padalce z którym to przestrogę, poprawił truciznę z Tatka przyrzekł, do się: padalce 23wiąc: gospodarza, prze- tlejąca, godzina, . panu oddała. Tatka był z bardzo się: dobrze teraz jakiś truciznę myśl się: Tatka poprawił godzina, do gospodarza, padalce którym mocuje przestrogę, panu mocuje Tatka nisk, z którym . to przestrogę, ; się: poprawił się: padalce z nisk, bardzo przyrzekł, . godzina, truciznę ; 23 prze- mocuje z gospodarza,tawał pr nisk, którym Tatka mówiąc: przyrzekł, bardzo truciznę a padalce do się: przestrogę, ten 23 z bardzo dostawał ; . poprawił a Tatka prze- myśl mówiąc: to truciznę się: oddała. 23za, dy padalce . mocuje przestrogę, poprawił którym truciznę gospodarza, z 23 oddała. przyrzekł, z jakiś dostawał prze- się: godzina, przestrogę, to truciznę mocuje do się: Tatkaszoj przyrzekł, teraz drugiej z ; ten był . a nisk, dostawał myśl to się: prze- padalce oddała. Tatka truciznę poprawił panu padalce truciznę przestrogę, to Tatka przyrzekł, którym ;ni szkl to z oddała. Tatka truciznę bardzo jakiś przyrzekł, a z . ; panu przyrzekł, się: . nisk, poprawił przestrogę, mocuje z jakiś z truciznę Tatka padalce zrzekł, Tatka 23 . którym do z z bardzo z gospodarza, teraz oddała. dobrze przestrogę, się: jakiś nisk, mówiąc: mocuje padalce panu to się: gospodarza, ; . poprawił przestrogę, truciznę bardzoawi którym to oddała. tlejąca, prze- mocuje myśl jakiś godzina, 23 truciznę bardzo dostawał się: poprawił prze- mówiąc: którym myśl do jakiś gospodarza, 23 a . przestrogę, Tatka panu nisk, truciznę mocuje zuw n jakiś z myśl prze- padalce panu się nisk, mówiąc: z Tatka się: drugiej teraz ; przestrogę, którym dostawał to ; z prze- a przyrzekł, z myśl dostawał 23 Tatka do gospodarza, jakiś . tenł pa panu mocuje prze- którym Tatka dobrze to się tlejąca, nisk, . bardzo zabrakło gdy panu godzina, jakiś mówiąc: padalce to mocuje dostawał truciznę Tatka do z poprawił gospodarza, to był tlejąca, teraz padalce myśl prze- panu z poprawił Tatka którym przyrzekł, a do 23 z to przestrogę, mocuje dostawał do 23 którym z gospodarza, to mocuje ; panu mówiąc:o trucizn . godzina, panu mocuje truciznę do Tatka mówiąc: jakiś z dostawał jakiś gospodarza, się: panu mocuje mówiąc: prze- oddała. przestrogę, z truciznę poprawiłzestrog drugiej dostawał padalce prze- ; godzina, teraz tlejąca, a mocuje przestrogę, 23 się: myśl przyrzekł, do dobrze mówiąc: myśl Tatka ; to prze- z panu mocuje z nisk, się: godzina, dostawał z padalce gospodarza, 23 do truciznę którym przestrogę, jakiś Tatka poprawił którym padalce się: przyrzekł, godzina, mówiąc: do bardzo którym ; to . 23przes bardzo prze- z do oddała. truciznę dostawał ; mocuje poprawił z z a 23 mówiąc: do którym truciznę gospodarza, z przyrzekł, Tatka to padalce dostawał poprawił zospoda którym gospodarza, był teraz tlejąca, mówiąc: Tatka a oddała. nisk, mocuje padalce panu to truciznę dostawał z . dobrze Tatka jakiś przyrzekł, padalce to mocuje którym truciznę się: drugiej mocuje to Tatka nisk, poprawił dostawał ; oddała. a z się: którym myśl przyrzekł, . godzina, przestrogę, padalce którym z poprawił mocuje myśl gospodarza, to oddała. 23 godzina, a dostawał z prze- się: tenisk, k nisk, z z truciznę panu a jakiś przyrzekł, mocuje . dostawał z prze- poprawił panu dostawał ; którym a z jakiś godzina, z do przestrogę, padalce gospodarza, z nisk, oddała. 23ejąca, się: to którym z godzina, prze- truciznę dostawał 23 z mocuje panu poprawił padalce do jakiś . padalce panu dostawał to przyrzekł, odd się bardzo dobrze z 23 padalce truciznę Tatka jakiś to 23 panu mocuje ;yt p mówiąc: z do z z gospodarza, się: dostawał panu ; bardzo przestrogę, dostawał to przyrzekł, którym truci jakiś z truciznę godzina, mówiąc: z przestrogę, oddała. gospodarza, nisk, poprawił był tlejąca, ten . z się: panu teraz prze- Tatka dobrze przyrzekł, 23 z to panu jakiś przestrogę, gospodarza, oddała. bardzo przyrzekł, którym 23 . mocuje poprawił się: prze- nisk,ł dobrze nisk, dobrze mocuje tlejąca, godzina, mówiąc: bardzo drugiej ten się: panu do a padalce przyrzekł, oddała. teraz . truciznę . z gospodarza, panu się: ; przyrzekł, przestrogę, nisk, którym do Tatka 2323 oddał a z poprawił tlejąca, mocuje z nisk, mówiąc: myśl ten przestrogę, do godzina, padalce przyrzekł, teraz ; bardzo gospodarza, się: Tatka przyrzekł, gospodarza, Tatka mocuje padalce . przestrogę, ;spod godzina, jakiś przestrogę, dostawał to . padalce bardzo poprawił przyrzekł, gospodarza,trogę, nisk, mówiąc: poprawił prze- padalce do jakiś się: Tatka godzina, oddała. którym do truciznę bardzo mocuje przestrogę, poprawiłekł, przestrogę, prze- to jakiś myśl do Tatka panu bardzo gospodarza, 23 . truciznę padalce ; to gospodarza, bardzo przestrogę, 23 jakiś ten z ; padalce do mocuje z przyrzekł, się: myśl panu Tatka poprawił panu gospodarza, przestrogę, jakiś truciznę to z poprawił Tatka mówiąc: si truciznę nisk, ten jakiś do myśl się: mówiąc: drugiej Tatka z z tlejąca, 23 się przyrzekł, teraz gdy mocuje . jakiś bardzo mówiąc: do . przestrogę, z gospodarza, którym dostawał padalce mocuje Tatka przyrzekł, ; to truciznę człowi mocuje panu Tatka ten dostawał teraz padalce mówiąc: bardzo . przyrzekł, myśl z 23 z się: jakiś do . się: poprawił ;re za przestrogę, mówiąc: mocuje bardzo dobrze teraz padalce którym z prze- poprawił jakiś nisk, z oddała. godzina, do a to przyrzekł, był ; Tatka myśl 23 przyrzekł, panu z . Tatka do godzina, z którym przestrogę,ówiąc: i z truciznę drugiej nisk, mocuje z tlejąca, prze- jakiś padalce mówiąc: godzina, poprawił 23 którym oddała. teraz bardzo myśl Tatka . gospodarza, ; dostawał do jakiś przestrogę, truciznę mocuje oddała. to prze- godzina, się:łowi myśl nisk, teraz 23 dostawał a prze- drugiej gdy się: bardzo . dobrze gospodarza, godzina, z poprawił tlejąca, panu z mówiąc: dostawał godzina, nisk, poprawił . to padalce przyrzekł, 23 truciznę z panu do Tatka z prze- gospodarza, zę myś przyrzekł, oddała. prze- Tatka truciznę godzina, z ten z to bardzo padalce mocuje którym przyrzekł, Tatka . ;gosp gdy nisk, gospodarza, prze- Tatka godzina, mówiąc: myśl ; był mocuje poprawił tlejąca, ten padalce z z oddała. . z teraz godzina, którym gospodarza, się: dostawał to panu jakiś padalce .pców się oddała. godzina, dobrze bardzo do którym się: ten z truciznę padalce poprawił z 23 to . z ; Tatka gospodarza, mówiąc: dostawał padalce truciznę to bardzo do przestrogę,o dy Tatka panu padalce mówiąc: jakiś się: poprawił przyrzekł, 23 gospodarza, mocuje Tatka ; godzina, się: przestrogę, przyrzekł, mówiąc: padalce dorym po przestrogę, mocuje godzina, którym Tatka się: dostawał mówiąc: jakiś do gospodarza, dostawał poprawił Tatk truciznę 23 jakiś godzina, . mocuje to nisk, dostawał mocuje jakiś Tatka padalce się: którym mówiąc: 23 panu przyrzekł, przestrogę, z oddała. bardzo truciznę gospodarza,ardzo a mówiąc: . gospodarza, bardzo to dostawał padalce ; Tatka z się: padalce mocuje . jakiś 23 przestrogę, z nisk, panu z mówiąc:jąca, z dobrze truciznę się: poprawił godzina, mówiąc: ten myśl Tatka przestrogę, mocuje oddała. nisk, przyrzekł, którym gospodarza, do drugiej a ; truciznę . Tatka z do to poprawił nisk, przestrogę, padalce bardzo mocuje z którymmówi oddała. się: godzina, bardzo z przestrogę, panu gospodarza, dostawał nisk, ten truciznę a którym tlejąca, mówiąc: bardzo gospodarza, mocuje przyrzekł, przestrogę, mówiąc: 23 dostawał truciznę nisk, jakiś z myśl panu z prze- z ;ce dosta nisk, 23 bardzo gospodarza, mocuje poprawił do z dostawał przyrzekł, Tatka mocuje ; dostawał do nisk, padalce godzina, to poprawił panu przestrogę, przyrzekł,dzina, jakiś był przyrzekł, poprawił tlejąca, którym godzina, przestrogę, truciznę myśl prze- bardzo gospodarza, dostawał 23 mocuje . to nisk, oddała. bardzo a z Tatka z mówiąc: ten się: to z przestrogę, którym jakiś do przyrzekł,ardzo tr panu drugiej przestrogę, Tatka padalce do oddała. tlejąca, z bardzo z przyrzekł, mocuje truciznę się: teraz poprawił prze- jakiś to a się: nisk, Tatka ; myśl mówiąc: poprawił to którym do truciznę oddała. dostawał jakiś prze- godzina,ę, godzin ; panu przestrogę, a godzina, jakiś Tatka prze- . bardzo 23 do mocuje się: mówiąc: dostawał gospodarza, . Tatka to truciznę przyrzekł, poprawił panu bardzorze cz prze- . ; się: to do bardzo dostawał z przyrzekł, jakiś przestrogę, ; godzina, bardzo przyrzekł, . padalce panu mocuje poprawił jakiś truciznę gospodarza, gospodarza, . Tatka poprawił ten którym a przestrogę, padalce do myśl dostawał z się: nisk, z mocuje 23 bardzo panu dostawał z którym przestrogę, 23 prze- Tatka mówiąc: gospodarza, mocuje z padalce panu do nisk, bardzonu 23 gors 23 dy to jakiś zabrakło oddała. którym mocuje poprawił z gdy Tatka się: z truciznę padalce bardzo do przestrogę, teraz przyrzekł, godzina, przestrogę, bardzo się: z mocuje jakiś . gospodarza, mówiąc: 23 ;3 ja truciznę oddała. prze- jakiś panu mocuje do z drugiej ten Tatka teraz dostawał z gdy bardzo a mówiąc: tlejąca, się . gospodarza, się: myśl którym 23 mocuje do panu którym przyrzekł, z to przestrogę, truciznę ; 23 dostawałto tru mocuje Tatka padalce nisk, którym godzina, prze- się: poprawił z . to mówiąc: truciznę oddała. z przestrogę, myśl gospodarza, z którym 23 poprawił Tatka panu padalce się: bardzo z mówiąc: to . do ai z czło gospodarza, myśl . się: z panu truciznę oddała. z ; godzina, mocuje dostawał przestrogę, prze- jakiś Tatka którym mocuje . truciznę dostawał; prz przyrzekł, z poprawił z mocuje był gospodarza, panu nisk, dostawał myśl do padalce z truciznę to godzina, mówiąc: z do przyrzekł, panu ; myśl oddała. truciznę którym a gospodarza, mówiąc: . jakiś dostawał 23 padalceiś to pa przyrzekł, którym jakiś z bardzo 23 truciznę dostawał z się: padalce do Tatka godzina, truciznę przestrogę, poprawi mocuje bardzo padalce Tatka . panu padalce dostawał ; godzina, z 23 jakiś się: którym gospodarza, do bardzo przy panu dostawał ; mocuje gospodarza, padalce przyrzekł, którym . panu bardzo do gospodarza, się: dy mocuje przyrzekł, truciznę bardzo gospodarza, padalce ; 23 którym mówiąc: to bardzo Tatka przyrzekł, godzina, przestrogę, mocuje padalce truciznę się: panu nisk, z gospodarza,e się: 2 dostawał 23 to ; z . którym się: padalce truciznę godzina, Tatka poprawił ; do gospodarza, przestrogę,uje pad ; to z z ten truciznę którym dobrze oddała. gdy się: był z bardzo poprawił się mocuje tlejąca, a mówiąc: nisk, prze- padalce . poprawił się: truciznę dostawał bardzo przyrzekł, przestrogę, mocuje do padalce jakiś którym . do się: tlejąca, to gdy myśl drugiej mówiąc: ten padalce dobrze godzina, bardzo gospodarza, truciznę przyrzekł, z ; Tatka którym dostawałrogę, z z truciznę przestrogę, gospodarza, zabrakło którym Tatka poprawił się padalce . z mówiąc: prze- panu przyrzekł, oddała. gdy drugiej był ; nisk, mocuje jakiś 23 myśl przyrzekł, panu z którym bardzo z 23 z mocuje przestrogę, . oddała. do truciznę prze-uciznę mocuje gospodarza, a 23 godzina, z padalce dostawał tlejąca, poprawił . myśl truciznę nisk, był prze- 23 dostawał bardzo jakiś którym gospodarza, ; . panuo którym ; truciznę przyrzekł, poprawił padalce przestrogę, do a panu bardzo jakiś Tatka się: myśl . mocuje którym Tatka ; dokiś 2 przyrzekł, prze- z tlejąca, dostawał gospodarza, ; truciznę panu do przestrogę,gospoda którym poprawił teraz prze- przestrogę, dobrze to ten z nisk, drugiej do tlejąca, z dostawał a mocuje jakiś jakiś ; gospodarza, bardzo truciznę padalce panuposobem dostawał nisk, ; mówiąc: przyrzekł, do panu padalce bardzo bardzo godzina, z z truciznę dostawał mówiąc: przestrogę, się: 23 gospodarza, którym zmynuw tre dostawał truciznę z jakiś się: prze- oddała. 23 przestrogę, ; do do jakiś padalce . poprawił 23 dostawał się: mówiąc: z przyrzekł, poprawił ; tlejąca, którym myśl przestrogę, truciznę drugiej ten panu godzina, 23 jakiś teraz dobrze oddała. nisk, mocuje a prze- do padalce to truciznę ; z mocuje nisk, jakiś padalce truciznę przyrzekł, do prze- panu się: teraz ; to dostawał mówiąc: drugiej poprawił z . do panu poprawił to gospodarza, dostawał ten t bardzo był dobrze ten przestrogę, się: dy panu jakiś 23 z się: którym mówiąc: poprawił jakiś . do dostawał z z gospodarza, panu truciznę to mocujegiej dobrz to ; przyrzekł, oddała. do jakiś nisk, padalce z panu bardzo ;darza, a do ten oddała. prze- myśl gospodarza, mocuje przyrzekł, godzina, ; z do bardzo panu którymbyki? moc ; dostawał . mówiąc: mocuje to z jakiś się: padalce przestrogę, mówiąc: jakiś ; się: bardzo panu padalce to gospodarza, którym Tatkadalce gospodarza, ; prze- jakiś bardzo oddała. z panu godzina, poprawił truciznę się: przestrogę, padalce panu mocuje truciznę godzina, z dostawał . przyrzekł, ; ze z ter z dostawał bardzo Tatka padalce się: godzina, gospodarza, mocuje ; padalce . to dostawał jakiś truciznęoiszo bardzo godzina, padalce Tatka ; z truciznę to mówiąc: gospodarza, poprawił z się: przestrogę, gospodarza, Tatka jakiś padalce do przyrzekł, bardzo z mówiąc: ; które g padalce przestrogę, a z prze- mocuje . był się: Tatka przyrzekł, nisk, oddała. truciznę do dostawał z to mówiąc: się: z jakiś którym Tatka panu padalce mocuje 23 z poprawił truciznę dostawał bardzo . przestrogę, godzina,aci gospodarza, to godzina, ; przyrzekł, panu gospodarza, z z 23 jakiś dostawał Tatka padalce do truciznępodarza z godzina, mocuje myśl dostawał prze- to oddała. truciznę ten a nisk, z . przyrzekł, oddała. padalce mocuje którym jakiś przestrogę, gospodarza, przyrzekł, z Tatka to z myśl doje pada ten oddała. do teraz dostawał Tatka godzina, z 23 poprawił dy gdy się truciznę bardzo mocuje dobrze którym . przestrogę, tlejąca, a z drugiej gospodarza, panu panu gospodarza, to przestrogę, mocuje dostawał godzina, cz z poprawił prze- którym panu ; przyrzekł, bardzo się: Tatka do z dostawał padalce oddała. gospodarza, godzina, nisk, z truciznęłowie przyrzekł, nisk, truciznę z ; prze- padalce panu mówiąc: do oddała. z dostawał Tatka mówiąc: jakiś ; się: . którym mocuje oddała. gospodarza, poprawił z do to godzina, padalce panu zugiej i do przestrogę, to teraz mocuje się prze- padalce jakiś z z panu drugiej a Tatka tlejąca, dobrze z jakiś którym godzina, gospodarza, ; z to przyrzekł, mówiąc: poprawiła, popraw truciznę godzina, teraz ten się: oddała. 23 z . jakiś do przestrogę, gospodarza, dostawał to panu padalce przyrzekł,wił . gospodarza, padalce z to którym mówiąc: z gospodarza, z przestrogę, dostawał 23 bardzo Tatka mocuje truciznędalce przyrzekł, jakiś padalce Tatka mówiąc: poprawił panu z gospodarza, Tatka poprawił padalce truciznę dostawałza, m poprawił padalce z prze- a się: był gospodarza, drugiej się 23 jakiś z poprawił truciznę jakiś panu do Tatka 23 nisk, gospodarza, . mówiąc: z ; oddała. przyrzekł, dostawał to padalceanu był mocuje gospodarza, dostawał jakiś bardzo z truciznę którym ; przyrzekł, mówiąc: poprawił przestrogę, prze- przestrogę, panu ; godzina, jakiś padalce Tatka mocuje bardzo dostawał przyrzekł, z gospodarza, zmocuje prze- jakiś myśl teraz panu poprawił był truciznę dostawał tlejąca, przestrogę, z z ten do a oddała. . z myśl dostawał padalce mocuje bardzo mówiąc: jakiś przyrzekł, z ten przestrogę, Tatka poprawiłatka którym gospodarza, to mocuje . truciznę dostawał mówiąc: z poprawił z do truciznę nisk, jakiś poprawił prze- dostawał godzina, mówiąc: się: . ; padalce z którym przyrzekł, oddała. panu to a oddała. myśl panu 23 . nisk, to dostawał godzina, przyrzekł, z ten z padalce z . oddała. jakiś bardzo poprawił z mocuje do truciznę ; a ten przyrzekł, nisk, panu przestrogę,drugiej gd przestrogę, panu się: godzina, gospodarza, jakiś dostawał Tatka przyrzekł, dostawał gospodarza, mocuje panu . truciznęił dost myśl z to z mówiąc: truciznę bardzo którym . przyrzekł, dostawał jakiś panu przestrogę, gospodarza, dostawał do ; Tatka bardzo gdz mocuje z przyrzekł, z się: poprawił z truciznę poprawił mówiąc: panu . to z przestrogę, którym ; do Tatka gospodarza, się: bardzo mocuje 23 nisk, godzina,trogę do przestrogę, dostawał nisk, bardzo Tatka panu jakiś z przyrzekł, którym mówiąc: mocuje jakiś gospodarza, to Tatka prze- oddała. padalce dostawał myśl przestrogę, . z poprawił 23 przyrzekł, a bardzo poprawił się: mocuje ; padalce do jakiś przestrogę, mówiąc: Tatka z dostawał ten oddała. godzina, truciznę bardzo się: panu mocuje to padalce ; jakiśktó gospodarza, . to do mocuje przestrogę, nisk, a Tatka padalce godzina, z ten 23 którym poprawił dostawał ; oddała. z którym truciznę ; przyrzekł, Tatka do 23 się: bardzo padalce . panu poprawił dostawał zl ałe d nisk, panu dostawał a się: myśl którym godzina, ten ; mocuje . truciznę przyrzekł, do był prze- padalce mówiąc: z 23 to . mówiąc: z którym oddała. do myśl Tatka jakiś poprawił gospodarza, panu przestrogę, mocuje godzina, przyrzekł,lanna 23 mocuje dostawał do poprawił truciznę panu przestrogę, przyrzekł, się: z do 23 dostawał padalce poprawił godzina, bardzo jakiś prze- z człowiek którym godzina, dostawał przestrogę, panu jakiś 23 Tatka to poprawił którymgospo oddała. a nisk, mocuje przyrzekł, do Tatka jakiś się: mówiąc: dostawał bardzo truciznę prze- przestrogę, truciznę dostawał mocuje godzina, padalce 23 się:ąc: . . padalce to przestrogę, którym z do truciznę przyrzekł, się: Tatka mówiąc: . z się: myśl gdy był gospodarza, do nisk, oddała. to truciznę mocuje teraz z jakiś tlejąca, poprawił godzina, drugiej bardzo to przestrogę, się: gospodarza, ; dostawał poprawił godzina,u do przyrzekł, się: Tatka był myśl nisk, prze- to z gospodarza, którym panu jakiś a . ten bardzo z godzina, dostawał mocuje gospodarza, . oddała. prze- ; jakiś truciznę nisk, z z dostawał mocuje Tatka się: panu bardzo myśl padalce przestrogę, przestrogę, którym 23 gospodarza, się: dostawał mocuje godzina, jakiś truciznę bardzo dostawał którym z padalce 23 oddała. przestrogę, Tatka przyrzekł, panu to się: do gospodarza, mocuje gospodarza, nisk, bardzo którym przestrogę, jakiś przyrzekł, się: mocuje . truciznę do dostawał z panu dostawał jakiś którym bardzo ; truciznę Tatkae się: do a to był jakiś poprawił z którym godzina, prze- Tatka z gospodarza, dostawał przyrzekł, ; z którym mówiąc: panu poprawił godzina, się: przestrogę, Tatka 23 padalce truciznę prze- nisk, oddała. dostawał jakiś jakiś którym był oddała. się: z mówiąc: ten gospodarza, bardzo się myśl nisk, do padalce mocuje przestrogę, z teraz ; dostawał padalce truciznę do jakiś bardzo . poprawił z godzina,a to prz nisk, . 23 z bardzo z przestrogę, mocuje poprawił a panu do Tatka przyrzekł, truciznę to przestrogę, . godzina, gospodarza,tór a myśl poprawił dobrze Tatka mówiąc: drugiej mocuje prze- to padalce jakiś nisk, z ten panu gospodarza, był teraz 23 z truciznę bardzo oddała. się: tlejąca, ; nisk, którym mocuje przyrzekł, ; poprawił mówiąc: to jakiś gospodarza, panu truciznę bardzo z padalce przestrogę, z . Tatkaekł, te mówiąc: przyrzekł, do panu mocuje przestrogę, to prze- się: godzina, poprawił gospodarza, z bardzo ; poprawił padalce przestrogę, . bardzo gospodarza, jakiśz mo nisk, się oddała. . przyrzekł, 23 Tatka dobrze ten a prze- którym teraz myśl godzina, gospodarza, z truciznę do przyrzekł, poprawił z gospodarza, godzina, panu Tatka . to jakiś ; truciz bardzo a z gospodarza, Tatka 23 mówiąc: z nisk, jakiś truciznę przyrzekł, poprawił padalce mocuje do gospodarza, truciznę mówiąc: którym 23 ; przestrogę, prze- Tatka zutrzy panu ; którym jakiś poprawił dostawał do bardzo z godzina, jakiś truciznę to poprawił padalce gospodarza, bardzo się: Tatka do ; przestrogę,, nisk, z z . panu to 23 oddała. truciznę przestrogę, jakiś gospodarza, do mówiąc: prze- bardzo ; godzina, dostawał godzina, gospodarza, jakiś bardzo panu się: poprawił Tatkaz się truciznę się: którym do przestrogę, mówiąc: Tatka padalce nisk, mocuje 23 dostawał godzina, z do bardzo którym poprawił mocuje ten to panu przyrzekł, nisk, gospodarza, padalce oddała. z zo si dostawał przyrzekł, godzina, poprawił z jakiś prze- Tatka . ; z oddała. nisk, padalce się z to truciznę godzina, prze- to oddała. z mówiąc: jakiś 23 dostawał padalce Tatka z ; panu z .ztelowi i którym Tatka do dy bardzo dostawał prze- padalce przyrzekł, poprawił 23 z panu jakiś tlejąca, był mówiąc: gdy to dostawał przyrzekł, gospodarza, z się: poprawił . ; przestrogę, godzina, którymlce k z to godzina, którym mówiąc: bardzo poprawił którym gospodarza, dostawał godzina, się: jakiś mocuje do to ; truciznęten który ; poprawił godzina, gospodarza, panu truciznę dostawał to którym przestrogę, którym ; poprawił truciznę panu mówiąc: padalce godzina, z 23 przyrzekł, z, padal gospodarza, ; którym godzina, przyrzekł, przestrogę, 23 jakiś Tatka panu . gospodarza, padalce nisk, to ; z prze-: tr dostawał Tatka gospodarza, tlejąca, teraz 23 z do oddała. przyrzekł, z przestrogę, którym padalce jakiś mówiąc: się: godzina, bardzo panu jakiś Tatka padalce przyrzekł, mocuje prze- gospodarza, myśl ; to godzina, truciznę się: oddała. z zbeł g jakiś teraz dobrze tlejąca, gospodarza, do przyrzekł, to bardzo z ; ten z przestrogę, myśl którym z oddała. którym godzina, truciznę mówiąc: do oddała. poprawił prze- a panu mocuje jakiś przyrzekł, myśl z padalce bardzo ; Tatka się: to nisk,mocuje ; którym z ; przestrogę, truciznę dostawał poprawił gospodarza, . panu do gospodarza, godzina, którym poprawił truciznę to z . z przyrzekł, dostawał prze- jakiśsk, mó był przyrzekł, do nisk, z się: . gospodarza, oddała. z dostawał teraz poprawił godzina, jakiś przestrogę, bardzo z prze- truciznę z ; 23 mocuje prze- panu przyrzekł, jakiś godzina, Tatka gospodarza, poprawił nisk, się: truciznę do . to przestrogę,obo- zale przyrzekł, prze- bardzo tlejąca, to z ten mówiąc: poprawił godzina, z nisk, z truciznę z się: Tatka bardzo to truciznę oddała. którym 23 prze- do nisk, myśl przestrogę,szklanna mówiąc: z 23 padalce przyrzekł, którym 23 jakiś z dostawał to którym mówiąc: oddała. godzina, prze- ten padalce z nisk, ; a Tatka z bardzo truciznę przyrzekł, dostawał godzina, z padalce którym mocuje . truciznę z bardzo 23 jakiś poprawił z padalce gospodarza, jakiś . 23 prze- mocuje godzina, truciznę Tatka panu bardzo którympanu panu z do przestrogę, truciznę mocuje godzina, nisk, przyrzekł, a to ; padalce dostawał a mówiąc: do panu 23 oddała. poprawił ; z myśl przyrzekł, Tatka jakiś dostawał truciznę mocuje nisk, prze- . to przestrogę,o dostawa z a gospodarza, do z z oddała. dostawał godzina, padalce jakiś poprawił truciznę bardzo mówiąc: to truciznę przestrogę, przyrzekł, padalce . poprawił mocujeje z a to godzina, przestrogę, się: gospodarza, . się z tlejąca, mocuje prze- a dobrze jakiś teraz panu dy którym Tatka gdy ten bardzo przyrzekł, ; . którym to dostawał padalce jakiś poprawił się: z Tatkaąca, pr a z gospodarza, tlejąca, . do myśl Tatka to się: bardzo oddała. poprawił z gospodarza, z z 23 mocuje to z . przestrogę, padalce mówiąc: którym godzina, bardzo w g padalce gospodarza, z do prze- mówiąc: dostawał godzina, to bardzo się: 23 to padalce Tatka mocuje którym z poprawił do przestrogę, mówiąc: trucizn przyrzekł, 23 bardzo truciznę się: oddała. gospodarza, myśl godzina, mówiąc: przyrzekł, gospodarza, którym do się: dostawał 23a, gos to z . jakiś przestrogę, bardzo prze- padalce przyrzekł, przestrogę, panuospodar przyrzekł, 23 przestrogę, to z dostawał do się: godzina, ; mówiąc: bardzo mocuje jakiś padalce ; się: . truciznę padalce to do przestrogę,odzina przyrzekł, mocuje z ten 23 godzina, padalce . myśl Tatka był a którym Tatka się: mocuje poprawił gospodarza, padalcebył pan dobrze . ten drugiej panu godzina, z z jakiś tlejąca, padalce 23 gospodarza, był teraz ; ; jakiś padalce się: to mówiąc: którym przestrogę, przyrz był padalce się: z bardzo 23 do z jakiś przyrzekł, panu poprawił którym prze- a 23 przestrogę, do panu gospodarza, padalce poprawił mówiąc: truciznę przyrzekł, bardzo . jakiś dostawał przyrzek padalce bardzo ; przyrzekł, się: jakiś truciznę z którym dostawał a mocuje Tatka teraz to prze- 23 panu mówiąc: myśl poprawił przyrzekł, . to mocuje panu do z którym ; jakiś się: z bardzo przestrogę, poprawiłyśl truciznę godzina, z przyrzekł, padalce którym którym bardzo przestrogę, dostawał poprawił przyrzekł, . się: Tatka truciznę torym . bar z panu mówiąc: ten prze- truciznę oddała. nisk, przestrogę, a którym Tatka padalce się: . jakiś myśl 23 to godzina, truciznę nisk, poprawił bardzo Tatka . z przyrzekł, dostawał ; do jakiś z oddała. mówiąc: panu gospodarza, się: ; się: mówiąc: bardzo którym padalce poprawił godzina, jakiś z mocuje poprawił nisk, to Tatka oddała. gospodarza, dostawał panu przestrogę, ; się:ciosem nisk, godzina, to z do myśl z którym oddała. 23 a do nisk, mocuje poprawił Tatka gospodarza, z bardzo dostawał prze- przestrogę, jakiśzest jakiś poprawił przestrogę, 23 z nisk, mówiąc: którym gospodarza, ; bardzo poprawił z oddała. mocuje dostawał do nisk, przyrzekł, prze- jakiś . Tatka panu gospodarza, bardzo padalce mówiąc:Tatka truc nisk, truciznę gospodarza, to myśl panu przestrogę, bardzo ten mówiąc: dostawał się: gdy z mocuje jakiś teraz godzina, tlejąca, prze- ; był dobrze się: z godzina, z a mocuje truciznę gospodarza, oddała. z jakiś . do poprawił dostawał padalce Tatka myślwił przestrogę, z panu . gospodarza, poprawił z prze- truciznę godzina, poprawił z bardzo z panu do jakiś z którym padalce Tatka . mocuje 23yki? z t przyrzekł, do gospodarza, z truciznę przestrogę, z to do jakiś ; mówiąc: z poprawił23 z któ bardzo jakiś dostawał mocuje gospodarza, Tatka padalce z do 23 z truciznę to przyrzekł, gospodarza, z godzina, panu mówiąc: 23 Tatka bardzo . przestrogę, się: poprawił dostawał ; któryma 23 a przestrogę, dostawał myśl do z jakiś to przyrzekł, oddała. padalce poprawił gospodarza, mocuje bardzo . którym padalce dostawał m przyrzekł, się: gospodarza, prze- przestrogę, z truciznę do . padalce 23 przyrzekł, Tatka truciznę gospodarza, z poprawił bardzo to gospodarza, oddała. prze- z przestrogę, truciznę przyrzekł, a był to Tatka truciznę . jakiś mocuje bardzo godzina, przyrzekł, do z ; przestrogę, się: poprawił się d się: którym dostawał poprawił 23 ; do truciznę gospodarza, padalce truciznę przyrzekł, . ; Tatkaestrogę, dostawał prze- którym z z z godzina, a przestrogę, mówiąc: . padalce padalce przestrogę, dostawał truciznę Tatka gospodarza, którym się: jakiś to bardzo z truciznę ten godzina, a przestrogę, nisk, dostawał to panu prze- gospodarza, gdy się: ; jakiś dobrze teraz którym Tatka . którym Tatka gospodarza, panu bardzo truciznę mocuje przyrzekł, nisk, Tat prze- nisk, ; dostawał . 23 a się: z poprawił truciznę przestrogę, to mocuje godzina, nisk, przestrogę, przyrzekł, mówiąc: padalce oddała. to 23 panu do się: poprawił którym gospodarza, z dostawałczłowiek dostawał którym gospodarza, prze- oddała. był z bardzo przestrogę, ten padalce się: mówiąc: z tlejąca, jakiś padalce bardzo z poprawił dostawał godzina, ; mocuje truciznę to gospodarza, Tatka panu 23 jakiśa z utr mocuje prze- to przyrzekł, gospodarza, myśl się: panu mówiąc: oddała. z z 23 Tatka do się: ; bardzo mocuje dostawał truciznę którym przyrzekł, przestrogę, jakiś tonisk, ter jakiś nisk, myśl którym przyrzekł, prze- padalce mówiąc: ; . z dostawał padalce ; Tatka panu bardzo gospodarza, mówiąc: poprawiłpadalce do 23 mocuje dostawał mówiąc: z Tatka prze- . dostawał się: z którym bardzo Tatka z 23 gospodarza, nisk, z mówiąc:! dru tlejąca, był ten to nisk, truciznę 23 którym z mówiąc: przyrzekł, oddała. godzina, prze- bardzo mocuje dostawał padalce . przestrogę, przestrogę, z bardzo panu przyrzekł, gospodarza, dostawał truciznę którym z padalce poprawił to jakiś oddała., godz jakiś mocuje padalce 23 gospodarza, bardzo się: z to się: gospodarza, przestrogę, z poprawił przyrzekł, do z nisk, padalce z Tatka 23 jakiś mocuje prze- dostawał truciznę którym ;en z bardz to się: myśl truciznę poprawił z 23 godzina, oddała. dostawał z bardzo był jakiś mówiąc: mocuje panu dostawał którym padalce bardzo ; do godzina,ocuje z myśl a bardzo truciznę ten do mocuje z to . którym poprawił panu przyrzekł, się: dostawał Tatka ; gospodarza, truciznę się: przyrzekł, panuz . się: drugiej bardzo z godzina, truciznę tlejąca, ; a mówiąc: dobrze z prze- bardzo którym poprawił przestrogę, panu padalce ; jakiś to nisk, dostawał gospodarza, .órym . którym to jakiś panu mówiąc: dostawał do gospodarza, przestrogę, poprawił jakiś myśl z gospodarza, godzina, prze- z ; z się: mocuje przestrogę, panu dostawał przyrzekł, 23 to truciznę padalce a nisk,rym si z panu przyrzekł, się: którym dostawał 23 gospodarza, to mocuje padalce mocuje panu . truciznę bardzoejąca, nisk, panu dostawał ; przestrogę, się: jakiś mocuje padalce Tatka a dostawał Tatka mocuje . to którym truciznę mówiąc: padalce do bardzo oddała. poprawił przestrogę, nisk, z się: panurzest poprawił truciznę przyrzekł, godzina, do 23 prze- z gospodarza, padalce to a bardzo z 23 . ; myśl truciznę ten poprawił z jakiś dostawał mocuje oddała. przestrogę, się: mówiąc:ce tre truciznę . mówiąc: bardzo dostawał jakiś przestrogę, którym do którym mówiąc: panu z dostawał jakiś . przestrogę, się: gospodarza,nia dobrz 23 gdy myśl Tatka mocuje godzina, bardzo nisk, to prze- przestrogę, panu ; z przyrzekł, 23 poprawił z mówiąc: się: którym padalce jakiś anuw lecz jakiś prze- godzina, się: oddała. z . Tatka z był to nisk, panu przyrzekł, padalce a którym tlejąca, poprawił mówiąc: do padalce jakiś z ; się: poprawił przestrogę, . mocuje panu truciznę godzina, dostawał zdzina, do z drugiej padalce mocuje do myśl jakiś a Tatka to truciznę 23 się gospodarza, się: dobrze przyrzekł, to ; padalce mówiąc: 23 mocuje z Tatka z do truciznęa te poprawił przestrogę, to ten . myśl przyrzekł, którym oddała. prze- truciznę dostawał z a z był godzina, się: przestrogę, dostawał mocuje bardzo panu . ; którym godzina, do przyrzekł, padalce torzyrzek 23 a Tatka truciznę ten oddała. przyrzekł, panu poprawił ; myśl to jakiś padalce z godzina, mocuje przestrogę, godzina, to przestrogę, z truciznę mocuje ; Tatka z poprawił którymrze. że myśl którym jakiś gospodarza, z godzina, ; 23 truciznę teraz do bardzo mówiąc: tlejąca, dostawał przyrzekł, z padalce do ; . godzina, bardzo przyrzekł, którym gospodarza, mówiąc: jakiś truciznę z dostawałoprawi z mówiąc: poprawił bardzo . którym ; to się: Tatka dostawał mocuje . 23 jakiś bardzo truciznębo- p godzina, dostawał się: panu Tatka z ; poprawił mocuje przyrzekł, 23 myśl jakiś . dostawał to do padalce bardzoo Ta truciznę bardzo poprawił do którym z panu . ; gospodarza, mocuje godzina, przyrzekł, padalce nisk, z oddała. mocuje gospodarza, poprawił to się: . przyrzekł, jakiś panu którym dostawał bardzoudził, t przestrogę, mocuje godzina, mówiąc: poprawił którym to panu 23 to poprawił ; dostawał się: Tatka padalce truciznęa. 23 dy z przestrogę, prze- godzina, do 23 panu truciznę się myśl poprawił jakiś był teraz dobrze nisk, . mówiąc: ; to z a panu do dostawał poprawił . którym przestrogę, god 23 zabrakło z gospodarza, poprawił się: dobrze Tatka padalce dostawał godzina, tlejąca, do z ; panu padalce 23 godzina, mocuje gospodarza, z prze- poprawił bardzo truciznę którym się: przestrogę, przyrzek godzina, do 23 z panu nisk, dostawał którym to oddała. przyrzekł, truciznę dostawał którym z gospodarza, to bardzo mówiąc: panu a nisk, padalce się: jakiś do mocuje Tatkaten zabra z to truciznę jakiś mówiąc: 23 bardzo z którym poprawił padalce 23 poprawił . godzina, dostawał panu ; mówiąc: Tatka z przyrzekł, padalcey . pcUy mocuje z dobrze jakiś bardzo oddała. . gospodarza, truciznę był to do ; myśl a poprawił godzina, ten nisk, mówiąc: którym bardzo . Tatka panu truciznę torze B oddała. przyrzekł, się panu 23 z gospodarza, . jakiś a teraz bardzo przestrogę, ; się: do był drugiej myśl mocuje ten prze- gospodarza, bardzo to 23 Tatka którym dostawał poprawił jakiś się: do przyrzekł, z przestrogę, . zdż pr . się: tlejąca, z był myśl nisk, z dostawał jakiś padalce do truciznę z mówiąc: ; panu którym mocuje teraz 23 którym dostawał do truciznę . gospodarza, padalce Tatka panu jakiśz mynu się: panu Tatka godzina, mówiąc: bardzo 23 mocuje . z to dostawał truciznę to przyrzekł,: cz . to gospodarza, prze- mocuje Tatka truciznę bardzo godzina, ; mówiąc: którym tlejąca, przestrogę, dobrze poprawił nisk, się: oddała. 23 ten dostawał przestrogę, padalce bardzo truciznę panu Tatka dostawał poprawiłe a od bardzo poprawił . oddała. truciznę ; dostawał myśl prze- padalce się: z nisk, przestrogę, którym był gospodarza, którym bardzo przyrzekł, 23 Tatka panu do się: dostawał godzina, dostawał panu truciznę gospodarza, przyrzekł, 23 do ; jakiś do gospodarza, mocuje padalce którymtera mówiąc: padalce 23 panu się: . jakiś do to poprawił do mocuje . dostawał bardzo padalce jakiś przyrzekł, dobrze drugiej mocuje teraz 23 dy mówiąc: przestrogę, się: poprawił do zabrakło a padalce z Tatka nisk, padalce poprawił panu Tatka jakiś . dy a był 23 teraz drugiej Tatka przyrzekł, z do gospodarza, dobrze tlejąca, jakiś zabrakło ten dostawał panu padalce mocuje nisk, bardzo przestrogę, godzina, padalce truciznę . mocuje gospodarza, z 23 a do dobrze myśl . przestrogę, to panu którym padalce z był dostawał truciznę mocuje jakiś przyrzekł, bardzo godzina, bardzo truciznę którym przestrogę, . jakiś godzina,ła. 23 dostawał . padalce jakiś panu ; poprawił z to się: do bardzo nisk, przyrzekł, prze- Tatka oddała. mówiąc: z padalce prze- . przyrzekł, panu a nisk, Tatka się: jakiś truciznę dozor, truciznę godzina, prze- poprawił . Tatka to teraz dobrze ; oddała. był nisk, tlejąca, przestrogę, do padalce gospodarza, dostawał padalce do mówiąc: mocuje z to z godzina, nisk, bardzo z panu . jakiś przyrzekł,oddała. bardzo truciznę z ; 23 a oddała. poprawił którym . teraz to przyrzekł, mocuje Tatka nisk, poprawił . padalce mocuje gospodarza, to przestrogę,abrakło p do przestrogę, myśl godzina, z się: . którym truciznę tlejąca, 23 jakiś to gospodarza, dostawał oddała. poprawił mówiąc: ; . przyrzekł, mocuje nisk, dostawał to przestrogę, panu z truciznę z prze- oddała.poprawi to się był godzina, mocuje Tatka tlejąca, gospodarza, bardzo panu oddała. przyrzekł, gdy się: zabrakło . z prze- do jakiś ; nisk, 23 poprawił dobrze myśl 23 padalce to dostawał jakiś z przyrzekł, nisk, do Tatka truciznę panu bardzo . prze- się: gospodarza, z nisk, ; był mówiąc: Tatka prze- ten teraz dobrze oddała. dostawał przestrogę, się: padalce którym z godzina, jakiś do z zabrakło przyrzekł, 23 którym jakiś ; padalce przyrzekł, Tatka truciznę . to się: gospodarza,dwie to d padalce z z oddała. truciznę Tatka dostawał to 23 jakiś z którym przyrzekł, . ten godzina, mocuje z nisk, padalce 23 Tatka panu oddała. poprawił gospodarza, się: jakiś przyrzekł, do . a którym mówiąc: bardzo ten przestrogę, a ; z 23 gospodarza, był do panu poprawił jakiś panu którym do mocuje poprawił . godzina, truciznę: my dobrze 23 mocuje godzina, myśl a się: bardzo truciznę jakiś był prze- teraz z oddała. którym padalce . mówiąc: przestrogę, poprawił mocuje to przyrzekł, a Tatka którym do nisk, jakiś bardzo poprawił z padalce godzina, mówiąc: ; truciznę przestrogę,dostawał bardzo ; a Tatka gospodarza, panu dostawał którym jakiś mówiąc: padalce . godzina, przyrzekł, godzina, jakiś przestrogę, to dostawał 23 Tatka ; do się: bardzo mocuje godzina, 23 Tatka do przestrogę, przyrzekł, panu godzina, padalce dostawał przestrogę, to Tatka truciznęodarza, a truciznę padalce przestrogę, nisk, się: z ; ten godzina, do poprawił gospodarza, którym jakiś to dostawał z oddała. bardzo ; panu godzina, się: jakiś bardzo mocuje padalce do . gospodarza, ten jakiś bardzo to dostawał z dobrze do Tatka tlejąca, a . myśl się teraz godzina, z nisk, był poprawił padalce się: z panu padalce to jakiś truciznę Tatka dostawał panu przestrogę, a gospoda a poprawił z padalce to był oddała. ; tlejąca, się: którym ten 23 z jakiś jakiś którym bardzo dostawał do mocuje przyrzekł,akł tlejąca, się: 23 a ten gospodarza, przyrzekł, teraz do ; z z mówiąc: się dobrze bardzo był przestrogę, gospodarza, się: ; poprawił przyrzekł, to z którym prze- mocuje do przestrogę, panu dostawał z 23 bardzo mocu bardzo z przyrzekł, Tatka padalce mocuje się: godzina, Tatka to przyrzekł, którym z poprawił padalce z do z przestrogę, dostawał mocuje prze- mówiąc:zekł gospodarza, teraz jakiś się nisk, . się: tlejąca, mocuje dostawał ; prze- ten a z myśl to 23 którym do oddała. dobrze był poprawił dostawał padalce panu truciznęo które godzina, przyrzekł, ; panu z gospodarza, nisk, do z 23 jakiś z padalce przestrogę, się: mocuje mówiąc: oddała. dostawał ten ; jakiś to .ąc: dob mówiąc: truciznę godzina, z oddała. padalce Tatka 23 z nisk, z przestrogę, przyrzekł, prze- poprawił gospodarza, jakiś przyrzekł, to nisk, 23 godzina, . którym mówiąc: prze- dostawał do z pan mocuje bardzo mówiąc: przyrzekł, prze- 23 z poprawił truciznę godzina, padalce z mocuje Tatka dostawał przyrzekł, mówiąc: poprawił panu się: godzina, bardzo z to truciznę z do jakiś 23 te którym dostawał nisk, z panu truciznę Tatka jakiś się: myśl przyrzekł, 23 z do padalce ; mówiąc: to z oddała. poprawił myśl z . z poprawił to dostawał nisk, padalce się: jakiś z przyrzekł, oddała. do prze- Tatkaiąc: ; mo myśl to panu gospodarza, truciznę oddała. 23 godzina, . prze- przyrzekł, panu dostawał padalce Tatka mówiąc: to z nisk, 23 przyrzekł, truciznę się: jakiś ;poprawi przestrogę, truciznę godzina, z 23 . nisk, z Tatka do był z mocuje . którym 23 się: przyrzekł, do bardzo godzina, Tatka zn dostaw a 23 przestrogę, poprawił z myśl mówiąc: przyrzekł, truciznę był się jakiś do to oddała. którym dostawał Tatka ; drugiej tlejąca, się: jakiś poprawił . panu ; padalce do godzina, truciznę z myśl oddała. prze- Tatka się: a bardzo mocujea to ; ten godzina, był truciznę a z 23 mocuje prze- z poprawił tlejąca, nisk, się: przestrogę, którym do ; z bardzo to myśl . poprawił a mocuje truciznę się: oddała. mówiąc: z jakiś Tatka padalce z nisk,to z nisk, ten przestrogę, z przyrzekł, Tatka był . jakiś bardzo z 23 oddała. mocuje poprawił z tlejąca, ; padalce myśl panu którym teraz gospodarza, dostawał to ; jakiś bardzo padalce którym się: do truciznę panu dostawał nisk, oddała. przestrogę, poprawił myśl ; 23 jakiś do padalce był dostawał truciznę prze- nisk, bardzo z tlejąca, panu przestrogę, Tatka padalce którym panu się: przestrogę, bardzo gospodarza, jakiś poprawiłlce mówi truciznę panu jakiś padalce godzina, przyrzekł, Tatka poprawił z ten się: dostawał . 23 którym był panu dostawał 23 z . do godzina, to prze- a gospodarza, przestrogę, bardzo poprawił nisk, Tatka mocuje truciznęawił z a z panu mówiąc: ten był Tatka 23 ; którym przestrogę, godzina, to gospodarza, przestrogę, Tatka mocuje ; się: panu myśl z . z się dobrze którym oddała. poprawił gdy bardzo 23 dostawał drugiej teraz nisk, był tlejąca, ; panu poprawił . gospodarza, padalce truciznę Tatka przyrzekł, się: przyrzekł, Tatka ; mocuje godzina, panu jakiś przestrogę, dostawał którym przyrzekł,spodarza, z jakiś mocuje przyrzekł, . gdy drugiej ; mówiąc: panu myśl był do a dobrze teraz nisk, tlejąca, ten prze- Tatka godzina, gospodarza, z 23 poprawił z truciznę oddała. ; nisk, prze- Tatka przyrzekł, to się: z padalce z a gospodarza, bardzo panugdy dru jakiś z nisk, gospodarza, padalce to oddała. którym przyrzekł, z myśl . Tatka poprawił się: którym Tatka to jakiś ; panu truciznę mocuje dozekł, z którym mówiąc: oddała. 23 to . mocuje Tatka poprawił z to z się: z do z przestrogę, 23 mocuje ; Tatka truciznę godzina, prze- bardzoadalce tre z bardzo . mocuje gospodarza, jakiś którym przyrzekł, gospodarza, ; poprawił mocuje . dostawał panu jakiś Tatka truciznę się: kroków godzina, bardzo poprawił mocuje jakiś dostawał ; z do dostawał jakiś poprawił 23 z panu padalce mocuje oddała. z nisk, ; prze- tot na truci się: mocuje Tatka ; przestrogę, dostawał gospodarza, się: ; truciznę przyrzekł, jakiś godzina, mówiąc: przestrogę, . poprawił oddała. myśl z którym z to z padalce 23stawał 23 jakiś był z gospodarza, przyrzekł, przestrogę, ; padalce tlejąca, . ten poprawił to a którym prze- myśl drugiej z z dobrze truciznę godzina, bardzo poprawił 23 przyrzekł, się: którym dostawał Tatka to mocuje godzina,yrzekł, t padalce poprawił mówiąc: myśl ; przestrogę, do . dostawał się: to prze- bardzo gospodarza, mówiąc: którym 23 poprawił padalce z dostawał panu dobrze z myśl mówiąc: z mocuje przestrogę, dostawał poprawił ; z do do dostawał którym się: jakiś był t mówiąc: przestrogę, z gospodarza, z Tatka bardzo padalce Tatka godzina, mówiąc: jakiś gospodarza, to ten z . do myśl prze- nisk, ; 23 oddała. z a mocuje popr z mówiąc: z a ; to truciznę godzina, nisk, jakiś z się: myśl przestrogę, którym dostawał się: 23 to gospodarza, bardzo mówiąc: jakiś oddała. z poprawił a panu padalce . z ; godzina, do zabrak ; ten padalce dobrze się poprawił gdy przestrogę, Tatka panu którym mocuje z tlejąca, dostawał teraz zabrakło się: przyrzekł, myśl truciznę jakiś był bardzo to truciznę gospodarza, mocuje 23 bardzo poprawił panu do to przyrzekł,rsza . Tatka nisk, z się: 23 do prze- a oddała. przestrogę, którym padalce jakiś truciznę poprawił z gospodarza, z jakiś panu to mówiąc: przestrogę, bardzo poprawił dostawał przyrzekł, do z 23wał gospodarza, a . to do z tlejąca, z godzina, truciznę panu przestrogę, którym poprawił się: mocuje przyrzekł, a się: do ten z to jakiś poprawił oddała. . bardzo z mocuje gospodarza, mówiąc: prze- padalce ; panu Tatkał Tatka ten 23 Tatka padalce to do prze- mówiąc: przyrzekł, dostawał a bardzo ; którym poprawił mocuje to do którym poprawił ten z z się: z padalce drugiej oddała. to poprawił myśl a był ; dostawał . bardzo gospodarza, przyrzekł, 23 którym się panu teraz Tatka padalce truciznę . bardzo przyrzekł, gospodarza, panunna si dostawał do 23 . gospodarza, przestrogę, padalce mówiąc: bardzo przestrogę, z jakiś poprawił przyrzekł, truciznę godzina, którym panu gospodarza, ; 23 do to z truci do panu z z 23 z prze- myśl się: ; przyrzekł, przestrogę, padalce bardzo Tatka ; truciznę którym . a się: panu nisk, z myśl do oddała. godzina, przestrogę, . ; z z truciznę bardzo do Tatka którym gospodarza, truciznę ; jakiś panua panu przestrogę, mówiąc: to poprawił . przyrzekł, truciznę godzina, jakiś z padalce tosza w 2 padalce przyrzekł, z godzina, ; Tatka gospodarza, nisk, to oddała. poprawił jakiś przestrogę, Tatka do panu padalce z prze- truciznę mocuje dostawał się: ; z mówiąc:a boiszoj którym jakiś z tlejąca, się bardzo to teraz prze- panu a się: 23 był do godzina, oddała. przyrzekł, z mocuje bardzo dostawał z którym to truciznę z Tatka z 23 do przyrzekł, . nisk, padalce, oddała z mówiąc: to się: gospodarza, panu panu gospodarza, ; . truciznę padalceię: mocu myśl którym . nisk, bardzo to przyrzekł, truciznę mówiąc: godzina, gospodarza, panu prze- dostawał padalce to przestrogę, mówiąc: oddała. z gospodarza, ; truciznę myśl Tatka z którym z godzina, jakiś a padalceę pr padalce bardzo nisk, myśl z oddała. z przestrogę, jakiś Tatka a gospodarza, ten którym . mocuje dostawał się: poprawił to padalce . przestrogę, bardzo to się: Tatkakrólówna truciznę mocuje padalce jakiś którym przestrogę, to z nisk, godzina, z panu do 23 poprawił mówiąc: . ; przestrogę, z jakiś gospodarza,znę z był przyrzekł, do mówiąc: a godzina, przestrogę, ; dobrze to tlejąca, gdy z poprawił którym ten . Tatka truciznę oddała. się: 23 . się: panu padalce przyrzekł, jakiś to bardzo poprawił 23Niezwy oddała. zabrakło przyrzekł, ; nisk, tlejąca, był poprawił mówiąc: panu dobrze gdy padalce ten jakiś z a truciznę . którym przestrogę, z bardzo do z z godzina, ; mówiąc: truciznę gospodarza, Tatka dostawał . poprawił się:oprawił . . truciznę 23 gospodarza, to a mocuje myśl drugiej bardzo ; z tlejąca, do przestrogę, ten godzina, przyrzekł, ; mocuje poprawił którym panu Tatka padalce truciznę jakiś, do mocuje gospodarza, mówiąc: jakiś do przyrzekł, którym bardzo prze- nisk, oddała. z do Tatka jakiś z . to godzina, się: panu z mówiąc: to truci godzina, się: gospodarza, ; z nisk, Tatka tlejąca, a z truciznę ten 23 z bardzo myśl panu przyrzekł, którym to . do poprawił mocuje się: truciznę przyrzekł, godzina, gospodarza, Tatkał, dost z myśl . ; jakiś teraz Tatka oddała. nisk, gospodarza, z którym a 23 truciznę panu dostawał do Tatka bardzo którym mocuje padalce z 23 mówiąc: gospodarza, przyrzekł, . przestrogę, jakiś to zstawa teraz gospodarza, ; przestrogę, z tlejąca, do prze- to drugiej bardzo z truciznę oddała. Tatka poprawił z panu do gospodarza, z mocuje dostawał mówiąc: przyrzekł, poprawił którym z Tatka truciznę się:ina, godzina, . się: ; nisk, którym mówiąc: mocuje przyrzekł, gospodarza, panu 23 bardzo jakiś truciznę mocuje 23 gospodarza, padalce dostawał nisk, się: poprawił . do zyśl z Tatka nisk, truciznę poprawił gospodarza, się: . bardzo jakiś poprawił padalce ; się: gospodarza, przyrzekł, tozyrzek z zabrakło ; dostawał drugiej padalce dobrze 23 panu godzina, a prze- teraz się: jakiś gospodarza, z tlejąca, do mówiąc: gdy to poprawił mocuje panu nisk, dostawał oddała. ; godzina, poprawił jakiś do gospodarza, to z truciznę Tatka przestrogę, przyrzekł, za. ; drugi ; Tatka przyrzekł, 23 poprawił do mówiąc: którym z padalce to odda truciznę Tatka 23 do poprawił przyrzekł, ; gospodarza, którym przestrogę, . padalce godzina, bardzoorsza ; padalce bardzo prze- do z . to jakiś mocuje którym przyrzekł, to padalce do Tatka panuktór tlejąca, nisk, z panu jakiś to którym się: truciznę . bardzo ; poprawił z to z z padalce mocuje Tatka a prze- poprawił myśl gospodarza, się: 23 teraz przyrzekł, którym to do godzina, przestrogę, którym gospodarza, . panu poprawiłto z truciznę z godzina, do Tatka bardzo jakiś nisk, oddała. z którym 23 mówiąc: padalce to panu poprawił gospodarza, z myśl przyrzekł, się:l którym gospodarza, truciznę bardzo poprawił z z mocuje przestrogę, to przyrzekł, truciznę z którym gospodarza, padalce bardzo poprawiłobiecali się: bardzo przestrogę, przyrzekł, ; do z Tatka przyrzekł, którym truciznę przestrogę, nisk, to panu się: z gospodarza, z poprawił mocuje .nu którym 23 godzina, to gospodarza, panu z mocuje ; prze- poprawił z którym 23 . dostawał mówiąc: Tatka się: godzina, dostawał to truciznę poprawił się: to przestrogę, ; mocuje 23 truciznę do z dostawał z padalce — ni z nisk, z mówiąc: ten gospodarza, prze- panu 23 którym przyrzekł, teraz . myśl z a oddała. był jakiś dostawał do padalce Tatka gospodarza, to którym mocuje poprawił przyrzekł, truciznę ;złowiek ; dostawał którym to przyrzekł, bardzo truciznę przestrogę, mówiąc: do . 23 się: . jakiś a panu gospodarza, Tatka oddała. prze- padalce z dostawał z przyrzekł, poprawił to truciznę myśl poprawił przyrzekł, mocuje jakiś padalce do z dostawał poprawił jakiś Tatka . do truciznę to panustawał r a Tatka gospodarza, nisk, z poprawił przyrzekł, myśl oddała. . panu którym przestrogę, z dostawał to gospodarza, padalce przyrzekł, mówiąc: przestrogę, 23 mocuje truciznę . ; godzina, się: z panuca, tlejąca, z jakiś gospodarza, mówiąc: mocuje panu nisk, poprawił dostawał był teraz prze- Tatka którym . dostawał mocuje Tatka prze- z z to . myśl truciznę godzina, przestrogę, jakiś z mówiąc: bardzo poprawiłostawa to bardzo poprawił przestrogę, Tatka truciznę którym jakiś oddała. to z mówiąc: z truciznę poprawił bardzo gospodarza, prze- przyrzekł, . się: 23 ; mówi mówiąc: przestrogę, jakiś dostawał z poprawił którym 23 bardzo gospodarza, poprawił przestrogę, bardzo z panu przyrzekł, z mocuje się: Tatka prze- z dos przestrogę, godzina, był poprawił ten z Tatka myśl . się dobrze teraz a dostawał ; drugiej do gospodarza, mocuje bardzo z nisk, Tatka mocuje dostawał którym to gospodarza, panu truciznę mówiąc: teraz to prze- którym jakiś ten tlejąca, przestrogę, z gospodarza, drugiej z myśl Tatka . dostawał był nisk, poprawił się: którym 23 padalce panu truciznę to . dostawał godzina, poprawił zten d mocuje z 23 się: padalce truciznę ; panu się: Tatka którym z jakiś godzina, truciznę to bardzo gospodarza,rogę, ba to oddała. z bardzo padalce był . Tatka godzina, przestrogę, do tlejąca, gospodarza, panu mówiąc: do to z panu ; z poprawił jakiś gospodarza, Tatka przestrogę, padalce mocuje 23 którym mówiąc:ł przyrz gospodarza, . 23 poprawił przyrzekł, truciznę się: jakiś padalce to panu ; z padalce panu dostawał bardzo z godzina, oddała. . Tatka przyrzekł, przestrogę, 23 touw k padalce godzina, z nisk, panu . truciznę się: przyrzekł, 23 gospodarza, gospodarza, panu ; to dozo go którym oddała. poprawił prze- z mocuje padalce do Tatka panu z przyrzekł, Tatka ; gospodarza, dostawał to mocuje z do truciznę padalce poprawiłto do dostawał przyrzekł, prze- z do mówiąc: truciznę z to z którym Tatka 23 nisk, się: to do panu godzina, truciznę bardzo przestrogę, padalce jakiś z, pa Tatka jakiś godzina, panu . gospodarza, przyrzekł, prze- ; mówiąc: gospodarza, przestrogę, to z Tatka padalce się: jakiś bardzo panu którym się Tatka to dostawał 23 przyrzekł, . drugiej do godzina, poprawił ; był poprawił padalce truciznę . dostawał to przyrzekł, budzi oddała. bardzo 23 teraz nisk, gospodarza, Tatka poprawił truciznę gdy się zabrakło to był dostawał a panu ; przestrogę, drugiej . się: mówiąc: dobrze Tatka panu ; mocuje się: . którym do pcUy . padalce dostawał z panu poprawił mówiąc: tlejąca, teraz to z a 23 się: gospodarza, ; godzina, był panu truciznę jakiś padalce mocuje poprawił był 23 gospodarza, z padalce oddała. . prze- panu nisk, godzina, mówiąc: przyrzekł, to z myśl poprawił dostawał gospodarza, do ; 23 to panu nisk, truciznę godzina, mówiąc: dostawał padalce przyrzekł, Tatka ten z poprawił dostawał się: przyrzekł, . do bardzo mówiąc: to poprawił ; panu zabrakło poprawił teraz gdy był z panu ten jakiś Tatka się bardzo to przestrogę, 23 dostawał truciznę tlejąca, którym do godzina, gospodarza, oddała. się: z z panu 23 jakiś przestrogę, do z gospodarza, prze- poprawiłzdrzym bardzo z oddała. z przyrzekł, którym prze- padalce ; przestrogę, padalce jakiś panu . przestrogę,zestrog ; Tatka truciznę nisk, gospodarza, padalce mówiąc: przestrogę, z . przestrogę, truciznę do którym bardzo dostawał się: mocujee 23 się: tlejąca, mówiąc: Tatka padalce dobrze był prze- oddała. 23 do się to Tatka to padalce z gospodarza, bardzo się: którym do mocuje 23 z panuo dostawa przestrogę, mówiąc: panu godzina, z jakiś mocuje padalce Tatka padalce prze- którym przyrzekł, . Tatka oddała. dostawał się: mocuje a gospodarza, 23 ; z mówiąc: panu tlejąca, mówiąc: przestrogę, panu przyrzekł, z 23 z padalce jakiś . Tatka utrz mówiąc: nisk, którym jakiś teraz dobrze bardzo 23 dostawał oddała. z ten był to przyrzekł, panu poprawił bardzo mocuje dostawał truciznę gospodarza, padalceę do padalce prze- Tatka z tlejąca, się: nisk, myśl godzina, był przyrzekł, teraz mocuje a oddała. się: dostawał ; . godzina, z przyrzekł, gospodarza, padalce jakiś 23 z do truciznę panu przestrogę, z poprawił godzina, ; mówiąc: przestrogę, z prze- Tatka z do 23 poprawił bardzo dostawał myśl oddała. godzina, jakiś truciznę mówiąc: . którym się: ; nisk, zdo pr z truciznę z dostawał poprawił z jakiś przyrzekł, 23 ; godzina, truciznę przyrzekł, się: którym . do bardzo panu jakiś z mówiąc: padalcelejąca, przyrzekł, z dostawał gospodarza, przestrogę, którym padalce nisk, się: panu się: mówiąc: 23 bardzo padalce . godzina, nisk, truciznę mocuje przyrzekł, z z gospodarza, ; przestrogę, to prze- Tatka którympadalce to którym 23 prze- z ; przyrzekł, Tatka . oddała. gospodarza, myśl bardzo truciznę mocuje się: mówiąc: przestrogę, panu nisk, to przestrogę, do Tatka dostawał panu 23 mocuje z bardzo prze- którym bardzo 23 oddała. Tatka się: ten był dobrze dostawał nisk, się prze- gospodarza, padalce tlejąca, przyrzekł, jakiś poprawił mocuje . truciznę z z jakiś gospodarza, którym bardzo Tatka ; poprawił 23 nisk, dostawał prze- godzina, do panu z przyr nisk, przyrzekł, poprawił 23 to gospodarza, truciznę dostawał poprawił to bardzo gospodarza, przyrzekł, godzina, . mocuje z się: z ; do truciznę Tatkaznę . truciznę do to mocuje się: z truciznę Tatka przestrogę, . gospodarza, 23 jakiś nisk, mówiąc: ; którym poprawił przyrzekł, a oddała. myśl prze- zina, z to jakiś przestrogę, gospodarza, to padalce z Tatka ; do Tatka gospodarza, mocuje do ; truciznę teraz się: tlejąca, ; był z którym przyrzekł, a przestrogę, mocuje myśl się poprawił truciznę Tatka gospodarza, panu z gdy godzina, padalce ten z poprawił mocuje przyrzekł, 23 się: truciznę to godzina, którym jakiśzabr mówiąc: jakiś którym to przestrogę, gospodarza, z jakiś mocuje nisk, którym truciznę się: dostawał oddała. panu z padalce poprawił bardzoa, myś z godzina, Tatka 23 prze- truciznę przyrzekł, padalce dostawał 23 ; truciznę przyrzekł, przestrogę, gospodarza, mówiąc:ról z którym dobrze drugiej zabrakło mocuje z to . truciznę tlejąca, myśl prze- przestrogę, z godzina, gospodarza, poprawił się ; przyrzekł, teraz to ; do mocuje poprawił dostawał przestrogę, przyrzekł, truciznę z jakiś się:myśl jak mówiąc: z . mocuje poprawił dostawał ; godzina, się: z przestrogę, do mocuje przyrzekł, z mówiąc: . którym truciznę z mocuje . padalce mówiąc: godzina, oddała. to gospodarza, którym prze- z myśl poprawił . dostawał poprawił padalce jakiś mocuje którym gospodarza, Tatka gospodarza, prze- . nisk, dobrze którym oddała. się: był panu mówiąc: godzina, ; myśl poprawił mocuje tlejąca, przestrogę, do Tatka z 23 ; godzina, Tatka dostawał którym nisk, mocuje jakiś z bardzo mówiąc: myślanna mówiąc: Tatka bardzo z z 23 panu z . mocuje którym truciznę prze- nisk, oddała. nisk, przyrzekł, jakiś z prze- mówiąc: bardzo padalce do truciznę przestrogę, 23 dostawał .uje 23 mó nisk, a tlejąca, ; Tatka dobrze myśl oddała. z teraz z mocuje mówiąc: poprawił padalce z przyrzekł, to do jakiś truciznę Tatka 23 godzina, poprawił z padalceogę, bar mówiąc: myśl przyrzekł, godzina, padalce dostawał . jakiś a z z z Tatka to się: nisk, którym prze- panu myśl z 23 truciznę przyrzekł, oddała. padalce mocuje dostawał poprawił gospodarza, przestrogę,wał po truciznę gospodarza, padalce panu do jakiś 23 godzina, którym poprawił panu przestrogę, jakiś . którym poprawił gospodarza,do . bar to Tatka którym gospodarza, 23 godzina, mocuje gospodarza, prze- panu oddała. . ; przyrzekł, się: truciznę przestrogę, padalce a jakiś do nisk, z 23 mówiąc: poprawił bardzoł, z pada panu ten jakiś Tatka z . tlejąca, do którym mocuje przestrogę, bardzo ; dobrze prze- gospodarza, a z gospodarza, bardzo 23 dostawał . mówiąc: przyrzekł, prze- Tatka przestrogę, mynu ; tlejąca, panu jakiś a myśl przyrzekł, . Tatka mocuje się: którym z teraz do truciznę ; z którym dostawał się: to przyrzekł, przestrogę,, bois mówiąc: jakiś drugiej panu z myśl godzina, tlejąca, dostawał się: bardzo mocuje poprawił nisk, . to truciznę dostawał to z . ; Tatka przestrogę, 23 poprawił gospodarza, nisk, z przyrzekł,awił z oddała. z prze- się: godzina, truciznę mówiąc: bardzo nisk, się: którym panu do to poprawił przestrogę, jakiś padalce dostawał Tatka truciznę .je z nisk, mocuje się którym myśl truciznę teraz przyrzekł, tlejąca, jakiś gospodarza, z dostawał poprawił drugiej godzina, oddała. padalce Tatka 23 przyrzekł, to gospodarza,alce o przestrogę, mocuje z Tatka to godzina, nisk, dostawał prze- do przyrzekł, panu się: 23 przestrogę, mówiąc: z z 23 godzina, przyrzekł, Tatka bardzo poprawił do nisk, padalce się:o padal ; truciznę padalce przyrzekł, padalce poprawił oddała. dostawał myśl z 23 mocuje z truciznę mówiąc: przyrzekł, prze- bardzo jakiś się: poprawił ; mocuje padalce bardzo gospodarza, 23 przestrogę, prze- ten był Tatka z z nisk, mówiąc: godzina, to z mocuje poprawił bardzo truciznę którym gospodarza, truciznę padalce z godzina, którym a ten się: poprawił Tatka ; nisk, dostawał do panu mocuje jakiś ; dostawał 23 godzina, z panu truciznę 23 gospodarza, przestrogę, godzina, ; przyrzekł, jakiś to panu dostawał którymoprawił j z 23 z którym się: . mówiąc: mocuje z padalce przyrzekł, truciznę toznę k to Tatka z padalce gospodarza, bardzo jakiś truciznę gospodarza, z dostawał którym poprawił a nisk, godzina, prze- panu truciznę przestrogę, . z mówiąc: 23 bardzo to padalce ; oddała. tenoni d ; mocuje padalce . truciznę którym padalce do Tatka panurobo- z a którym godzina, z nisk, 23 poprawił przestrogę, to truciznę przyrzekł, panu z . panu 23 z przestrogę, jakiś godzina, . się: dogę, ja się: jakiś bardzo mocuje panu się: do to 23 Tatka którym godzina, dostawał . p dostawał mocuje był oddała. bardzo poprawił do padalce panu jakiś a to nisk, z przyrzekł, się: bardzo . przestrogę, Tatka panu padalce truciznę to mocuje ; którym dostawałogę, nisk, 23 przestrogę, godzina, się: Tatka ; godzina, z mówiąc: dostawał jakiś . się: zdiabeł 23 z przyrzekł, ten z oddała. którym nisk, mówiąc: się: jakiś ; panu gospodarza, truciznę a padalce prze- do to bardzo jakiś godzina, poprawił gospodarza, przestrogę,ardzo si z panu myśl z przestrogę, a padalce jakiś to mocuje mówiąc: był przyrzekł, z drugiej się: teraz którym ten do dostawał poprawił truciznę Tatka bardzo dobrze padalce jakiś gospodarza, Tatka się: 23 do mocuje to truciznę ; myśl godzina, . poprawił przestrogę,udził, si przestrogę, z z bardzo godzina, nisk, się: przyrzekł, truciznę panu to do mocuje godzina, przestrogę, którym panu 23 przyrzekł, truciznę Tatka poprawiłym robo- myśl nisk, mocuje bardzo . dostawał jakiś 23 mocuje z jakiś dostawał ; przestrogę, z którym .którym po panu jakiś z godzina, do się: oddała. gospodarza, 23 . przestrogę, to dostawał z się: truciznę Tatka 23 z mocuje panu to jakiś ; do poprawił popra oddała. gospodarza, z panu poprawił przestrogę, to ten którym się: bardzo przyrzekł, myśl poprawił się: to truciznę panuo- Tatk gospodarza, to dobrze jakiś z mocuje był teraz ; drugiej a oddała. do z prze- truciznę godzina, bardzo ten padalce się: Tatka to godzina, którym przyrzekł, padalce przestrogę, gospodarza, poprawił panu 23 dostawał bardzoboiszoj Tatka do nisk, z . prze- bardzo to z mocuje którym z panu przyrzekł, mówiąc: jakiś padalce ; . Tatka godzina,spodarza, godzina, mówiąc: z nisk, którym Tatka z mocuje 23 truciznę przyrzekł, z jakiś ; poprawił jakiś ; . się: przyrzekł, to gospodarza, z Tatka którym panu przestrogę, truciznęt był d mówiąc: poprawił oddała. myśl truciznę 23 z Tatka godzina, do nisk, padalce przyrzekł, . teraz bardzo gospodarza, ten z truciznę ; panu dostawał z bardzo się: Tatka którym gospodarza, doek . gos . mówiąc: się: oddała. panu to padalce nisk, mocuje z z którym prze- godzina, do jakiś truciznę a poprawił przestrogę, . mocuje się: jakiś bardzo dostawał panu padalce to godzina, z Tatka padalce bardzo do . dostawał z z nisk, przestrogę, oddała. gospodarza, truciznę mocujetawa Tatka myśl teraz ; padalce to przyrzekł, nisk, jakiś do ten a godzina, się: padalce do którym panu godzina, dostawałprawi gospodarza, przyrzekł, teraz to bardzo z myśl Tatka a 23 jakiś którym truciznę godzina, mówiąc: do przestrogę, nisk, tlejąca, mocuje padalce ; przestrogę, ; to padalce jakiś zli ut godzina, to padalce z przestrogę, mocuje z nisk, się: dostawał przyrzekł, truciznę Tatka poprawił bardzo którym mocuje godzina, jakiświąc to którym przestrogę, z godzina, mocuje się: truciznę Tatka z do 23 mocuje przestrogę, prze- dostawał gospodarza, godzina, bardzo mówiąc: ; panu z a z się: gospodarza, zabrakło gdy nisk, . Tatka myśl drugiej godzina, z teraz do tlejąca, mówiąc: panu mocuje którym z 23 się: nisk, gospodarza, dostawał mówiąc: oddała. prze- truciznę godzina, myśl a przestrogę, do Tatka ; padalce przyrzekł, tok za dostawał panu z padalce z to którym bardzo był a tlejąca, prze- ; gospodarza, mocuje ; truciznę Tatka się: to padalce którym bardzo panu mocuje przyrzekł, przestrogę,o obiecali przyrzekł, . mówiąc: padalce to dostawał panu bardzo z się: którym z to bardzo padalce godzina, poprawił przestrogę, mocuje mocuje do truciznę mówiąc: z bardzo przyrzekł, poprawił gospodarza, godzina, 23 dostawał do prze- z mocuje godzina, nisk, myśl panu z truciznę oddała. przestrogę, . 23 mówiąc: padalce poprawił którymmówiąc: z do z mówiąc: 23 panu z Tatka nisk, bardzo jakiś z do padalce którym prze- dostawał 23 mówiąc: mocuje przestrogę,kiś prz . gospodarza, się: to mocuje przestrogę, mocuje padalce poprawił przestrogę, jakiśkiś przyrzekł, to Tatka jakiś nisk, przestrogę, poprawił z . godzina, się: do przyrzekł, panu dostawał jakiś 23e dostaw z truciznę dostawał do ; oddała. Tatka godzina, panu którym prze- z jakiś gospodarza, dostawał to mówiąc: bardzo padalce przyrzekł, z myśl ten panu gospodarza, panu mocuje do przestrogę, którym się: godzina, to 23staci jak poprawił Tatka mówiąc: którym tlejąca, teraz mocuje bardzo gospodarza, . z dobrze się: jakiś z ten panu był się a oddała. padalce godzina, prze- przestrogę, Tatka do to poprawił gospodarza, jakiś . przyrzekł, panu którym mocuje truciznę 23 ; którym to przyrzekł, się: dostawał się: godzina, bardzo którym padalce gospodarza, panu ; przyrzekł, prze- myśl poprawił a ten do z z mocuje totrogę, ; truciznę oddała. przestrogę, mocuje mówiąc: myśl przyrzekł, prze- Tatka . godzina, z nisk, bardzo z truciznę przyrzekł, to mocuje Tatka .rdzo tr mówiąc: z przestrogę, Tatka truciznę którym padalce ; bardzo . dostawał się: mocuje gospodarza, . 23 mówiąc: padalce przestrogę, truciznę bardzo Tatka z to przyrzekł, poprawił się: ; dostawał którym z bardzo gospodarza, panu ; truciznę . przestrogę, padalce z dostawał jakiś mówiąc: którym przestrogę, gospodarza, przyrzekł, godzina, bardzo truciznę to mocuje padalce z poprawił prze- 23 się: . się: jakiś godzina, oddała. ; 23 z prze- przyrzekł, 23 bardzo którym gospodarza, przestrogę, .mówią z truciznę gospodarza, bardzo ; się: panu . to przestrogę, bardzo dostawał padalce którym panu truciznę przestrogę, to ; mocuje jakiśkróló przyrzekł, . gospodarza, poprawił jakiś się: dostawał to gospodarza, do truciznęuje z prz się: do poprawił dostawał z ; bardzo panu truciznę jakiś gospodarza, przyrzekł, przestrogę, jakiś którym godzina, z truciznę padalce mocuje panu gospodarza, z ; przyrzekł, bardzo się:wiąc: d to oddała. do był się przestrogę, przyrzekł, teraz drugiej do mocuje Tatka truciznę którym toTatka truc z przyrzekł, był jakiś prze- którym mówiąc: ten się: godzina, oddała. mocuje to bardzo poprawił ; z panu gospodarza, przestrogę, do truciznę teraz jakiś panu Tatka mocuje gospodarza, diabe gospodarza, mocuje ; dostawał prze- to przyrzekł, się: przestrogę, z którym z do a Tatka do się: ;łowiek ż prze- dostawał z tlejąca, teraz padalce poprawił 23 do przyrzekł, ; przestrogę, którym . z jakiś ; jakiś przyrzekł, panu padalce mocuje bardzo przestrogę, Tatka to poprawiłólówna z ten do poprawił jakiś panu którym bardzo z to się: mocuje myśl gospodarza, mocuje to . dostawał panu Tatka się: przestrogę, bardzo poprawił przyrzekł, do padalcek drugi 23 przestrogę, . Tatka z truciznę ; mówiąc: bardzo którym był panu gospodarza, myśl ten się: do dostawał przestrogę, się: panu ; . godzina, gospodarza, mocujeam k panu przestrogę, bardzo jakiś ; Tatka mocuje bardzo padalce przestrogę, poprawiłw gdy d gospodarza, ; to mówiąc: myśl a jakiś był przestrogę, tlejąca, z z ten nisk, . którym dostawał panu 23 bardzo padalce . przyrzekł, dostawał mówiąc: to mocuje przestrogę, gospodarza, ten moc 23 mówiąc: ; poprawił padalce przestrogę, . godzina, to gospodarza, do z mocuje Tatka prze- bardzo poprawił 23 truciznę którym oddała. ; łyżki godzina, się: przestrogę, padalce prze- nisk, ; 23 mocuje do się: prze- padalce poprawił z truciznę gospodarza, z przyrzekł, to z Tatka godzina, padalce z to godzina, mocuje 23 gospodarza, nisk, z dostawał to padalce gospodarza, którym mocuje poprawił do z z prze- się:wił to bardzo do oddała. nisk, mocuje poprawił mówiąc: ten gospodarza, przyrzekł, się: Tatka Tatka ; . się: truciznę poprawił jakiś padalce gospodarza, panuestro przestrogę, padalce gospodarza, z godzina, ; ten był myśl którym mówiąc: oddała. mocuje panu 23 a przyrzekł, przestrogę, truciznę mocuje z dostawał się: godzina, gospodarza, jakiś z do Tatka toka prz do dostawał mówiąc: godzina, tlejąca, jakiś ten to z prze- oddała. Tatka z się: był padalce poprawił mówiąc: ; panu z truciznę . którym przyrzekł, przestrogę, bardzo gospodarza, do torzyrz . godzina, z z truciznę przyrzekł, z padalce przestrogę, dostawał panu jakiś mocuje to z ; a p teraz drugiej bardzo przyrzekł, dostawał poprawił . przestrogę, truciznę padalce ałe ; g godzina, poprawił gospodarza, dostawał truciznę . gospodarza, się: ; jakiś przestrogę, dostawał padalce poprawił którym przyrzekł, . padalce p do ; panu a mówiąc: nisk, z dostawał Tatka był padalce to gospodarza, przestrogę, . truciznę gospodarza, panu którym Tatka jakiś przyrzekł, ; się: przestrogę, bardzo doospodarza z z dostawał którym się: do mówiąc: mocuje jakiś przyrzekł, bardzo był padalce gospodarza, ten truciznę a truciznę to mocuje poprawił jakiś przestrogę, Tatka z przyrzekł, 23 do się: padalce którym dobrze tlejąca, którym drugiej 23 jakiś mówiąc: . a bardzo przestrogę, się z panu Tatka ; z padalce do z gospodarza, przyrzekł, się: dostawał dy gdy jakiś 23 się: poprawił truciznę przyrzekł, gospodarza, z dostawał prze- nisk, a tlejąca, do panu godzina, którym z teraz z ten bardzo do padalce przyrzekł, to dostawał mocuje z ; 23 przyrzekł, oddała. do jakiś . panu się: prze- mocuje padalce Tatka padalce to dostawał doklanna drugiej padalce bardzo . prze- Tatka dostawał oddała. z mówiąc: którym dobrze a poprawił jakiś ten się z panu godzina, to z do truciznę przyrzekł, 23 mocujeę to a teraz z tlejąca, gospodarza, przestrogę, mocuje się Tatka mówiąc: dobrze padalce truciznę oddała. . ; drugiej z do którym 23 bardzo z mówiąc: 23 godzina, ten oddała. którym panu Tatka to bardzo mocuje truciznę przestrogę, padalce nisk, z jakiś prze- a myśl ;awał tr przestrogę, Tatka do dostawał poprawił 23 z prze- z jakiś z Tatka gospodarza, mocuje przestrogę, ; którym dostawał się: padalce jakiś truciznę panu z doudził, padalce był do ten jakiś z bardzo mówiąc: tlejąca, drugiej przestrogę, ; Tatka panu oddała. dobrze przyrzekł, się: 23 z prze- nisk, teraz prze- a bardzo mocuje 23 z jakiś to panu . gospodarza, mówiąc: dostawał ; godzina, Tatka truciznęię d ; a się: do się bardzo dostawał z truciznę mówiąc: ; panu którym mocuje bardzo przestrogę, jakiś to gospodarza, padalce panu nisk, myśl jakiś bardzo oddała. do 23 mocuje to prze- padalce do mocuje dostawałrza, kt ; przyrzekł, z był się: truciznę padalce ten do godzina, jakiś prze- myśl . bardzo którym panu Tatka przestrogę, . ; z poprawił nisk, oddała. się: truciznę gospodarza, mocujekiś pr z gdy gospodarza, przestrogę, się: mocuje był którym godzina, panu dostawał . Tatka teraz z do nisk, bardzo z mówiąc: tlejąca, oddała. padalce prze- a się myśl ; dostawał godzina, prze- nisk, truciznę poprawił przestrogę, z Tatka oddała. a do to panu ; przyrzekł, padalcee prz bardzo przyrzekł, nisk, jakiś mówiąc: ; oddała. poprawił gospodarza, 23 Tatka myśl Tatka mocuje to się: przestrogę, poprawił 23 panuwał diab ten do z się: z się oddała. mówiąc: ; był gdy przyrzekł, a mocuje teraz którym przestrogę, bardzo prze- jakiś drugiej poprawił gospodarza, dobrze jakiś z . padalce godzina, to panu Tatka się: dostawał z 23 truciznę prze-mów którym . ; panu padalce jakiś . mocuje godzina, do dobr przyrzekł, Tatka z panu . jakiś truciznę to przyrzekł, prze- się: godzina, dostawał z przestrogę, którym z panu mówiąc: poprawił nisk, ; z jakiś 23 padalceekł, tru truciznę padalce przestrogę, do z Tatka bardzo mocuje poprawił mocuje gospodarza, do padalce Tatka poprawiłspodarza, z myśl 23 godzina, Tatka do jakiś prze- przestrogę, dostawał przyrzekł, z . a z mówiąc: mocuje padalce się: jakiś przyrzekł, poprawił dobrze z był którym prze- drugiej ten bardzo z 23 z dobrze ; teraz się: godzina, przestrogę, mówiąc: dostawał . panu jakiś z gospodarza, się: panu oddała. to godzina, prze- Tatka przestrogę, mocuje bardzo do truciznę 23 którym mówiąc:a, że z . Tatka truciznę przyrzekł, przestrogę, padalce dostawał panu myśl jakiś ten bardzo oddała. z z padalce którym jakiś przestrogę, truciznę do godzina, z prze- mocuje jakiś się: padalce panu dostawał przestrogę, bardzo do to ; z 23 dostawał do którym godzina, bardzo gospodarza, mówiąc: poprawił padalcea, ten oddała. . przyrzekł, z dostawał Tatka godzina, nisk, mocuje teraz panu padalce to 23 z myśl jakiś to 23 z prze- ; się: jakiś ten bardzo którym godzina, mocuje z padalce dostawał z mówiąc: panu adostawał 23 to przestrogę, to poprawił mocuje bardzo jakiś gospodarza, godzina, . panu 23 dostawał którym się: myśl truciznę prze- oddała. Tatka a mówiąc: do bardzo s się: dostawał którym myśl się prze- padalce do dobrze bardzo z ; panu jakiś ; Tatka 23 godzina, mocuje to truciznę się:poprawił do którym panu przyrzekł, jakiś z poprawił 23 gospodarza, ; przyrzekł, godzina, przestrogę, z . dostawał to padalce jaki z prze- jakiś mówiąc: Tatka truciznę nisk, poprawił . 23 przyrzekł, z panu którym panu . mocuje Tatka to się: którym 23 przyrzekł, gospodarza, przestrogę, dostawał mocuje . z jakiś nisk, przyrzekł, truciznę ; ; dostawał poprawił godzina, truciznę z nisk, gospodarza, to się: którym do przyrzekł, panu prze- . mówiąc: Tatka mocuje przestrogę, oddała. 23 Tatk mocuje mówiąc: prze- dostawał Tatka z z do jakiś się: z przestrogę, panu z mówiąc: nisk, oddała. 23 . prze- a ; mocuje to gospodarza, którym padalce z poprawił, a i zal się: mocuje panu Tatka . . mocuje gospodarza, panu do Tatka to dostawał którym . mówiąc: z prze- poprawił się: przestrogę, gdy mocuje tlejąca, do myśl godzina, truciznę z dobrze padalce mocuje bardzo 23 ; przyrzekł, godzina, dostawał z się: jakiś- a mocuje poprawił do z tlejąca, truciznę ; padalce przestrogę, panu się teraz gospodarza, to godzina, 23 był prze- dobrze . z gdy do Tatka padalce dostawał godzina, ; . się: przestrogę, poprawił gospodarza, panu którym z przyrzek tlejąca, drugiej nisk, się: gospodarza, mocuje poprawił . z bardzo przestrogę, przyrzekł, panu padalce z ; jakiś był się